is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 9, 1895, no 463, 15-12-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^önda^l^jêcëmDë^SÏÏD

Officieel Orgaan van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

Abonnementsprijs ƒ 1,— ; tranco per post / 1,25 per

jaar, bij vooruitbetaling te voldoen.

Afzonderlijke nummers aan de Kiosken ^8» Cents.

KANTOOR:

Lokaal DE BRAKKE GROND.

Prijs der Advertontien 1—5 regels 371^' Cents; —

elke regel meer tFifl Cents.

Groote letters naar plaatsruimte. Él Q

GODSDIENSTOEFENINGEN

IN DE WEEK VAN

15 tot 21 December 1895.

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagnamiddag in de KEIZERSGRACHTKERK, 's avonds in de RAAMKERK, FUNENKERK, BUITEN-AMSTELKERK en Woensdagavond in de KEIZERSGRACHTKERK. Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 15 December.

Catechismus, Afdeeling 50.

Collecte voor het Christelijk Onderwijs aan het einde van iedere Godsdienstoefening. KEIZERSGRACHTKERK . . 10 uur voorm. B. VAN SCHELVEN.

2 „ nam. P. VAN SON.

6 „ 's av. C. A. RENIER.

Matth. 10: 16 enz.

RAAMKERK 10 uur voorm. P. VAN SON.

6 „ 's av. N. A. DE GAAY FORTMAN.

FUNENKERK 10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMAN.

6 „ 's av. B. VAN SCHELVEN.

Catechismus.

BOOMSLOOTKERK .... 10 uur voorm. H. W. VAN LOON.

6 „ 's av. J. C. LEVENDIG, Bijbellezing. BUITEN-AMSTELKERK. . . 10 uur voorm. L. NEIJENS.

6 „ 's av. D. J. KARSSEN.

School PLANCIUSSTRAAT . 10 uur voorm. C. A. RENIER.

Dinsdag 17 December.

BOOMSLOOTKERK . . . . 8 uur 's av. H. W. VAN LOON.

1 Sam. 5: 1 enz.

Woensdag 18 December,

BOOMSLOOTKERK .... 2 uur nam. Huwelijksbevestiging. KEIZERSGRACHTKERK 8 uur 's av. B. VAN SCHELVEN.

Donderdag 19 December.

KEIZERSGRACHTKERK . . 2X uur nam. Huwelijksbevestiging.

Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van 1)4—10 ure in de Nieuwe Kerk.

Zondag 15 December.

Catechismus, Afdeeling 50.

NIEUWE KERK 10 uur voorm. W. H. GISPEN.

5M „ 's av. A. BROUWER.

OUDE KERK 10 uur voorm. A. BROUWER.

5% „ 's av. L. NEIJENS

PLANTAGE KERK 10 uur voorm. D. J. KARSSEN.

5X „ 'b av. W. H. GISPEN.'

Woensdag 18 December.

NIEUWE KERK IX „ 'a av. L. NEIJENS.

Donderdag 19 December.

OUDE KERK W eu 3 uur nam. Huwelijksbevestiging,

Officiëele

Berichten.

* , * Vergadering van den breeden Kerkeraad, Donderdag 19 December, des avonds te 7 uren, Praeses: Ds P. van Son, Scriba : Ds C. A. Renier.

Stukken en brieven, voor den Kerkeraad bestemd, moeten minstens 24 uren vóór de vergadering bij den Heer P. Goedhuys, Plantage Middellaan 64, bezorgd worden, om nog in behandeling te kunnen komen.

AANVRAGEN VOOU 1)EN H. DOOP, HUWELIJKSBEVESTIGING en ATTEST ATIË1*.

Gecommitteerden des Kerkeraads houden zitting Donderdag 19 December, des avonds van half zes tot half zeven ure, in het Gebouw KEBKSTRAAT 109, voor hen,

die kinderen hebben aan te geven voor den E. Doop, (met vertoon van bewijs van lidmaatschap en geboortebewijs van den burgerlijken stand) ;

die attestatiën hebben in te dienen (met opgave van adres) of aan te vragen; (laatstgenoemden met inlevering van bewijs van lidmaatschap);

die hun huwelijk wenschen bevestigd te zien, (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en met overlegging van bewijs van lidmaatschap) enz. Praeses: Dr A. Kuyper.

Hun, die zich wenschen aan te sluiten bij de Gereformeerde Kerk, wordt bericht, dat daarvoor gelegenheid bestaat aan de bekende adressen, vermeld in No. 460 van de Kerkbode.

* » * In de Kerkgebouwen verloren voorwer pen die gevonden zijn, gelieve men af te geven aan den Koster, bij wien ze voor de rechthebbenden zyn terug te bekomen.

* » * Vergadering van Diakenen op Dinsdag 17 December 1895, 's avonds 7 uur, Kerkstraat 109

* . * Het bureau van Diakenen is gevestigd in de Kerkstraat bjj de Spiegelstraat No. 109.

* * * De Thesaurier van wyk vu, verwacht de BB. Corporatieleden a. s. Woensdag, des avonds ten 8 X ure, in de Doopkamer der Raamkerk.

BIJBELLEZINGEN. Maandagavond, 8 uur, in het Wijklokaal Govert Flinckstraat 191.

Spreker: Ds. A. O. Schaafsma. Woensdagavond, 8 uur, in het lokaal Oostenburger-Middenstraat 60.

Spreker: de Heer H. A. de Ruijter. Woensdagavond, 8 uur, 2e Spaarndammerstr. 47.

Spreker: de Heer P. Josso. Donderdagavond, 8 uur, in het Gebouw Gonstantia, Willemstraat.

Spreker: de Heer J. van den Brink. Donderdagavond, 114 uur, Von Zesenstraat 50. Spreker: Ds. R. Mulder, pred. te Haarlem.

yTaargan^^o^&T