is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 478, 29-03-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Kleeding voor onze 'Armen. Met dank vermelden wij de ontvangst van ƒ 5.— voor het schoenenfonds uit het busje van den heer G.

Meerdere inzendingen zoowel in gaven als goed worden gaarne in ontvangst genomen door .fc j .

de Diaconale commissie:

L P. VAN LOON. Nassaukade 372. ■ D GOLDSCHMEDING, Keizersgracht 305 J. H. NEUMANN, Marnixstraat 218

F. W. v. d. BERG, KI. Kattenburgerstr. 25. J. ROOS, Wagenaarstraat 49.

J. FELLINGA Jr , Govert Flinckstraat 308.

G. H GERRITSEN, Kinkerstraat 19. A. DOOYEWAARD, Marnixstraat 301. J. YAN PUTTEN, Haarlemmerstraat 25.

alsmede op den dag der uitgifte (Woensdag) Kerkstraat 109.

ieding voor onze'Armen. j offer voor de Zending; Raamkerk, voor de Zieken-

k vermelden wij de ontvangst van i verpleging f 1.— van E. G., voor de Zending ■ het schoenenfonds uit het busje van ? f '< Funenkerk, voor de noodlijdende Kerken

; f 0.50; Planciusschool, van T. f 0.20 voor de inzendingen zoowel ingaven als goed ! Scholen.

rne in ontvangst genomen door jg.] . ! JANSEN, Penningmeester

de Diaconale commissie: J .

LOON. Nassaukade 372. 5 * * Ontvangen voor de Armen: Keizersgracht-

'SCHMEDING, Keizersgracht 305 ! k?rk' ,A' ,G; ƒ/.£ Raamkerk, J. f 1 - ; PlanUMANN, Marnixstraat 218 ! «school f 1.52; Funenkerk voor Ouden van

d. BERG, KI. Kattenburgerstr. 25. I £agen ƒ 0.50; door Br J. H. Beijer f 2.50; door Wagenaarstraat 49. « Br" A- Heln. van R- f 5-~-

[NGA Jr , Govert Flinckstraat 308. » F. L. VAN DER BOM.

IRRITSEN. Kinkerstraat 19. 5

rEWAARD, Marnixstraat 301. $ * * * Met hartelijken dank ontving ik door Bode

PUTTEN, Haarlemmerstraat 25. J van den Berg, van Mej. A. B. f 1.— voor de ) den dag der uitgifte (Woensdag) ! Vrije Universiteit, f 1.— voor onze Scholen en [09. { f L— voor de Weezenstichting.

5 P. VAN LOON.

s

nk ontvangen voor de Zending, door 5**T11 . j r,

bezorging van Ds B. van Schelven ** V\ °nt.™ne?n voor de Zending onder van Ds H. W. van Loon f 3.50 en H' F/ een hulsl,us'e. inhoudende ƒ 7 07 welk

[derhof, onder lett. J. W. G f 0.50. . $ do,?r miJ ls. de HulP~

T 5 Kinderzendmgvereemging Wijk VII.

L-NEIJENS" $ P. MOLLÉE.

dankzegging is door mij ontvangen: 5 . . T , ,

W. f 5.— voor een huis van ouden 5 * In dank ontvangen van den Heer G. ƒ5.— f 5.— voor de Gereformeerde Zieken- | T00r onze Scholen en f 5.— voor het Schoenen- j f 5.— voor 't tekort der Scholen, \ f°nds.

de Weezen, f 2.— voor Veldwijk, \ (tOLDSGHMEp<ING. ;

de hulpbehoevende kerken, f 2.— voor 5 « * r> » , , ,, . . . . ;

de Keizersgrachtkerk en f*.- voor \ * 0n;a°f" voor i]etMbeh°eft^e gfzin (Z1e Voorts nog eene jaarlijksche inschrij- Kerkl™n J1 :Maairt): van den Heer

> Kerkelijke Kas & f 2.50. $ v< ' ' van aen Heer J' W' ' 2'5a

B. ÏAN SCHELVEN, j £ gOLKKffltfEDIHG.

ik ontvangen: vier inschrijvingen voor j A. P. KNAPP.

e Kas; voor de Zending, door Br. i « * T , , . . T. , , !

in W. F. S. ƒ2.50; voor's Heerenloo ! *• *n dank ontvan?en v00r de Kweekschool :

1.— ; voor de hulpbehoevende Kerken: 5 ,, , x T , „ . ,

ecteerd in de Funenkerk, door Ds van $ Namens iet Locaal-< omité,

n J. G. W. ƒ2.—; voor onze Scholen, 5 P- VAN EIJK, Penningmeester. \

0.50; voor Kootwijks Scholen, door 5 . .

van de Zusters R. ƒ 5.-. $ tterelormeerde Ziekenverpleging.

H. W. VAN LOON. $ , h^'t?lijke° d*"k «ntvir'gen ,WÜ • N. J 5 ƒ 1.25; Mej. B. ƒ 2.o0; door ouderling Beijer: 5

vriendelijken dank ontvangen: van i ^\ ^\ed~ ' ëeco^ecteerd: J. ƒ1.— !

2.50 voor de Kerkelijke Kas en van 5 ®n da"ko' ,er °' L- f 1 ~ i voor bewegen diensten ï 5.- voor de Geref. Ziekenverpleging. \ d°°r de PleeSZusters : Mevr' v- d- & ƒ 30.-. 5 D. J. KARSSEN. I Ds- N- A- DE GAAY FORTMAN, Voorz. \

W. KUYPER, Secretaris-Penningm.

k ontvangen: van 2 Zusters, lett. B., ! $

enverpleging (operatiekamer) ƒ 3.—, $ 0 ™ T ,

tenstichting ƒ3— 5 STAAT van Ontvangsten en Uitgaven, over 5

T w rfttpr S het tiJ,lvak 23 Febr- 1893-1 Maart 189G, !

1Lt'- J van de Stuiversvereenlging, ten behoeve $

telijken dank ontvangen, van de Zus- § van een 0rgeI in de Kaamkerk.

verdeeld als volgt: ƒ 5.— voor $ ONTVANGSTEN :

holen, ƒ 5.- voor de Kerkelijke Kas, $ 1893/94 Gontributiën. . . ƒ 374.10 le Armen en ƒ 5. - voor onze Scholen. ! Extra giften en col-

A. HEIN. ^ lecten . . . . „ 85.18

, . , „ ,. ,5 1894/95 Gontributiën. . . „ 326.80 5

k ontvangen voor de Zending: door $ Extra giften 32 25

1, uit het huisbusje van de Wed. K. S 1895/96 Gontributiën! .' " 22455 $ mij aan huis bezorgd een busje in- 5 Extra giften. . . „ 20.-

3.46van A. M. L. en een pakje $ ƒ 1062 88 $

G. G. TIMMERMEISTER. i UITGAVEN:

! 1893/94 Bodeloon, drukw., adv. etc. ƒ 25.42J >

k ontvangen voor de „Kerkelijke Kas" $ 1894/95 „ 35.47|

llectanten, het bedrag der Collecten ; 1895/96 „ „ „ „ 24.78J

aan extra giften, Hulpkerk Plancius- 5 „ 85.68A $

!, door den Heer E. Jansen, van S „ , ,, , —; ! i

75, Raamkerk ƒ 0.50, door Ouderling $ batig saldo dus van ... ƒ 977.19J !

Gezusters R. ƒ 5.—, uit den spaarpot 5 welk bedrag successievelijk werd gedeponeerd ter 5 B. bij haar eersten verjaardag 100 i Spaarbank voor de stad Amsterdam.

! Ter verklaring van den stand van zaken op ! Tamens de Financieele Commissie, ! dit .°?genblik wordt den leden der Stuivers-Ver- $ F. J D THFIISF * eeniging het volgende nog medegedeeld:

... ' I In Juli 1893, toen het Orgel in gebruik is ge- ;

men bij het College van Collectanten: ^ nomen, werd het totale benoodigde bedrag ge- ü Keizersgrachtkerk, dankoffer van K. ! raamd op ongeveer ƒ 3750.—, hieronder begrepen ï rva.^ fvoor de Diaconie, ƒ 2.50 | ongeveer ƒ 600.— voor vertimmeringskosten enz., ; elijke Kas, ƒ 2.50 voor de Scholen, | overeenkomstig de raming van twee deskundigen. ! een tehuis voor ouden van dagen; 5 Op dat tijdstip was in kas circa ƒ 2860.— zoodat ;

* * * In dank ontvangen voor de Zending, door

vriendelijke bezorging van Ds B. van Schelven ƒ 2.—, id. van Ds H. W. van Loon ƒ 3.50 en

door br. ielderhot, onder lett. J. VV. G. ƒ 0.50

L. NEIJENS.

, * Met dankzegging is door mij ontvangen:

van J. G. W. ƒ 5.— voor een huis van ouden

van dagen, ƒ5.— voor de Gereformeerde Ziekenverpleging, f 5.— voor 't tekort der Scholen, f 2.— voor de Weezen, f 2.— voor Veldwijk, ƒ2.— voor de hulpbehoevende kerken, ƒ2.— voor het Orgel in de Keizersgrachtkerk en ƒ2.— voor de Zending. Voorts nog eene jaarlijksche inschrijving voor de Kerkelijke Kas k f 2.50.

B. VAN SCHELVEN.

ongeveer ƒ 800.—, zoodat, naar deze becijfering, aan het einde van het pas afgesloten boekjaar, nog te betalen overblijft ongeveer ƒ 100.—.

In aanmerking nemende, dat wegens den voortdurenden achteruitgang van het aantal leden, het inkomen per maand op niet meer dan ƒ10.— mag gerekend worden, zullen er alzoo nog ten minsle 10 maanden noodig zijn om de geheele schuld af te doen.

Tot zijn leedwezen moet het Bestuur nog mede-

deelen, dat, ofschoon reeds eenige malen aangevraagd, de rekening van den timmerman nog niet

inkwam, zoodat het juiste bedrag van de kosten

van vertimmering nog niet kan worden opgegeven.

Namens het Bestuur der Stuiversvereenig voornoemd,

A. D. KROONENBURG, Penningmeester.

Amsterdam, 28 Maart 1896.

Orgel in de Keizersgrachtkerk.

Met dankzegging melden wij de ontvangst van ƒ 2.50 onder lett J. J. M., door tusschenkomst van den WelEd. Geb. Heer W. Hovy; door bemiddeling van H.H. Diakenen ontvingen wij nog ƒ1.— van F.; terwijl door H.H. Collectanten in de Keizersgrachtkerk werd ontvangen ƒ 0.25.

Wij kunnen voorloopig mededeelen, dat plannen voor een orgel in bewerking zijn, en dat waarschijnlijk na niet al te langen tijd met de uitvoering zal kunnen worden begonnen. Mogen we ons daarom nog eens dringend aanbevelen bij de leden der Gemeente, opdat zoo spoedig mogelijk de benoodigde som, waarvan thans nog bij lange na niet de helft in ons bezit is, bijeen kome ?

Namens de Commissie, J. A. DE VRIES, Penningmeester. le Weteringdwarsstraat 39.

Vergadering van den kerkeraad op Donderdag 26 Maart, 's avonds 7 uur.

Piaeses: Ds Karssen, scriba Ds van Loon.

De vergadering wordt geopend met de lezing van Psalm 61 en gebed.

Tegenwoordig zijn 3 predikanten en 30 ouderlingen.

Notulen worden gelezen en goedgekeurd.

Het verzoek van een broeder, die bezwaar maakt de benoeming tot ouderling op te volgen, wordt toegestaan op grond van de bezwaren

* » * In dank ontvangen: vier inschrijvingen voor de Kerkelijke Kas; voor de Zending, door Br. Felderhof, van W. F. S. ƒ2.50; voor 's Heerenloo van A. G. ƒ 1.—; voor de hulpbehoevende Kerken: f 0.35 gecollecteerd in de Funenkerk, door Ds van Schelven, van J. G. W. ƒ 2. —; voor onze Scholen, van M. V. ƒ 0.50; voor Kootwijks Scholen, door Br. A. Hein, van de Zusters R. ƒ 5.—.

H. W. VAN LOON.

* , * Met vriendelijken dank ontvangen: van Mej. v. T. ƒ 2.50 voor de Kerkelijke Kas en van Mevr. D. ƒ 25.— voor de Geref. Ziekenverpleging.

D. J. KARSSEN.

* „ * In dank ontvangen: van 2 Zusters, lett. B., voor de Ziekenverpleging (operatiekamer) f 3.—, voor de Idiotenstichting ƒ 3.—.

J. H. BEIJER.

ƒ 2.50 voor de Kerkelijke Kas envan ! ®n , ™ U' . ' 1~' voor bewegen diensten

* „ * In dank ontvangen: van 2 Zusters, lett. B., $

* » * In hartelijken dank ontvangen, van de Zus¬

ters U. f ïiö.—, verdeeld als volgt: ƒ 5.— voor

kootwijks Scholen, ƒ 5.— voor de Kerkelijke Kas, ƒ 5.— voor de Armen en ƒ 5. - voor onze Scholen.

A. HEIN.

* » * In dank ontvangen voor de Zendiner: door $

BB. Diakenen, uit het huisbusje van de Wed. K. $ ƒ 3.50; bij mij aan huis bezorgd een busje in- $ houdende ƒ 3.46 K van A. M. L. en een nakie 5

postzegels.

G. G. TIMMERMEISTER. !

* , * In dank ontvangen voor de „Kerkelijke Kas" $ door HH. Collectanten, het bedrag der Collecten 5

ƒ 383.72 X ; aan extra giften, Hulpkerk Plancius- 5 straat ƒ 1.52, door den Heer E. Jansen, van $ diversen ƒ 7.75, Raamkerk ƒ0.50, door Ouderling $ A. Hein van Gezusters R. ƒ 5.—, uit den spaarpot v van Johanna B. bij haar eersten verjaardag 100 ! halve centen.

Namens de Financieele Commissie, 8 F. J. D. THEIJSE. ^

* » * Ingekomen bij het College van Collectanten: $ Gecollecteerd Keizersgrachtkerk, dankoffer van K. 5

ƒ 10.—, waarvan ƒ 2.50 voor de Diaconie, ƒ 2.50 $

voor de Kerkelijke Kas, ƒ 2.50 voor de Scholen. 5

f 2.50 voor een tehuis voor ouden van dagen; 5 van H. Z. ƒ 2.— voor de Operatiekamer der ?

er een tekort bleef van circa f900.—. Sedert

ten vorigen jare reeds gebillijkt.

Benoemd wordt een broeder, die in de wijkvergaderingen de vereischte stemmen verkreeg.

Het schrijven van een broeder, die tot diaken beroepen werd, maar redenen meent te hebben om buiten het ambt te blijven, wordt verzonden naar gecommitteerden tot wijk I.

Een bericht van overlijden wordt gesteld in handen van de betrokken wijk-commissie.

Mededeelingen omtrent miliciens hier in garnizoen liggende, worden verzonden naar wijk IV.

Een missive van den kerkeraad van Monnikendam omtrent eene zuster, die om attestatie gevraagd heeft en omtrent welke, in een schrijven van 17 October 11., deze kerkeraad was ingelicht, zal in de volgende vergadering behandeld worden.

Een brief van den kerker d van Overtoom houdende bericht, dat een zin, voorheen te Amsterdam woonachtig, zich aan de Gereformeerde kerk heeft onttrokken, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Een vraag om de attestatie voor eene zuster die naar Ophemert vertrok, kan niet toegestaan worden; den kerkeraad van Tiel, die het verzoek deed, zal worden bericht, dat deze zuster zelf haar attestatie moet vragen.

Een verzoek om ondersteuning voor eene weduwe wordt verzonden naar de Diaconale Vergadering.

Een brief, waarin gehandeld wordt over het verschijnsel, dat vele jongelingen die leden der Geref. kerk zijn, zich aansluiten bij allerlei Vereenigingen, die volgens den schrijver, een christendom boven geloofsverdeeldheid huldigen, wordt

ry-i i . rt . ~ . l v/** v/i* / . ucuci l s tCUUUlli iJUVCÜ UCiUUlÖVClUCeiUÜC

Ziekenverpleging; van een Zuster ƒ 1.— dank- | Juli 1893 werd ontvangen, na aftrek van onkosten, ^ voor kennisgeving aangenomen.