is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 479, 05-04-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

EXCELSIOR,

EXCELSIOR ' ! bijzondere school voor meisjes,

' ^ KFT7FT^^rTJ A PTTT

JongeIings»erBeniging ter bevordering van Christelijk toen, j FaiUohvacantie 1 m a^u.

AMSTE^RDAM. ^ De Directrice,

| (6467) Mej W. M. VAN LOOJf.

OPENBABE UITYOEBING ^1

der afdeelingen ZANG en GYM^ASTIFK, CHRISTELIJKE BURGERSCHOOL,

op "Woensdag 8 April 1896, \ Kerkstraat 310.

's avonds ten 8 Uur, $ wianwniniu u*v'

in den. Huilüe STROüCKBK, i „ , „ , .. . OA * T n , .. , , .,

■ , , , i DATTmnAv^o j tl . . t Voorbereidend Onderwijs f 20.— : Lager Onderwijs ƒ 24.Uitgebreid

ten voordeele van het BOUWFONDS der JongelmgsvereenigingZach. 8:19b ^ Lager Onderwijs f 32.- 'sjaars. Voor meer kinderen uit een gezin

te Zaandam. \ jq pgj korting. Schoolbehoeften zijn onder hot schoolgeld begrepen.

Spreker: de WelEerw. Heei' Ds D. G. POSTMA, van Zaandam 5 Inschrijving van nieuwe Leerlingen, Woensdag 8 April van 10—2 ure

J Prospectus dagelijks te bekomen.

Bewijzen van Toegang & f 0.25, en f 0.49 gereserveerd, verkrijgbaar 5 De Hoofdonderwijzer,

bij de HH. F. W. EGELING, Singel bij het Koningsplein, en HöVEKER's $ (6481) 8 GONGGRIJP.

Bewijzen van Toegang h f 0.25, en f 0.49 gereserveerd, verkrijgbaar 5 bij de HH. F. W. EGELING, Singel bij het Koningsplein, en HöYEKER's $ Boekhandel, Kalverstraat 154, en Woensdagavond aan het lokaal. (6439) 5

Prospectus dagelijks te bekomen. (6481)

Waarschuwing. | M. J. VISSER,

Onder voorwendsel van door i ScllC0rst66flV6Q6P 611 RookV6PdrjjV6r^ 5

ons gezonden te zijn, wordt $ Anjelierstraat 182, huis. (6405) $ rondgegaan om Orgels te re- $

pareeren, waarvoor men zich ; — ;

Beleefd verzoeken wij ken- ! INDIA RUBBER

msgeving er van, indien zulks ; | r t r n n r ■ a !

op nieuw voorkomt. ! ~t STEIVIPELS ?

Voortaan zal ons personeel J t voorzien zijn van een speciale i worden steeds binnen uren $ Kaart met onze handteeke- s geleverd door de mng. ! ° ;

amstebdam, 30 Maart. (6478) * Stempelfabriek BREEBAART's | DE BRAKKE GROND. j

Org-elhandel. ! 1

n 1 J. VAN DEN BRINK,

Orgelspelen. $ mr. kleermaker,

Eene dame geeft grondig onder- $ beveelt zich beleefd aan voor het $ richt & ƒ 0,50 per les. Br. fr. lett. $ maken, repareeren en keeren van ; A. L., Boekh. J. H. A. KERLEN, $ alle soorten Heerenkleeding Bloem 5

Haarlemmerstraat 42. (6492) 5 straat 25 (6357) $

————————————————— ^

Privaatlessen | Attentie q v n

in REKENEN, HOLLANDSCH en 5 „ AtlCIltlC ö. V. {J. > FRANSCH. 5 Mejuffrouw VAN DER HORN, 5

(6502) Egelantiersgracht 51. 5 Palmstraat 95, vraagt fijn Wascll- 5

5 goed aan huis. Prompte en nette t

^ bediening verzekerd. (6495) $

Vereeniging tot redding van Gevallenen

„Beth-Pdlet",

Huis van Ontkomincf.

Belangstellenden worden genoodigd tot het bijwonen der JAARVERGADERING op Woensdag 8 April a. s., des avonds te 8 uur, in het lokaal Eensgezindheid, Spui 12; na de gewone Mededeelingen van het Bestuur zullen, D V., alB sprekers optreden de WelEerw Z. Gel. Heeren J. M. SNETHLAGE en M. GöPNER

J. MULLER, Voorzitter. A. BREEDÉ, Sekretaris. (6447) Penningm.

PATRIMONIUM

Afdeeling AMSTERDAM.

Openbare Jaarvergadering

op Donderdag- 9 Aapril e.k.

des avonds te 8 uur, in FRASCATI,

met medewerking van de

Christelijke Zangvereeniging „EXCELSIOR".

Feestredenaar de WelEerw. Heer

l)s. J. Gr. SMITT,

(6443; Predikant bij de Evangelische Gemeente, Alhier.

■»E

= ORGEL.

KOOP: een klein

AMERI-

1 KAANSCn ORGEL, met twee Registers en Kniezwei, gebruikt, doch in zeer goeden staat zijnde, voor spotprijs. (6485)

Te zien v. Woustraat 43, le etage.

De zoo heerlijke (6476)

VANILLEBOOGJES

» a 12 p-fvnt. nftr nns Vm

M. BREEBAART,

Grootste en fijnste keuze

Amerik. ORGELS,

Smith Worcester, Story & Clark.

22. Damrak 22.

H. SCHOORL, Banketbakker, |

b-STSi,|©M.N. LINEMAN,©!

aan. Zeer geschikt voor Partijen. $ Gelderschekade 53, Tramzijde. I $ In GOUDWERK en HORLOGES, $

is vernmsa naar lekdijk 133, $ le étage, 2e huis van de Nieuwmarkt. 5 (6452) $

Volgens een geheel nieuwe en eenige Methode kunnen

Volwassenen

het Orgelspel nog zeer goed leeren. Men kan zich hiervan overtuigen, vóór men een Orgel koopt. Br. franco onder motto „Muziek'' bij den Boekh. P.HEN DRIKS, Vijzelstr. 90 (6453)

K. WINGELAAR,

KLEERBLEEKER,

OutUIvOOSf lrec li t, beveelt zich beleefd aan. (6448)

ZILVEREN JAARFEEST

VAN DE ZUSTER VEREENIGING

P B R S I S,

OPGELUISTERD DOOR

Muziek en Zang der Weezen van Neerbosch, op Donderdag 9 April,

des avonds ten VU uur, in de LUTHERSCHE OUDE KERK op het Spui.

ALS SPREKERS ZULLEN OPTREDEN

de WelEerw. ZeerGel. Heer Ds. P. YAN WIJK Jr., de Heeren JOH. en JAC. YAN 'T LINDENHOUT, terwijl de Heer F. W. A. KORFF, welwillend de leiding der Vergadering op zich neemt.

Programma's als Bewijs van Toegang a SS Cent en gereserveerd a 50 Cent, te bekomen bij het Bestuur: (6470)

Mej. E. ODINK—ROCKER, Pres4®, Heiligenweg 25.

„ J. VAN DER HOOGT—TEN HAVE, Seer™, Tesselschadestr. 2. „ M. J. VAN SMIRREN, Peimse, Ltfnbaausgracht 297.

en bij de H. H Boekhandelaren L. C. M. WEGERIF, Wagenaarstr. 34, H. HEURING, Oude Spiegelstr. 7 en F. W. EGELING, Singel 498.