is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 485, 17-05-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* ZondagÊlT Mei 1896. 10» Jaargang No. 485

HmslerdarTTMnëlërRDoÖB

Ofücteel

van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

Abonnementsprijs ƒ1,— ; franco per post /'1 '25 per i jaar, bij vooruitbetaling te voldoen A f K^N 0 R: 5 ^ ^ AdTertentlen "gels 37# Cents; -

~™JeKi0"""dkc-'*-! "»«iDE bmw® grond. | dt X.T1 ■ 71 °"ts'

GODSDIENSTOEFENINGEN Lfl. , gm& n . '

ik de week tan | UTticiëele HjSk0 Berichten,

17 tot 23 Mei 189 6. I

y ^ www^w

de KEIDZERSGElcgHTKm? ?' D°°/ *>**»-&**i» ! «'■wffitSSu fJS^ÜU^gJ.

de KMZLRbGRACHTKERK, siavonds in de RAAMKERK, FUNENKERKen ; Karssen, Scriba: Dr A. Kuyper.

Woensdagavond in de KEIZERSGRACHTKERK. 5 Stukken en brieven, voor den Kerkeraad bestemd

Aan te schellen bij den Koster. > moeten minstens 24 uren vóór de vergadering bij

5 den Heer P. Goedhuys, Plantage Middellaan 64,

ZOVIdQg 17 Mei ^kom*^ WOn*en> om nog in behandeling te kunnen Catechismus, Afdeeling 20. 9 \

_**•■ Kas' * M ** »» ■*» ♦ I hüw^XJtSZA™^.

ü-Jil^iiiiblxitALiliKliiRK . . 10 uur voorm. B. VAN SCHELVEN. Ê Gecommitteerden des Kerkeraads houden zitting

2 , nam. H W VAN LOON 5 Donderdag 21 Mei, des avonds van half zes

. " , J-iUUJN. 5 tot half zeven ure, in het Gebouw KEKK-

v s av. W. H. GISPEN. $ STRAAT 109, voor hen,

RAAMKERK 10 uur voorm TT W VA Ar T nnM $ T.dle ki.nderen hebben aan te geven voor den H.

voorm. II. W. VAN LOON. 5 Doop, (met vertoon van bewijs van lidmaatschap

6 „ 's av. C. A. RENIER 5 en geboortebewijs van den burgerlijken stand);

FUNFNTTF-R-T?— , a „ , 5 die attestatiënhebbenin te dienen (met opgave

• "10 UUF voorm. C. A. RE NI EU. • van of aan te^jfag^^fiaateigenist^iden

6 _ 's av. F. ZANTHVOF nrn/1 j.„ tt ; met. '"levering van bewijs vanlidmaatschap)•

BOOMSÏ OOTKFTJTT in t Pred- te Hoorn. \ , die hun huwelijk wenschen bevestigd te zien,

■BUUMbLOOIKjuRK . . . . 10 uur voorm. P. YAN SON. ! (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en met over-

BUITEN.AMSTELKERK. . . 10 uur voorm. F. ZANTINGE. |A^.'

School PLANCIUSSTRAAT . 10 uur voorm. N. A. DE GAAY POETMAN. | SHtttJ

Wflfivisdnp 90 Mpi \ £el®k'enheid bestaat aan de bekende adressen, ver-

vvuoruuug ZU MUI. \ meld in No. 481 van de Kerkbode.

EIZERSGRACHTKERK . . 8 uur 's av. N. A. DE GAAY PORTMAN. I « G E 'TI __

) Donderdag 21 Mei. \ """*

—^ ® 3^ uur nam. Huwelijksbevestiging. | Cla89iCal6 Z.™ ^ 189°' 01"

» V Huwelijksbevestiging. $ Praeses: Ds P. Wagemaker.

| Scriba: Ds W. H. Gispen.

Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van 7^—10 ure in de Nieuwe Kerk ^ t' R°tule" der vori^vergYdering.

7 örK i 3. Rapport der Credentiebrieven.

Zoïldag 17 Mei, ! 4l RaW^rtee^z volgens artikel 25 van de Rege-

Catechismus, Afdeeling 20. ! 5* Onderzoek volgens art. 41 van de Dordtsche

NIEUWE KERK 10 uur voorm. P. BIESTERVELD, 1 6' VerzotTvan de kerk te Muiden om ook

Prof. aan de Theol. School te Kampen. $ JLkine ï k^r^rfh°°Vende kerk in aan"

_ 0>" » '8 av> E. NEIJENS. | 7. Préparatoir examen'van een Theologisch

OUDE KERK 10 uur voorm. L. NEIJENS. | 8. Sto^S collecten:

PLANTAOF ini-PTT " 8 aV* P' YAN S0N- I (Artikel 16 van de acta der Classicale

rijü.i\ I ALtJj HÜiRK 10 uur voorm. W H GISPEN 5 vergadering van 8 Maart 1893).

5X . „. P. BIESTERVELD, \ LTS"

Woensdag 20 Mei. b. voor de Zending; en

OUDE KERK. 7iz > „ „ $ c- voor de hulpbehoevende kerken

^ uur s av. B. YAN SCHELVEN $ buiten de Classis.

DnviHpvrlnct 01 Mo! I 8(«. De Glassiskosten, volgens besluit dei vorige

uonaeraag zl Mei. n vergadering, op deze vergadering af dragen.

NIEUWE KFïlir ° 5 9. Rondvraag. eg.

A 2/s uur nam. Huwelijksbevestiging. | 10- Sluiting.