is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 485, 17-05-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

***K*l'r————**——ctjhm—m»h jmi •wMMjrjr* 9 r mjrm »m mmr m »w#/ www»c ^Mwriiw

w

W. ƒ 10.—.gecollecteerd op een feestavond ƒ 6.50; voor hetzelfde doel, mej. D. ƒ1.—; gecollecteerd geefster of gever hartelijk dank, onder voortdudoor Ds B. van Schelven van A. M. ƒ 2.50, uit ƒ 1.— „een belofte van mej. A. W."; voor be- rende aanbeveling.

een bus ƒ 7.50. ^ _ wezen'diensten door de pleegzusters mej. A. ƒ 2.50 Onlangs zijn de openbare lessen gehouden, die

Namens de Financieele Commissie, en van de erven van wijlen mej. V. ƒ 2.50 en jaarlijks plaats hebben, waarvan, evenals altijd, F. J, D. THEIJSE. een instrument voor de ziekenzaal. de gunstigste rapporten zijn uitgebracht, getui-

* * u:: . , \ Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN, Voorz. i gende van het uitnemend onderwijs, dat op onze

* ,, ^gekomen bil het college van collectanten, s \y KUYPER Secretaris- Penninam scholen wordt gegeven. Jammer dct de ouders zoo geco eeteerd Keizersgrachtkerk van N. N. voor de ^ ' zeldzaam gebruik maken van de gelegenheid deze

( 10 en f 300. —, voor Kootwyks Scholen ƒ 30.— | bij te wonen Van de gunstigste zijde kan dit als

en voor de Armemers ƒ 30.-; gecollecteerd Plan- Q Orgel-Keizersgrachtkerk. een bewijs van groot vertrouwen in de onder-

ciusscnooi f U.^ü van oud-leerling T. voor de ^ Aangezien alle voorbereidende werkzaamheden wijzers worden aangemerkt, maar van belangc ' | zijn afgeloopen, moet thans een definitief'besluit J stelling getuigt het zeker niet. Broeders en zus-

J. ZYVARI, l enningmeester. \ genomen worden, om tot den bouw zelve van | ters! de hoofden der scholen en onderwijzers zijn

* ; het Orgel over te gaan. Doch dit laatste nn § uwe waardeeringen belangstelling dubbel waardig.

* Ontvangen voor de armen. RaamkerTc' van j kunnen wij niet doen, tenzij er meerdere be- ; Gedenk hunner in uwe gebeden! Het woord van eemge catechisanten van Ds Karssen ƒ 1,10, voor J langstelling in ons werk worde getoond. 5 Christus worde aan hen vervuld: „Die Mij dient, krankzinnigen in Veldwijk ƒ 6,25, N. S. voor een S Voor wij toch verplichtingen aangaan t. g. o. den ( de Vader zal hem eeren".

tehuis voor ouden van dagen ƒ 0,25; Keizers- \ Orgelmaker, moeten wij eerst weten, dat wij deze $ ne Penninameester

grachtkerk: N. voor een tehuis voor ouden van J verplichtingen ook kunnen nakomen. Nu is nog 8 „ u irnw wptttoppi ut

dagen ƒ 0.50; Funenkerk: K. K, ƒ 1,—. J op lange na niet de helft van het bedrag in ons i M . iaQfi MEIJENFELDT,

Voor de weezen: hutten Amstelkerk. Dank- l bezit, en met moeite zouden wij, zooals onze ( 1 189

offer voor een 30-jarig huwelijk van B. ƒ 1,—; 5 inkomsten nu zijn, hoogstens ƒ 300.— jaarlijks $ "

Keizersgrachtkerk, op een vriendenkringetje ver- $ kunnen afbetalen. 5 Amsterdam, 17 Mei 1896.

zameld ƒ 1,4->; Boomslootkerk, mej. J, K. ƒ 0,25, 5 Een woord van opwekking zal dus wel niet j

mej. W. S. ƒ 0,25. ^ noodig zijn! Als ieder slechts enkele centen per ( Als overdruk van enkele artikelen uit een

F. L. VAN DER BOM. 5 week voor het Orgel weglegt, en wij worden zoo $ gereformeerd volksblad verscheen een vlug-

* * In dank ontvangen van V W • vnnr rio ^ en dan eensver',lij<' met een grootere gift van ^ sc]ar|f^ van ds Eudolph te Leiden, onderden

* in aanK ontvangen van V. W.: voor de > een meer gegoede, dan kan de benoodigde som, s ... \ , , .... . , ,,

Armen f 10. , voor een huis voor Ouden van $ die minstens f 4500 bedraagt, er spoedig komen. ^ titel ))Ineensmelting' dei plaatselijke kei ken,

Dagen ƒ 10—, voor de Weezen ƒ 5.—. ; Laat ons bedenken dat het voor de Keizers- $ dat der lezing en overdenking waardig is en

J. P. WEISZ. I grachtkerk gevraagd wordt, voor ons eerste $ zeker ook in de kerk alhier, waar die zaak nog

t 5 kerkgebouw ! Ons dunkt, dit gebouw, dat ons 5 qfpp/jo aan de orde is ernstige overwe^insr

*, Namens de Gecommitteerden van Wijk II, aan zooveel herinnert, zal toch wel in die mate ^

bericht ik de goede ontvangst van den inhoud 5 de liefde der gemeente bezitten, dat het een 5 verdient-, Als P10eve vinde de volgende aan -

van de catechisatiebus Boomslootkerk, waarvan j eigen passend orgel gegund worde! Enkele J taling hier eene plaats:

KeSikeTas6 Arm6n ^ ^ Z°°Veel V°°r ^ 1 vT" PW Ttf 'f ^ T Wel V°°r de I Hoeveel euvelen en misstanden zijn de onver-

Kerkelijke Kas. IPWF1<,7 Keizersgrachtkerk over hebben! S mijdelijke en droevige gevolgen van de gedeeld-

J. P. WEISZ. S Met dankzegging vermelden wij de ontvangst i h jd HJ nlaatseliike kerk

* * * Ontvangen voor „onze Weezen" door Mej. S. i f 2'5° alS -iaarl«ksche c™tributie van R. ^ Er zijaP op éénJ„ plaats twee of meer gereforvan de familie J. eene feestgave, groot ƒ 15.—. I Namens de Commissie, j meerde kerken. Ieder zoekt haar ledental uit te Hartelijk dank daarvoor. $ G- PLEITER, Voorzitter. i breiden. Dezelfde burgerlijke gemeente is het

W VAM AARnFNlVF h,„ 5 J' A' DE Vll,ES' Penningmeester. \ gemeenschappelijk vischwater van twee of drie

' • j Ie Weteringdwarsstraat 39. $ kerken. Hoe licht worden jaloezie en wedijver

* * * Met vriendelijken dank ten behoeve onzer ! \ de verkeerde prikkelen voor den gemeentelijken Scholen ontvangen: van Mevrouw W. S. te Haarlem | n , ' A ,5 arbeid, terwijl toch vooral de liefde van Christus de somma van ƒ 16.—, alsmede van Mej. M. N. $ (j0r8IOrïïie6FCle &GFK 18 AlïlSterdaiïl A 5 het meeste moest dringen, de nood dei- zielen ƒ 1.—• j — $ het zwaarste moest wegen. Hoe licht kunnen

Namens het Bestuur der Stuiversvereeniging, \ » „ * Gecollecteerd: Nieuwe Kerk, voor de Scholen | ^lle.rIfA, moeilÜkhe^®^ '^^prrrmfwel^kh^dtunen J. P. HORCHNER, > der Ger. Kerk A ƒ 260.— ; om te verdeelen naar $ hartelijke gemeenschap en vertrouwelijkheid^

* • Met dank aan de gevers bericht onderge- j welgevallen, van N. N. ƒ 1000.-, verdeeld als | ^keSegeTver Xnder post vatten. "Men zal

teekende de ontvangst van ƒ 10.-voor de scholen. ! ™01' de Armen f o00--' voor de Keik $ meer voor eigen huis gaan ijveren dan voor het

JOH. REIJSE, \ tt rt>npwp\'nr rkr pa S huis Gods in het algemeen, en het pubhek belang

Penn. van „Ons Chr. L. Onderwijs" i ______ i..Azn. ^ der ke[.k zaj z00 gemakkelijk worden achter-

— ' | Scholen der fleref. Kerk, Amsterdam A. |

Gereformeerde Ziekenverpleging. ^ J], Zondag werd in de collecte, gehouden in J meente naar Gods Woord te vermanen, om alle

Verleden week is te Utrecht de jaarvergadering ; de Nieuwe Kerk, gevonden een couvertje, inhou- 5 dienaren gelijk te achten, om alle gaven en gehouden van de Nederlandsche Vereeniging voor ; dende ƒ 260.—, met bestemming voor de Scholen. 5 krachten, die God aan zijn kerk geschonken heeft, ziekenverzorging. Een zeer belangrijk onderwerp 5 Dit was inderdaad eene verrassing. Het was $ te gebruiken, en ook den dienaar des Woords heeft deze samenkomst bezig gehouden; de wijze ï alsof de milde geefster of gever de vergadering ! van de zusterkerk op dezelfde plaats als hun namelijk voor opleiding van ziekenverplegers en $ had bijgewoond van de School-Commissie. Daai 5 eigen leeraar te beschouwen. Maar zij moeten ziekenverpleegsters. Vooral op het eerste jaar $ werd gerapporteerd dat de Plaatselijke School- $ ter voorkoming van wanorde de gemeente tegelijdezer opleiding vestigde zij 't oog. Hoe zullen 5 Commissie weder aanmerking had gemaakt, en $ kertijd op het hart binden in hun eigen kerkwij hen en haar, die zich bij ons aanmelden, ! wel zeer gegrond, op de oude schoolbanken, die $ gebouw te blijven kerken. Zoolang de kerken om verplegers en verpleegsters te worden en door $ in de meeste klassen der plantage-school nog 5 gedeeld zijn, kan de hoorvrijheid moeilijk worden ons als zoodanig worden aangenomen, vormen ; worden gebruikt en noodzakelijk door nieuwe $ toegestaan. De ouderlingen zijn verplicht ook op voor de opleiding tot hunne taak. Het resultaat $ behooren vervangen te worden. De School-Com- $ het kerkgaan der leden toezicht te oefenen, wat der bespreking was, dat te Ermeloo een huis zal $ missie had dan ook reeds besloten eene derde $ niet naar behooren kan geschieden, wanneer de gehuurd worden, waar men eenige zusters (om | klasse van nieuwe banken te voorzien, maar aar- 5 leden nu hier en dan daar kerken. Dit is ook te beginnen) wil opnemen en zoowel praktisch | zelde wel eenigszins om tot uitvoering van dit $ een misstand, die een gevolg is van de gedeeldheid. leeren werken als theoretisch leeren studeeren. 5 besluit over te gaan, omdat er nog eene rekening $ De gereformeerden eener zeilde plaats zijn van Hieruit blijkt dat zich deze Vereeniging een 5 'iep van eene bankenleverantie in 't vorig jaar, ; Godswege geroepen op elkander toezicht te oefenen bedding heeft gegraven naast de onze. Met warmte $ die nog vereffend moest worden, en zie, het > en elkander op te scherpen tot de broederlijke en sympathie begroeten wij dit streven, terwijl | bedrag dezer rekening was ongeveer gelijk aan $ liefde en de goede werken. Zij zijn verplicht den wij den wensch uitspreken dat de Heere het $ hetwelk werd gecollecteerd. Zoo werd de School- | overtreder te vermanen, en indien hij naar de zegene. 5 Commissie uit deze moeilijkheid gered door den 5 vermaning niet luistert, hem bij den kerkeraad

Onze krankenverpleging gaat stillekens haren $ Heere, „die groot is van raad en machtig van daad", $ aan te brengen. Maar hoe wordt de oefening der weg aan de ziekbedden onzer zieken, zoowel ! die de bezwaren kende, en slechts het hart van ! tucht bemoeilijkt en verlamd, wanneer de overaan de huizen als in de ziekeninrichting zelve. 5 een zijner lieve kinderen had te bewegen om een $ treder tot eene zusterkerk behoort, en dus onder t Aantal onzer zieken, op laatstgenoemde plaats, S aanzienlijk offer te brengen. Voorwaar aanzienlijk, | ander kerkelijk opzicht staat. De huizen van neeml toe. Verdubbele ons gebed voor de ge- | als men bedenkt, dat de Penningmeester der ! beklaagde en klager palen wellicht aan elkander, neeshetren en de ziekenverpleegsters. $ Stuiversvereeniging, om zulk een bedrag bijeen te i en toch staan zij kerkelijk tegenover elkander,

Met hórt el ijken dank ontvingen wij: 5 zamelen, 5200 kwitantiën moet schrijven en de ; alsof zij bewoners van verschillende plaatsen waren.

Door Ds Karssen ƒ 425.— van den heer J. V. | bode even zooveel malen zich daarvoor bij de j Zij zijn geroepen elkander ook met de tijdelijke te B.; door br. Weiman ƒ 2.— van twee zusters $ contribuanten moet aanmelden. Zoo verheerlijkt 5 gaven te dienen. De gevallen zijn echter denkbaar, Qc,t gemeente, van eene dienstbode M. B. ƒ 2.— ; de Heere zich in 't kleine en groote; Hem zij de ! en doen zich ook voor, dat er op eene plaats voor de operatiekamer, van mej. M. v. S. ƒ 1.10 i lof en aanbidding tot in eeuwigheid, der milde ! twee of drie gereformeerde kerken zijn, die zeer