is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 486, 24-05-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A msterdamsohe Kerkbode.

Heden behaagde het den Heere van onze zijde tot Zich te nemen, onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer

OTTO VAN DE PAUVORT, in den ouderdom van ruim 64 jaar.

Uit aller naam, Wed. O. v. D. PAUVORT—

TEN HOOVE. Amsterd., 16 Mei 1896. (6857)

.Torensteeg 4.

; $

Speciale Inrichting voor ^ gebrekkige, gevoelige $ en Kunstvoeten-

ANTON HEIN, j

Instrument—Schoenmaker, ^

(6879; Voetboogstraat 18. $

Reclame-Tentoonstelling

ken van Costumes, Mantels, Och- INGERICHT DOOR tendjaponnen, enz., tegen billiiko

Conditiën. " 5 DE AMSTERDAMSCHE COURANT,

/£^r®s: We^ F- A- J- GERNER, BRAKKE GROND, NES 53, (6865) Dapperstraat 16. dagelgks geopend van 10—4 uur.

Psalmboekjes. Matinee van 1—4 uur.

22%, 80, 85, 50 en 60 ot. Entrée 10 Cents. (6881)

NT mo+ Poolman Het 0rSel en de Vleugel-Piano

> li mei rsaimen. zijn uit de Magazijnen van den Heer

30, 50, 75, 95 ct. en f 1.25. G A- GOLDSCHMEDING, alhier.

J. B. REIJNDORP, Martelaarsgr.

(6523) Eene zwakke en behoeftige Dame

————————— p. 1 • .1 ! .1.1 1 1 a

Meden behaagde het den Heere, 5 /I • •• ' ar • • S gruuuig mouim luuoivi-

na een kortstondig lijden van $ I IIM A i j nn "1 1111 lTAAfl A11 A"iAVIH AII li Alfl AH 5 &elsPe'®n ®n vraaft (^n, 8j6V,n

\ U II IS I I { I1S l jllll J 1)|\ ÖfflS 611 Él ÊS. I fStlrdam^'

FRANCISCÜS ANTONIE | . -nn , . . " |

■ \ Keizersgracht 586, bij de Spiegelstraat, i =?z.

Wed.F. a.welzenbach— j Leeftijd der Leerlingen 5—16 jaar. Schoolgeld ^ ''XieveïfVranco^L^ter0 wd' H., F T wet 7T,WKAri'HNSEN' 5 ƒ 50.—ƒ 120.r-. (Schoolbehoeften hieronder begrepen). Bij $ Bookhandel M. P. KARSDORP, Amsterd., 19 Mei 1896. (6858) 1 tw®e ,°f, meer hinderen uit één gezin 10 pCt. korting op het j Van Woustraat 36. (6875) mm—$ volle bedrag. Yooral in de hoogste klasse wordt rekening ge- $ ZZZZZ —— j houden met_de toekomstige bestemming der leerlingen.

SËSm?"! ^SgS'®™Singe» voor Alkmaar, wiiiem8.|■ ZuivereoplosbareCacaoB

der fnBehuwdvader, i oord of Surnumerair, Jaarlijks f 40.- extra. (Scheikundig onderzooht I

CORNELIS MULDER, $ Prospectus en nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt j 9 door den heer VAN ^EDDEN" I

Weduwnaar van 5 d00r ,jen Hoofdonderwijzer S 9 Hulsebosch) xA Kilo ƒ 1.

Christina Sciiooneveldt, i _ . — pfTj a urn 5 BB 1 Kilo franco door hetRjjk. MÉ

in den leeftijd van ruim 69 jaar. 5 (6868) r. iaüi 5 M Kenis'adr .1 VANDERTAS I

D.c.ïamebüw^steIjn. | 11 SZi, ™ S I

A. M. MULDER, * A ftl * ■ |"| | A J " " ^

| „Ons Christelijk Lager Onderwijs .1^—

RmiiJ.jk 43. (M86) | vEREENIGING VAN JONGE LEDEN DER GEMEENTE j Het goedkoopste en soliedste adris

- 5 TER ONDERSTEUNING VAN 5 VOOR (6855)

Onzen welgemeenden dank voor de 5 A.Tnll!, _ -mwr i BISDWERK 1»

vele en hartelijke blijken van belang- 5 OJVKE Tj AOIliB iÜi • 5 Mipump /p/ipctrnnt T9

stelling tijdens de ziekte als bij het $ $ IVISUW6 LëilëSiruuT Od,

overlijden van onzen oudsten Zoon 5 ! I T n \A/PIMQQCM in

WILLEM CORNELIS,^ondervonden. ^ Vriendelijk, doch dringend noodigt het Bestuur dezer Ver- ï "■ ' ■' iiUliöuLli UI.

A HT?Tnvrnnüü ' 5 eeniging ALLE jongere Leden der Gemeente, (boven de 17 5 —

Arends. ^ jaar) uit, haar te willen steunen door hun bijdragen. I [] Si 1\\

Amsterd., 22 Mei 1896. (6851) ? ^ • 5 UflnULIIlIInll X* Lil.,

' 1 ' j De nood der Scliolen is groot! ; Jggg Bf'hflfl 6PS 1896

Aan allen, die door blijken van $ Deze Vereeniging werkt, tot leniging van dien nood, onder $ "

belangstelling en vriendschap den $ het jongere gedeelte der Gemeente. I In Tapijten eil Meubelstoffen.

15 Mei ons tot een onvergetelijken 5 $ a .. A i u-n-i

dag hebben gemaakt, brengen wij 5 Dat allen, van welken Stand ook, daartoe medewerken! $ Soliod werk; billijke prijzen.

lgs de^nw^,, onzen inn^n dank. ^ Leden van »Ons Christelijk Lager Onderwijs" mogen zijn alle ^ 8arnd0$t68(J ö«

J. M. G. WARNERS— ^ jongelingen en jongedochters, leden der Gereformeerde Kerk, (6091)

Koster. $ die zich tot een contributie van 2«, of 5 cents per week ver- $ ™ Amsterd., 22 Mei 1896. (6860) $ binden * •■•■imy

n.n... I $ Beleefd verzoeken ondereeteekenden, onderstaand inteeken-

BIBLIA KUYPER, BAt/INCK & BUTGERS. ^ biljet, ingevuld, aan een hunner te willen toezenden. ^ | NATUURBOTER, s

\oorhanden in ; H. B. WEIJLAND Jr., Ie Van Swindenstraat 39. 5 = per % vat 40 pond. . f 19.50 §

HöVEKER's BoekhandeLAmsterdam j J. G. K1RCHNER, Van Oldenbameveldtstraat 59. $ = » ^ » 20 „ . . „ 10.— =

d. su. ™} -jj- ^ u- 11.5» vïSCs?»: SI

DE BIJBEL, bewerkt door deH.H, I JOH. JtiMJbL, Prinsengracht 60. i= Aanbevelend,

Prof. A. KUYPER, Dr H. BA- $ G. WEINSSEN, Spuistraat 131. \ l D. G. J. LAMMERS, ^

VINCK en Prof. F L. RUTGERS, $ C. T. PIETERS, Singel 6 $ I (6648) te Aalten, I

met en zonder psalmen, gr. 8<>. en ^ ij s miiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii inuil

kl. 8°. formaat. (6878) $ v

| De ondergeteekende wenscht zich als lid der Vereeniging 5 De zoo heerlijke (6476)

Op de Christelijke Voorbereidende 5 Ons Christelijk Laqer Onderwijs te verbinden tot eene contri- $ A N11 T r RnnP, 1PQ

Sohool, Prinsengracht 55, kunnen 5 c 5 W A1NILL uDUUud to

KINDEREN geplaatst worden voor $ butie van cents x) per week. ; » bij h. SCHOOKI<,

de Dag- en Avondschool, v 2/c j WTTTWtüRTTRf'Ti'Tid-'P 4CTTT 'ï?

Nogmaals dank voor de25-Jarige 5 Te voldoen per week, maand, 3 maanden, 6 maanden, jaar. $

herdenking van mij, 6 Mei 1896. 5 » Tevens kan aan bovenstaand adres

üwe Dw. Dienaresse, ? ') S. v. p. door te halen wat niet verlangd wordt i 6en nette Jongen GEPLAATST

(6856) A. C. DE GROOT. ^ Naam: Adres: Datum: > worden. (6867)