is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 496, 02-08-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Haarlemsche Brandverzekering-Maatschappij,

opgericht 4° 1846, PREMIE-INKOMEN per jaar f 270,000.—,

-A-fcLeeling r J"aar-5 ^VEaaand.- en "\A7"eolcpremie_

Directie: HEEGER & Co., (4837)

Westermarkt O, Amsterdam.

Vraagt uwen Winkelier:

KR00MSTERD.

(7148)

C. OOSTERBAAK & Co.

< II11111111II1111 111111111111111111■1111111111111111111111111■ ■ M <

> = li n.i j ~ l ~ : j

Pe jfederiandsche 11 Heerlijke Geldersche ! \W -L idl.lU" CIl V^l gcillcuiuei, ^

Bakkers-Courant i I grasboter, || Warmoesstraat 141 en Keizersgracht h/Wolvenstraat.

$ | per Ys vat, 40 pond. . f 22.00 ï ! Steeds voorhanden een uitgebreide Sorteering,

is het beste middel om openbaar- 5 = » *1» » 20 „ . . „ 11.50 | 5 . . . .. t r\ i

h.,d.. geven sssssaa. § I ,& SSSte»-'" 3»1 Pianino s en Amenkaonsche Orgels,

ÜBJ3. ....... K,,.,. voo. j 1 100 • I ^ zoowel in de eenvoudige als Luxe A

HH. BAKKERS. 5 | Aanbevelend, = 5 «nOT? TTT1ST JP

DE NEDERLANDSCHE 5 I I). G. J. LAMMERS, I $ . ' ......

5 5 ,7305) te Aalten. 1 $ Men Tra&e °»ze Catalogi en Conditiën voor

Uakkors-Courailt $ "" imihmhim ^ vk HL'DR, RUIL en BETALING (5884)

verschijnt iederen Maandag 5 fi I J1 5

en kost franco per post door het ^ £11 fï1 ö Cf £-* fl

geheele Rijk f 4.— per jaar, in twee \ lil vl! I \J 9 I ^

1 DVERTENTIËN 15 Cents per | welke Daq- of Weekbladen I BIJBELS, TESTAMENTEN en PSALMEN.

/\ regel; groote letters worden > « 5 Het 33 jaar bestaande goedkoopste Bijbel-Magazijn van A. VAN ROSSUM Jr.,

JLL. naar plaatsruimte berekend, i jppci in NnnHPWRf]WrlflPtlR I is than9 gevestigd SINGEL No. 344, li/d Oude Spiegelstraat.

Kooplieden en Fabrikanten die aan ; ■ o a ' | jfB. Oude Boeken en Bijbels worden ingebonden of ingeruild. (6744)

HH. Bakkers Gereedschappen of 5 Qlnnmllfintpn pn7 $ — —

Grondstoffen verkoopen, worden op- ï OIUUIIIUUUIGII Gilt., ^

SST^r"V'dSer m ! laat de Couranten naj PVANEIJK

Bakkers in Nederland en België. $ lezinff Iliet liffffeil. doch ! *

Dienstaanbiedingen (vooruit te betalen) $ ze in de bussen ^ ^ A JOHANNES KRAMER & Co.

JLr" zmder j voor de" | Dam 16—19, Amsterdam.

Adres ; Ziekenhuizen. ? Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde

Lokaal „de Brakke Grond" 5 ™ $ COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren Munten en vreemde Banknoten

JMOTunAM ! ^Oei er een g0e(M Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN.

5 werk mede 5 Nemen gelden H DEPOSITO met 1 dag opzegging,

$ 5 tegen eene rentevergoeding van % pCt. onder de pro-

n i/nwnrn mm II 5 7*rri nonA / ? longatiekoer». Bedragen tot en met Duizend Gulden

ÜP KUYPtR BIBLlft ^ VOOn! ^ worden op vertoon ternebel»»ld. (3993)

W. VAN JAARSVELD,

94. Zwanenburgwal 04. FABEIKANT VAN

Binnen- en Buiten~3aïousieën.

Beveelt zich tevens beleefd aan tot het Afnemen, Bewaren, Schoonmaken, Repareeren, Schilderen en wederom ophangen derzelven, tegen concurreerende prijzen.

EIGENGEMAAKT JALOUSIEBAND, beste kwaliteit en prima kwaliteit KOORD per Meter verkrijgbaar. (728)

X GOLDSCHMEDING'S V

^Piano- en Orgelhandel,%

Warmoesstraat 141 en Keizersgracht h/Wolvenstraat.

Steeds voorhanden een uitgebreide Sorteering,

Pianintis en kmerikaansche Orgels,

\ zoowel in de eenvoudige als Luxe

SOORTEN. AF

Men vrage onze Catalogi en Conditiën voor HUUR, RUIL en BETALING (5884)

BIJBELS, TESTAMENTEN en PSALMEN.

Het 33 jaar bestaande goedkoopste Bijbel-Magazijn van A. VAN ROSSUM Jr., is thans gevestigd SINGEL No. 344, b/d Oude Spiegelstraat.

NB. Oude Boeken en Bijbels worden ingebonden of ingeruild. (6744)

Grondstoffen verkoopen, worden op¬

merkzaam gemaakt, dat men hier ^ i i Hirep.t snvfiptlrt tnt HnizunHpn HIT. > iaat

Hakkers in .Nederland en lieigie.

40 cents per Advertentie, zonder 5

rabat.

Adres

Lokaal ,,de Brakke Grond" 5 AMSTERDAM. 5

Dr. KUYPER, BIBLIA j

voor dagolijksch gebruik, in heel lin- 5 nen band f 1.60. Verkrijgbaar bij 5

J. B. REIJNDORP,

(7248) Martelaarsgracht 16. ;

1

Handelsdrukkerij.

Men late zijn DRUKWERK J maken bij HEM die het ZELF ver- ! ^„ardigt, opdat men wete wat men 5 ontvangt. 5

D. J. VAN TUIJL, | (6935) 3e Hugo de Grootstraat 13. $

B Zuivereoplosbare Cacao |

(Scheikundig onderzoon t

door den heer van LeddenHulsebosch) Vt Kilo ƒ 1.—

1 Kilo franco door het Rijk. Eenier adr. J. VAN DERTAS,

Leidschestr. 105, Amsterd.feHI (6282) |

Wira Ne«rl»uds blood 11

5c>en Kantore van DE BRAKKE GROND te Amsterdam en ^ •"?'!? verder alom verkrijgbaar:

lü n (l'ERHQLUNGEN f

1UU carl (ZERNY,^

T ~ TEN DIENSTE DER MUZIEKSCHOOL

f " t VA.* D»

<j@$xat*eha$pij tot bevordering der jj[oonhunst,

¥' AFDEELING AMSTERDAM.

I Heft 1, 2, 3, 4. Prijs per Heft ƒ1.— ^

Typ. DE BRAKKE GROND.