is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 498, 16-08-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mwg iü Auguuiuu ia»u. iu tmgwg nu. m

HmstGrflamsDUB KerKDofle

Officieel 02?g*aa.m.

van DE GEREFORMEERDE KERKEN Alhier.

Abonnementsprijs ƒ1,—; franco per post f 1,25 per

jaar, bij vooruitbetaling te voldoen.

Afzonderlijke' nummers aan de Kiosken .<4gb Cents.

KANTOOR:

Lokaal DE BRAKKE GROND.

J Prijs der Advertentien 1—5 regels 37% Cents; —

| elke regel meer I_ Cents.

I Groote letters naar plaatsruimte. M O

rinT^QT^TT7,ATQT'ni?l717,XTTXTriT?XT

v* v/1 'kxi i \ ;ui iniy in VJI JJJI^

IN DE WEEK VAN

16 tot 2 2 Augustus 189 6.

öfficiëele

Beriohten.

De Bediening van den H. DOOP zal plaats hebben Zondagnam. in de KEIZERSGRACHTKERK, 's avonds in de RAAMKERK en FUNENKERK en Woensdagavond in de KEIZERSGRACHTKERK.

Aan te schellen bij den Koster.

Zondag 16 Augustus.

* * * Vergadering van den Kerkeraad, Donderdag 20 Augustus, des avonds te 7 uren, Praeses: Ds H. W. van Loon, Scriba: Ds B. van Schelven.

Stukken en brieven, voor den Kerkeraad bestemd, moeten minstens 24 uren vóór de vergadering bij den Heer P, Goedhuys, Plantage Middellaan 64, bezorgd worden, om nog in behandeling te kunnen komen.

Catechismus, Afdeeling 33.

KEIZERSGRACHTKERK . . 10 uur voorm. W. VERIIOEFF,

Pred. te Ridderkerk. 2 „ nam. N. A. DE GAAY FORTMAN. 6 „ 's av. J. J. STEINHART,

Pred. te Nunspeet.

RAAMKERK 10 uur voorm. N. A. DE GAAY FORTMAN.

6 , 's av. C. A. RE'"" iï l.

FUNENKERK 10 uur voorm. J. J. STMNHART.

ö , 's av. R. GRÜNTKE,

Pred. te Westervoort. BOOMSLOOTKERK .... 10 uur voorm. C. A. REN1ER. BUITEN-AMSTELKERK. . . 10 uur voorm. R. GRUNTKE.

School PLANCIUSSTRAAT . 10 uur voorm. D. J. KARSSEN.

IWoensdag 19 Augustus.

KEIZERSGRACHTKERK „ . 8 uur 's av. W. VERIIOEFF.

Donderdag 20 Augustus.

KEIZERSGRACHTKERK . . 1%, 2)4 en 3% uur nam. Huwelijksbevestiging.

Aangifte voor den DOOP Dinsdagsavonds van 7M—10 ure in de Nieuwe Kerk

Zondag 16 Augustus.

Catechismus, Afdeeling 33.

NIEUWE KERK 10 uur voorm. A BROUWER.

5% „ 's av. C. LINDEBOOM,

beroepen Pred. te Sprang.

OUDE KERK 10 uur voorm. C. LINDEBOOM.

5>£ „ 's av. W. H. GISPEN.

PLANTAGE KERK 10 uur voorm. W. H. GISPEN.

5H „ 's av. A. BROUWER.

Woensdag 19 Augustus.

OUDE KERK. . \ . . . . 7^ uur '9 av. A. BROUWER.

AANVRAGEN VOOR DEN H. DOOP, HUWELIJKSBEVESTIGING en ATTESTATIËN.

Gecommitteerden des Kerkeraads houden zitting Donderdag 20 Augustus, des avonds van half zes lot half zeven tire, in het Gebouw KE.B.K3TKAAT 109, voor hen,

die kinderen hebben aan te geven voor den H« Doop, (met vertoon van bewjjs van lidmaatschap en geboortebewijs van den burgerleken stand); ' die attestatiën hebben in te dienen (met opgave van adres) of' aan te vragen; (laatstgenoemden met inlevering van bewijs van lidmaatschap);

die hun huwelijk wennchen bevestigd te zien, (zooveel mogelijk 14 dagen te voren en "met overlegging van bewijs van lidmaatschap) enz. Praeses: Dr F. L. Rutgers.

Hun, die zich wenschen aan te sluiten bij de Gereformeerde Kerk, wordt bericht, dat daarvoor gelegenheid bestaat aan de bekende adressen, vermeld in No. 495 van de Kerkbode.

* * * Opgave van de verdeeiing der kerk tusschen

ue uroeaers ouderlingen, opdat de leden weten

tot wien zij zich voor hun geestelijke behoeften

hebben te wenden:

Wijk IV.

Oostenburg: J. Schaafsma, 1ste van Swindenstraat 102.

Funen, uitgenomen de Krayenhofstraat: J. Eijnikel, Commelinstraat 48.

Buurten T,V en gedeeltelijk ZZ: J. W. N. Schneider, Commelinstraat 15.

Buiten de Muiderpoort, gedeeltelijk de Rietlanden: C. Hent, Wagenaarstraat 18.

Buiten de Muiderpoort, gedeeltel.: A. van Heusden, Wijttenbachstraat 61.

De Weesperzijde, Amstel, N. Heerengracht en Sarphatistraat (l enz. en 16 enz.): G. Zuidhoek, Ceintuurbaan 274.

Wijk V.

Buurten Z en AA: H. L. Bekking, Noorderstraat 72.

Buurt BB: A. F. Weiman, 2de Wetering-dwarsstraat 51.

Oostelijk deel van YY: A. G. D. Gerritsen, Govert Flinckstraat 242.

Middengedeelte van YY: H. la Bree, Ceintuurbaan 151.

Westelijk deel van YY: F. J. D. Barends, Rozengracht 67.

De Amsteldijk en omgeving, van de Ceintuurbaan tot het Kalfje: J. C. van Vulpen, Govert Flinckstraat 318.