is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 502, 13-09-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öïaazT

Advertentiën.

De Advertentiën maken geen deel uit van het officieel orgaan-

Ondertrouwd :

LUBBERT THOMASSEN en

HENRIËTTE HOOGENDIJK Receptie 13 Sept. a.s. 2 — 4 uur. Frederik Hendrikplantsoen 34, Huwelijksvoltrekking: 17 Sept. a.s. Amst, 3 Aug. 1896. (7512)

Ondertrouwd:

J. F. SANGSTER, "Weduwnaar van Mej. M. Kastelijn, en

P. 'T HART,

Wed. den Heer J. P. Slingerland.

Amsterdam, Rotterdam,

10 Sept. '96. (7534) $

Geboren:

FREDERIK HENDRIK,

Zoon van :

J. F. YAN DE WETERING, J. YAN DE WETERINGBosma

Amsterdam, 7 Sept. 1896. (7567)

Heden verblijdde ons de Heere door de zeer voorspoedige geboorte eener welgeschapen DOCHTER P. ORANJE. M. H. ORANJE Littooy. Amst., 11 Sept. '96. (7571)

Heden schonk ons de Heero een welgeschapen DOCHTER.

J. D. ROOT Jr. H F. ROOT-

Beffees. Amsterdam, 11 Sept. 1896. (7551)

Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders,

RIJK SPOOR en

ALIDA VAN DE TEN, den 23 September 1896, hunne

25-japige2 Echtvereeniging

te herdenken.

(7552) Hunne liefh. kinderen.

Het behaagde den Almachtige, den7den September, tot Zich te nemen, ons jongste Dochtertje en Zuster,

WILLEMINA FREDERIKA ROEMERSMA,

in den ouderdom van ruim 15 jaren.

In de groote smart van haar heengaan troost ons haar vrede met haren Zaligmaker.

Hartelijk dank zeggende voor de vele belangstelling, ondervonden in haar ziekte, ook aan den Heer Bronkhorst, die haar trouw bezocht heeft.

(7532) TTit aller naam,

F. ROEMERSMA. M. ROEMERSMA,

geb. v. Oostveen M. A. F. ROEMERSMA. F. M. ROEMERSMA. JOH. ROEMERSMA.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vader en Behuwdvader,

HENDRIK YAN MEENEN, in den ouderdom van ruim 79 jaren.

G. M. YAN MEENEN.

W. M. VAN MEENEN.

J. G. VAN MEENEN.

J. YAN MEENEN,

geb. Bolten.

H. B. VAN MEENEN Amsterdam, 7 Sept. '96. (7548)

Ds. VAN SCHELVEN betuigt hierbij zg'n hartelijken dank voor de vele en velerlei bewijzen van vriendelijke belangstelling op 27 Augustus jl. ontvangen. (7547)

Heden overleed na een smartelijk lijden van 8 dagen, ons geliefd Zoontje en Broertje,

MARTHIENUS FRANSISGUS BOUT,

in den aanvalligen leeftijd van 8 jaar. Zwaar treft ons deze slag, doch wij hopen Gode te zwijgen die geen rekenschap geeft van zijn daden.

S. F. Th. BOUT. J. F. BOUT-Hiddes. S. D. F. Th. BOUT. J. D. BOUT. M. C. BOUT. (7513) J. F BOUT.

Amsterd 31 Aug. 1896.

Verhuisd:

1>. WINKEL,

van Spiegelstraat 60

(7530) NAAR

Runstraat 17.

Heden overleed tot onze groote droefheid ons geliefd oudste Doohtertje,

ALIDA JOHANNA, in den jeugdigen leeftijd van 6 jaren.

De hoop op een zalig wederzien, lenigt onze diepe smart. J. G. WIJNANDS. J. G. WIJNANDS— Buninga.

Amsterdam,

5 Sept. 1896. (7539)

Ondergeteekende, Penningmeester van het Bestuur der Scholen met den Bijbel te Kootwijk, bericht langs dezen weg de goede ontvangst van ƒ 63.19, gevonden in de laatste Augustuscollecte en brengt daarbij dank aan de Leden van het LokaalComité en aan de Collectanten voor de moeite, welke zij zich getroost hebben, alsmede aan hen, die het arme Heidedorpje gedachtig waren.

J. IJSEBRAND.

Koning inneweg.

Bij den Uitgever A. JONGBLOED te Leeuwarden is verschenen:

Handboekje bij het

Bijbelsch Onderwijs

ten dienste van Zondagsscholen en Catechisatiën (7529) door

Dr. H. H. KUYPER.

Prjjs 10 Cts. 25 ex. f 2.25; 50ex.f4-, 100 ex. ƒ 7.

YEE/ANTWOOBDING

DER

655

934

260 477 96

Achttiende Jaareolleete

VOOR

„DE SCHOLEN 1EI DEI BIJBEL"

Ondergeteekenden mogen wederom met dankzegging aan den Heere kennis geven van don afloop der jongste Unie-Collecte, in ontvangsten en uitgaven. Zeer verblijden zij zich dat p. m. f 250.— meer werden ontvangen dan in 1895, maar houden zich nog aanbevolen voor toezending van gelden door degenen die op de Collectedagen niet te huis waren of door hun, die door deze mededeelingen zich opgewekt gevoelen alsnog voor alle hieronder genoemde Scholen eene gave te bestemmen.

Collecten Ledenvergadering en Bidstond . . . ... f 26.105

Rondgang aan de huizen op 19 en 21 Augustus „ 1.866.09

Nagekomen giften in kerkenzakjes en bij ondergeteekenden. „ 31.75

Nog daarenboven met aangegeven bestemming „ 178.86

ƒ 2.102.805

De Giften met bestemming zijn aan de opgegeven adressen uitgekeerd ; na aftrek der onvermijdelijke onkosten en de uitkeering aan het Bestuur der Unie, ter tegemoetkoming in de kosten der Unieblaadjes, kon ton behoeve der Schoolbesturen voor 4586 kinderen & ƒ 0.32 per hoofd beschikbaar blijven ƒ 1467.52, uitbetaald naar de volgende specifieke opgaven :

Aan de Vereenisrine voor Laffer Onderwijs op

Gereform. Grondslag 2164 Kinderen f

Aan de Commissie voor de Scholen der Gereform

Kerk A .... ■

Aan het Bestuur der Vereeniging voor Christelijk

Schoolonderwijs . .

Aan het Bestuur der Inrichting voor Havelooze

Kinderen . . .

Aan het Bestuur der Vereeniging Luther. . . . Aan den Heer W. van Doorn .

4586 Kindoren ƒ

Aan het Bestuur der Gereformeerde Kweekschool voor O. en O. „

„ „ „ der Unie

„ bedrag der Giften met bestemming

„ Kosten van rondbrengen der Unieblaadjes, Bosseerders,

Drukloonen, Vergaderingen, Advertentiën, Administratie enz. „ 261.425

ƒ 2102.805

Van navolgende giften wordt op verzoek melding gedaan:

Uit Wijk 2 werd wederom de jaarlijkscho gift voor alle Soholen a ƒ 100 ontvangen, voorts voor de Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereform. Grondslag: Uit Wijk 1 ƒ 5.— en f 2.50; Wijk 2 / 10.—; Wijk 5 ƒ6. -; Wijk 6 ƒ 6 —; Wijk 11 ƒ 0 50; Wijk 14 ƒ 10 — ; Wijk 16 ƒ 1.-; Wijk 20 ƒ 19.— ; Wi)k 23 ƒ 0 50; Wijk 26 ƒ 10.— en ƒ 2 50; W. M. ƒ 0.50; Wijk 27 ƒ 1.50; voor de Scholen der Gereform Kerk A, uit Wijk 26 W. M. ƒ 0 50; voor de School te Kootwijk, Wijk 1 f i._ ; Wijk 2 ƒ 27 50 ; Wijk 3 / 1.— ; Wijk 4 ƒ 0.50; Wijk 16 / 1 —; Wijk 21 X. ƒ 2.50; Wijk 23 ƒ 2.50 en f 1.- ; Wijk 26 f 0.10 ; Wijk 27 ƒ1.— ; wijk 28 ƒ 25.— ; Wijk 29 ƒ0.25; voor de Vereeniging Christelijke NormaalleBson Wijk 5 ƒ 1.— ; voor de Vereeniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, door Ds B. v. Schelven van een Br. uit Zuid-Afrika ƒ 36.— ; bij A. Breedé van W ƒ 1.—.

Tot het verstrekken van nadere inlichtingen, des verlangd, is de Penningmeester ten allen tijde bereid

De Brs. Bestuursleden en voorts de Brs. Collectanten, die belangloos den arbeid der inzameling verrichtten, worden genoodigd tot bijwonen van een gezellig zamenzijn, naar ouder gewoonte, op Vrijdag 18 Sept., 's avonds 8 uur, Bovenzaal Schotsche Zendingskerk

Het Bestuur van het Locaal-Comité voor het Volkspetitionnement te Amsterdam,

W. HOVY, Voorzitter.

H. BIJLEVELD, 2e Voorzitter.

A. BREEDÉ, le Penningm. en Correspondent.

D. ODINK. 2e Penningmeester.

P. J. MIJNARENDS.

C. G. TIMMERMEISTER. (7531) J. C. SCHIPPER.

692.48

209.60

298.88

83.20 152.64 30.72 1467.52 75.— 120.— 178.86

Haarlemsche Brandverzekering-Maatschappij,

opgericht A° 1846, PREMIE-INKOMEN per jaar f 270,000.—.

.A-fdeeling = Jaar-, Maand.- en Weekpremlo.

Directie: HEEGER & Co., (4837)

Westermarkt 0, Amsterdam.