is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 10, 1896, no 517, 27-12-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 2.

en voor Diakenen, de BB.:

W. van Aardenne, Rozengracht 57.

J. van Beek, Palmstraat 99. J

H. Boese, 2e Jan v. d. Heijdenstraat 36. 5 K. G. Brouwer, Gerard Doustraat 252. 5

J. J. van Dantzig, Frederik Hendrikstraat 1. 5 A. Dooijewaard, Korte Prinsengracht 39. 5

J. A. van Donselaar, Jacob v. Lennepkade 16. 5 J. Douwes Jr„ van Oldenbarneveldtstraat 26. 5 G. H. Gerritsen, Kinkerstraat 19. D. Goldschmeding, Keizersgracht 305.

J. van der Groen, Govert Flinckstraat 322. * J. A. Haak, Brouwersgracht 92. ;

K. Horjus, Marnixstraat 236.

G. A. Höweler, Heerengracht 55.

G. Jansen, Lijnbaansgracht 25. 5

L. H de Koe, Weesperstraat 142. 5

A. D. Kroonenburg, v. Oldenbarneveldstraat 3. ; P. van Loon, Nassaukade 372.

W. Mekke, van Oldenbarneveldtstraat 13 B. 5 J. H. Neumann, Marnixstraat 218.

W. H. van Schaick, Prinsengracht 319. K. Snijder, Prinsengracht 55.

G. Stofberg, Kleine Wittenburgerstraat. j Joh. D. W. Tellier, v. Oldenbarneveldtstraat 16. !

H. J. van Vulpen, Keizersgracht 729. L. G. Weisz, Prinsengracht 157.

J. H. Welzenbagh, Bloemgracht 158.

A. Zeegers, Lindengracht 125.

De Kerkeraad voornoemd: B. VAN SCHELVEN, Praeses. D. J. KARSSEN, Scriba.

Amsterdam, 17 Dec. 1896.

*) De Kerkeraad kon niet komen tot het samenstellen van Dubbelgetallen, wegens het gering aantal opgegeven namen van candidaten.

Plaatskaarten 1897.

Aan hen, die gereserveerde plaatsen hebben 5 aangevraagd, wordt bekend gemaakt, dat volgens 5 art. 5 der Bepalingen over het reserveeren, enz. 5 I (zie Amst. Kerkbode van 26 Oct. 1890, No. 195), v ; de plaatskaarten bij den Koster van het Kerkge■ ï \ bouw, waarvoor de aanvrage gedactn werd, moe- ; \ ten worden afgehaald, waarvoor gelegenheid is J ! op Woensdag 30 Dec. e. k., des middags van ï ! 12—1 ure. Op dien dag zal in ieder Kerkgebouw 5 j c:e Gecommitteerde zelf op dien tijd daarvoor ; < ook tegenwoordig zijn ; ook om nog gelegenheid > ! te geven tot de, geheel vrijwillige, toezegging ! i van plaatsengeld. Voor zooverre zulke gelden ! ! zijn of worden toegezegd, zal daarover per qui- j 5 tantie door den Gecommitteerde beschikt worden, j 5 De plaatskaarten voor de Buiten-Amstelkerk j ! kunnen worden afgehaald bij den heer A. G. D. j 5 Gerritsen Sr., Govert Flinkstraat 242.

Het Bestuur van „de Kerkelijke Kas,"

F. L. RUTGERS, Voorzitter.

G. SCHUTTE, Secretaris.

Christelijk Onderwijs. 5 Met hartelijken dank ontvangen:

| Voor de Scholen: door Ds van Schelven, van 5 F. „uitgespaard huishoudengeld" ƒ 10.— ; door 5 Ds. P. van Son, van Mej. L. ƒ 10.—; door Ouderl. 5 A. Hein, van Mej. de L. ƒ 2.50; door den Hoofd$ onderwijzer A. Sweers, van Coenraad G. 50 c.; 5 door Ds. de Gaay Fortman, van N. N. ƒ 25. | De Heere zegene deze gaven der liefde! 5 Zondag 27 dezer is weêr de laatste Zondag 5 dei• maand. Dan wordt de gewone maandelijksche \ collecte gehouden; de laatste van dit jaar. Zal ! het de beste zijn ? Verleden jaar zijn in December 5 2 collecten gehouden, in plaats van ééne, om ! het te kort op de rekening aan te zuiveren. De 5 Kerkeraad kon echter dit jaar geen tweede toestaan, 5 wegens het groot aantal extra-collecten. Toch $ kan de schoolkas die extra-collecte niet missen; ! minder zelfs dan verleden jaar, want het te kort $ is veel grooter. Moge de gemeente a. s. Zondag 5 toonen niet moede te zijn van het geven, en de 5 uitkomst der collecte tot danken aanleiding geven ! : W. HOVY.

$ Fellinga en door Br. Wellensiek, ƒ 10.—, verte J genwoordigende 40 kaartjes a ƒ 0.25.

5 Toch kwam niet genoeg in om afdoende hulp 5 te verleenen daar, waar zulks zoo dringend \ noodig is. Misschien zijn er nog die eene Kerst5 gave willen afzonderen, hetzij in kaartjes of in 5 geld, (waarvoor kaartjes kunnen worden aange5 kocht) om de arme Broeders en Zusters eenige $ verkwikking te kunnen bereiden. 5 Tot ontvangst is gaarne bereid :

De Commissie voornoemd :

P. van Loon, Nassaukade 372.

D. J. Swen, O. Z. Voorburgwal 196.

F. W. van den Berg, KI. Kattenb.str. 25.

J. Roos, Wagenaarstraat 49.

J. Fellinoa Jr., Govert Flinckstraat 308.

J. A.van Donselaar, Jac. v.Lennepkade 16.

J. Wellensiek, Singel 247.

L. Berk, v. Oldenbarneveldstraat 17.

Den Haag, 21 Alexanderstr. 12 Dec. '96.

5 WelEerw. Heer. Met oprechten dank ontving 5 k twee postwissels van ƒ 50.—, ten behoeve der $ noodlijdende Christenen in Armenië. Bij den 5 grooten nood waarin zij zich steeds bevinden is J het heerlijk, dat God de harten neigt om barm5 hartigheid te betoonen, jegens die zwaar beproefde 5 broederen. De Heere loone het aan alle gevers. $ Wilt in Uw gemeente, uit naam dier arme Arme$ nische Christenen, dank zeggen. 5 Ondergeteekende ontving bovenstaanden brief$ kaart van den Hooggeboren Heer Graaf F. van $ Bylandt, penningmeester van het Comité voor de ! vervolgde Christenen in Armenië.

H. W. VAN LOON.

5 * » * In dank ontvangen voor onze Scholen: door 5 br. Göbel, f 3.50 uit den spaarpot van Bernard i en Karei.

H. W. VAN LOON.

$ * „ * In dank ontvangen voor de Scholen: van 5 G. M. 100 halve centen. 5 B. VAN SCHELVEN.

* * * De Vergadering van predikanten, is deze week ten huize van Ds Neijens.

* » * Ds. van Schelven heeft deze week geen spreekuur.

* t * Vergadering van Diakenen, op Dinsdag 29 December, 's avonds 7 uur, Kerkstraat 109.

* m * Het Bureau van Diakenen is gevestigd in de Kerkstraat bij de Spiegelstraat No. 109.

• T * Vergadering van Corporatie Wijk V, op Dinsdag 29 December e. k., des avonds ten 8 ure. in het Wijklokaal Govert Flinckstraat.

* * * Vergadering van Broeders Assistenten, op Woensdagavond 30 December, 8 uur precies, in de Doopkamer der Raamkerk. Getrouwe opkomst verwacht.

Zoo er nog Broeders gemeenteleden mochten zijn, genegen, om in dezen de Kerk te willen dienen, gelieven deze zich dan schriftelijk vóór 30 December aan te melden, bij: A. MOETON, 3e Hugo de Grootstraat, 6.

BIJBELLEZINGEN. Maandagavond, 8 uyr, Govert Flinckstraat 191.

Geen Bijbellezing.

Dinsdagavond, 8 uur, von Zesenstraat 50.

Spseker: de heer G. N. Hogervorst. Donderdagavond, (SI Dec.), in het gebouw Constantia, Willemstraat.

Geen Bijbellezing.

Kleeding voor onze Armen.

Geliefde broeders en zusters!

De Commissie voor de kleeding onzer armen» vermeldt met dankzegging de ontvangst van f 1.— met een mantel van L. B., door Broeder Dooijewaard, en van eenige vrouwenonderkleeding van Mej. d. J. door Br. P. van Loon ; (aan de aanwijzing van de vriendelijke geefster werd voldaan.)

De behoefte onzer arme Broeders en Zusters is vooral in dit Jaargetijde zeer groot, en daarom blijven wij met vrijmoedigheid aandringen op gaven in geld en goed, en hopen dat de meer gegoede leden der Gemeente zich niet onbetuigd zullen laten met het Kerstfeest.

Moge de Heere veler harten daartoe bewegen, Zijns is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen.

Gaarne zal een en ander worden in ontvangst genomen door

de Diakonale Commissie:

P. VAN LOON, Nassaukade 372.

D. GOLDSCHMEDING, Keizersgracht 305.

J. H. NEUMANN, Marnixstraat 218.

F. W. v. d. BERG, KI. Kattenburgerstr. 25.

J. ROOS, Wagenaarstraat 49.

J. FELLINGA Jr , Govert Flinckstraat 308.

G H. GERRITSEN, Kinkerstraat 19.

A. DOOYEWAARD, Korte Prinsengracht 41.

J. VAN PUTTEN, Haarlemmerstraat 25.

5 * * * De ondergeteekende heeft met hartelijken ? dank ontvangen: van N. f 35.— voor de Blinden5 inrichting; van N. N. f 25.— voor de Kerkelijke 5 Kas; van ... ƒ 25.— voor de Scholen; van N. N. 5 f 25.— voor de Armen, f 25.—voor de Weezen. $ Voorts nog f 25.— voor de Ziekenverpleging en 5 f 10.— voor de Ouden van dagen.

N. A. DE GAAY FORTMAN.

$ * * In dank ontvangen voor de .Kerkelijke ! Kas"; door HH. Collectanten het bedrag der 5 collecte f 366.32; aan plaatsgelden, Raamkerk 5 van M. C. f 3.—; aan extra giften, door Ds. de $ Gaay Fortman, van N. N. f 25. — ; door Ouderl. 5 A. Hein, van Mej. de L. f 2.50.

Namens de Financieele Commissie, F. J. D. THEIJSE.

$ * * * Ontvangen voor de armen : van M. S. f 5. , 5 door Diaken Roos, van H. E. ƒ 2.50; Funenkerlc, \ van W ƒ0.25; Keizersgrachtkerk, dankoffer f 0.50; $ door Ds. van Son, van N. K. ƒ10.— ; Raamkerk, 5 voor Ouden van dagen ƒ 1.—; door Ds. de Gaay 5 Fortman, van N. N. voor de Armen ƒ25.—, voor 5 de Weezen ƒ 25.— en de Ouden van dagen ƒ 10.—.

F. L. VAN DER BOM.

$ » „ * Met hartelijken dank aan den gever L., als $ een kerstgave 100 liter Gort ontvangen, ter uit$ deeling onder de Armen onzer gemeente.

J. FELLINGA Jr.

Neder 1. Geref. Zendingvereeuiging. $ Met hartelijken dank ontvangen: bij den Heer $ W. Hovy, door HH. Collectanten in de Raamkerk $ ƒ 0.25 ; door den Heer H. R. Stoltink, uit het 5 Zendingbusje van den Zusterkrans „Onze hulp 5 is van den Heere" ƒ 5.53; door HH. Diakenen $ in de Funenkerk, onder lett. W. ƒ 0.25, in de $ Keizersgrachtkerk, van N. N. ƒ 0.60.

H. VAN DEN BERG, Penningtn.

Catechetisch Onderwijs.

* t » In de week van Oud- en Nieuwjaar, kan Ds van Schelven niet catechiseeren.

* „ * Ds. P. van Son zal in de week na Kerstmis, geen catechisatiën noch spreekuur houden.

Diakonale commissie voor ondersteuning met kaartjes voor spijs en voor brandstoffen, gedurende den winter.

Geliefde broeders en zusters!

Naar aanleiding onzer voorgaande mededeelingen, kunnen wij vermelden met dankzegging te "hebben ontvangen: 100 kop Gort, door Br.