is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 942, 19-02-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

HET GEREFORMEERD GEMENGD KOOR. (

Directeur F. PMLlHAiII.

E E eSTEUITVOERI H G |

op Donderdag 23 Februari 1905, in BELLEVUE, (ingang Marnixstraat). ^ Be netto opirengst strest ten Bate van de Weezen der Gereformeerde Kerk, Alïier.

Met welwillende medewerking van den lieer C. BUTTER (Baritori)\ en Mejuffrouw J. H. WENDELGELST (Piano).

Inleidend foord Tan den WelEeri. Zeergel. Heer Dr. P, J. WIJMINGA.|

Aanvang 's avonds 8 uur. Opening der zaal 's avonds 7 uur. $

PROGRAMMA's (50 en 25 cent) zijn te verkrijgen bij de HH. Bhl. IIöveker & Wormser, Kalverstraat 154, Egeling's Boekhandel, Heeren- 5

gracht 432, P. A. Karsdorp, Haarlemmerdijk 38, II. Koster, Kinker- 5 straat 47, ï. Snel Hzn., Bloemgracht 6, en bij den Heer S. .!. VV. ^ Prinselaar, Bilderdijkstraat 5 en 's avonds aan de zaal. (8408) t

Speciale Atslii 2b luis Piano's ei Orgels ïi

G. A. GOLDSCHMEDING

Piano's van f 100, f 150, 1175 etc. r————

Orgels Tan 150,! 70, f 80 enllOO etc. Warmoesstr.

Levering onder deugde- .

lijke garantie. Gemak- Keizersgracht

kelijke betaling, te regelen AMSTERDAM, naar wensch van Koopers.

W5" fiatalwri en Ronfliliën sratis nu franno. (8415)

* Eerste Openbare Uitvoering

DER CHRISTELIJKE ZANGVEREENIGING

„LAUDANDO".

Opgericht 9 Februari 1904, door Oud-leerlingen der voormalige Plantage-School. * * Goedgekeurd bij Kon. Besluit d.d. 24 Oct. 1904, No. 61.

Directeur: U. VAM DEK HOKST.

Woensdag 22 Februari 1905, 's avonds te 8 uur,

in het gebouw „PATRIMONIUM" (N. Heerengracht 95). Programma's a 25 cent aan de zaal verkrijgbaar.

(8432) HET BESTUUR.

NLDERLANDSCH JONGELINGSVERBOND

Afdeelingen AMSTERDAM.

VIERDE WINTERLEZING!

te houden Donderdag 23 Februari a.s., 8 uur,

LUTHERSCHE KERK (Spui).

Spreker: Dr H. M. VAN NES, van 's-Gravenhage.^

Onderwerp: JOHN WESLEY.

In de rustpoos voor den Spreker zal Mej. D. E. CHARL DEETMAN $ eenige Liederen zingen met orgelbegeleiding door den Heer FRANS S HASSELAAR. 5

Toegangskaarten ad f 0.25 verkrijgbaar bij de bekende Boekhan-s 1 b& jpJ! SS

delaren. (8448) ^ JH» S«a K» 9W fi»

IJBELS. TESTAMENTEN EN PSALMEN;*"""""1*

met volledige formulieren alsmede WANDTEKSTE1V, zijn S "

—a ,»«, | (iEBR. TAH DER ff AL & Cd.

f 0.25 verkrijgbaar bij de bekende Boekhan-fc

(8448) $

Magazijn „De Zwaluw".

?

| Nieuwe voorraad Witte Goederen,

Wit en geel katoen in elke breedte.

IcRASLINNENS en halflinnens.

s

Kepers, 13 azijn, Piqué en Ajonrs. ïGLOKJES, OOGJES, EN GERSTEKORREL. ^ Tafellakens, Servetten, Theedoeken, Handdoeken, Luiers, Lakens en Sloopen. (8466>

| Huidenstraat 3 en 5. C. INGWERSEN.

5 ——

AMERIK. ORGELS vanaf f 3, PIANO'S vanaf f 5,

per maand, vanaf de eenvoudigste tot de Luxe stijlen en merken

Bespeelde Orgels en Piano's voor spotprijs. ^

B. D£ Ï&OOXJ, Kerkstraat 86 b/d Leldschestraat.

RUILEN, VERHUREN, REPAREEREN, STEMMEN. (8342)

DAMESHAND WERKEN,

I. Z. Voorburgwal 272, tegenover Het Nieuws v/d. Dag.

ALEXANDER BUYS,

Bïouveauté voor FICHU en BOA, „DtTITA WOI". g$> (7600)

KUUR. VAN BKR ff Al, & Co. I

3. sp * i isiisn bis

AMSTERDAM. (5950) §

^ van onze beste schrijvers in groote ^ sorteering voorhanden, tegen zeer

Naai- li verminderde prijzen,

^35 waarbij in stempelband. <8 • ü® $ Men vrage Catalogus, bevattende

lacmnes B^ruim 1500 titeis-

w w Rj H. A. VAM BOTTENBURG, Bloemgracht 66. lip Magazijn van goedkoope

ÏÜSS bij voorkeur op l! D A £ II E M handleiding het Mach™- || Q U Ë ll C H

^uiüiin, »nn uciLi H iiJü ix uu. 5 Xiiiveranr».

Ruim 40 jaar gevestigd Singel 344 b/d Oude Spiegelstraat. §

Stevig gebonden Psalmboekjes 15 ct. Voor verspreiding verminderde prijzen

PFAFF Ni^~

■ Hl ■ machines

uitsluitend bij II. liRÜCKUHS.

Steeds in voorraad, in grootste sorteering

NAAIMACHINES

van de beste fabrikaten, in verschillende prijzen. Op de meeste Ateliers wordt bij voorkeur op PFAFF-Naaimachines gewerkt. Borduuronderricht en uitvoerige handleiding van het MachineBorduren gratis. (8147)

Spuistraat 119-121-123. Utreclitschestraat 30.

Reparatie-mricntmg voor aiie systemen jn aajjilaufctijn üio.

Boek- en Courantdrukkerij : de Roevee Kröber & Bakels, Amsterdam.