is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 942, 19-02-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

CACAO VAN DER TAS IS EEN SPECIAAL FABRICAAT.

Als waarborg bevat elk pak een scheikundig attest, en de onsjes (eenvoudige verpakking) zijn geplombeerd (CACAO V.D.TAS), wegens namaak van onze verpakking wat voor het deugdelijk artikel pleit. ^ (7967)

Prijs is f 1.00 per 5 Ons. - f 0.50 p8r 24/2 Ons. - f0.20 per Ons. - A5om verkrijgbaar.

I AYONDCUESUS,

ÜEIZERSeSftACin1 345. 5 Nog gelegenheid tot plaatsing van Leerlingen voor Fransen, §8 $ Duitsch en Engelsch. Aangifte spoedig op Maandag-, Dinsdag-en 33 § Vrijdagavond 7—10 uur aan den cursus. (8375)

ï Lesgeld ƒ 1,— per maand voor elk vak. S H. WARNINK, Balth. Floriszstraat 9.

W. VEDDER, Ger. Schaepstraat 4.

J. C. HOUTKAMP, le Jan Steenstraat 112.

■sile IÉ- ei loiotsrlaiiil „DE EElSilT

KERKSTRAAT 345 b/h AM STEL VELD,

1 § levert uitsluitend EEN SOORT prima Roomboter, thans ƒ 0 75 p. Vsi kilo. ' | § (7206) -T. W. VAN BRONKHORST.

« ituri:HiNTi:itiJ ~

— VAN — (5900)

li M. VAN DER SCHAFT Jr.,

&l»wSiirmocde, blcck/ucllt, Malaria (binnenkoorts), algremeeiae aswaittc eis sctii'oU aait eetlust.

X3e> 3Sa3a.t©

jtinadrnppels van Dr. DE Y&ï*

drageix buiten op de roode doos mpn en nevenstaand fabrieksmerk, worden alom verkocht, a f 1.00 en ook tegen inzending van r>03twissel è,f 1.15 i'ranco toegezonden door de

Chemische Fabriek v' van II. 12 aas

nF NFDERLANDSCHE SPAARKAS"

(Hoofdkantoor: Heerengracht 62, Amsterd.

DOE XjUtkeering van een kapitaal na hoogstens 12 jaren door middel van stortingen vanaf ƒ2.50 per maand gedurende 10 jaren. Men kan ook per kwartaal, halfjaarlijksch of ineens storten.

Dnncr\o/>+nc riTnrfl t nn aanvraffft fTFfl/hifl toegezonden.

1 1UÖJJOI-IWO VYVAVAV \J f 0 O

Soliede en actieve agenten kunnen geplaatst worden.

(6419)

BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ

= fSglSSri UIN DAMES! wilt gij uw

=-^^= i ■ Ha & Sm la — -~-B ^ zendt dan briefkaart aan

RLtlFEWG^ACHT 6 - 'Aifl STER DAM26-28 Amsterdam.

ïü Binderij, * Advertentiebureau, » Stempelfabriek.^|menlo en°650 ct. Katoe Kantoor-, School- en Teekenbehoeften. j|en 25 ct A^3 met

'' MAGAZIJN VAN PASSEPARTOCTS. ISrOUWCf

TRfflïïfSTKöS.

| BELLAHYSTRA AT 111, AMSfERDAll.

axv owtóioud

Melder Wasselaeis.

~ . ... .. -w-r-r _ .. _i 3 1 1 i. ~ v\ /I rtlrl Vtal^Knil

5 dames! Wilt gil uw wascngoea aoor orunwaiei ucuauucm § zendt dan briefkaart aan B. KOK-DE BRUIN, Brouwersgracht *26—28. Amsterdam. (8155)

S Groet goed 4, klein 3, 2 en 1 cent per stuk. Wollen Dekens stoo* men 40 en 50 ct. Katoenen Dekens 40 en 50 ct. Molton Dekens -0 5 en 25 ct. Alles met 8 dagen thuis. Let s. v. p. op het adres:

J a A /fO iC9> £>

JKronwersgracni »o en /«».

OI*

Crediet

— — $

Voor boekgeschenken ï»ii deae gelegenheid wordt aanbevolen

lAfET^gCl n BTü EfFRIfl iO ('■» in :.>i>«3>unlil • r » «t» schonden. 5

DE door P. VERGERS. In prat hllmitil fïSO ; Hi'rfdi'H' li*

HAAR IDEALER «loor JIOH. BREEVOORT. Thaiss gebonden f 1.— j ! lelteft, Xacpette»,

UW KONINKRIJK KOME r.-JTAPIJTEN. KATTEN,

J»rtuu-SC?B9 BIET MEUBELEN enz. enz.

■ «-UB ■ -- ' - > f,™ OU B1TTQ „GRÊIIET",

!5BUREAU KERKBODE.. 18257)

Gebroedcru Barende,

Fabriek en Magazijn van

Gouden en Zilveren Werken

RAADHUISSTRAAT 53, hoek Keizersgracht.

AMSTERDAM. (482)

Telefoonnummer 3557.

Ij. H VAN WIJK,

! WIJNHANDELAAR, Gevestigd in 1869.

I Heerengraclit 281en Bloemgraclit 119.

^ Roode Port a Port per flesch ƒ 0 80 $ Witte Port a Port » i> » 0.90 fcOude Malaga wijn » » »1.— * Zachte Bord.tafel wijn» » » 0.50 I ^ Zeer goede Medoc » » »0.60 & Voor feesten met terugname

&uan ongeopende flesschen. (8322)

I 1 :—

> TWlt- fin Courantdrukkerij :

de Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.