is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 949, 09-04-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

1 GEOPENDIZSE

BBHHI IÈsS HÜH BUS vB BMBi^ Hmet zichtbare Gang-

der GEHEEL NIEUWE naar de eischen des tijds BSts

(8797) ingerichte Magazijnen in HJ. 0. DOORNBOS,

„ „ EglUtrechtschestraat

Fornuizen, Tuinmeubelen, Huishoudelijke Artikelen eiBz.. |HHI

f8 91 99 16 mMw.

At ^/T T? JT"\ £ii PT1 Oei BH^ het hoogstmerkwaardige boek van

■ AJL VAaAai BM H IH 5 de in Duitschland zoo bekende chris-

Pü ^ telÜke schrijfster M. v. O ,

(voorheen Damrak 19) op de nummers letten s.v.p. HLt>, , j

MEYJES & HÖWELER. | Hll 15IIÏÏÉ

■ \ De treffende inhoud zal op ieder j|iezer diepen indruk maken. Het

; _ . . ~ ~ 7; r. - " 7 ~ ï $ innerlijk leven van priester

Eenigste Melk-Bruin-Broodbakkerij te Amsterdam-\die ^ w^ap

Haarl.dijk 96. Melkbruinbrood 12 en 6 Cent. Ook des Zaterdagsavonds verscheden machtigen kardinaal AGNELLI

U VAN n FR iw M RFI Melkkrentenbruinbrood 14 en 7 C. gebakken verkrijgbaar. (8883) 5 doet hooren, is aangrijpend geteeH. VftB Utn BlftftntL' , . , , JD ikend. Verkwikkend voor het hart is

********************** Aan hms ^zorgd. ********************** ^ het om te zielli hoe een godvruchtig

$ leven allerwegen zegen verspreidt; 5 ontroerend is het slot,waar de priester BH 5 door de boksers in China, evenals den

I TAPIJTMAGAZIJN MET BEHANGERIJ priErrHirii'ES

j£Eto- tT'^i iel*■'% ■»! na wj'nBH bh M5 ook op de Kerk van Rome, zoodat

B0'® flLi IEP BLi %i êII SBht iW raH ifj| 5 de kardinaal er in zijn geweten

$3 *991 li fm llnlVIfll. M ? ontzachliik door wordt aangegrepen.

Wt^nle^ H ÜS8 ES ■ BIVH ■ hH |||5 Ruim 400 bladz. op best zwaar papier

_ ^ w ^®5in mooi geïllustreerd omslag /' 2.40.

Utreelitscliestraat 85. xeiePh. «940. li;»

|| . . uitgever W. KIRCHNER, Bloemgracht 133.

Ontvangen de Nieuwste Dessins (879i> M\

I TAPIJTEN, GORDIJNSTOFFEN, {■■ 1 LINOLEUM, VLOERZEILEN, TAFELKLEEDEN ENZ. 1*

Bovenmagazijn: MEUBELEN, BEODEN en MATRASSEN. Is Citroen Limonade, pe8r%»l

ALTIJI) NABESTELLING.

Wed. W. C. BUDDINGH,

44, Oude Schans 44. (1284)

h w* B1 PI" Naai- i ALBERT STEKtLENBURG,

I Uil PST jBB HU IjL IN a.a.1 || KlIiVeraar (®'6)

WÊlL^^ 18 bImBISI ■£■ m fYl O i^Vl 1 fl O O §Ü^varl Rijks-, Stads- en Particu-

gPjP Hl ÜEV VSB HH BB Xlldv/lllllvd Mi \ li®r0 Gebouwen, Schepen enz.

uitsluitend bij II. BRUCKMAïOr. lij Egelantieisgracht 198.

i fs^P^L Steeds in voorraad, in grootste sorteering èll ^

I mm B| TiascU axv

Éi van de beste fabrikaten, in verschillende prijzen. Op de meeste Ateliers wordt bij voorkeur op ||| $ Binnen 8 dagen helder en ongeÜ P'PA'PF-TTaainiacliines gewerkt. Borduuronderricht en uitvoerige handleiding van het Machine- 1||| s havend thuis. (8099)

| Borduren graüs. (8147) M\ G. STOLK, Amstelveen.

Spuistraat 119-121-123. Utrechtschestraat 30. gl; Boek_

en Courantdrukkerij: de Roever Kröbeb& Bakels,

EXTRA TLA.T,

NIEUW Zwitsersch HORLOGE

met zichtbare Gangbeweging in zilveren kast, (8349)

f 7.50.

J. 0. DOORNBOS,

Utrechtschestraat 36.