is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 966, 06-08-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben de eer te berichten, dat zij WOENSDAG 9 AUG. a.s., des namiddags. een tweede naar de modernste eisehen ingericht Magazijn in de

Benrspanag;e Mo. 9,

bij het Damrak, zullen openen. (9778)

Gedurende de verbouwing van het Magazijn Kalverstraat 155, verzoeken zij de geachte cliëntèle beleefd eventueele commissies en reparatiën aan het Magazijn Beurspassage op te dragen.

Het Telefoonnummer is voor beide llagazffnen 8045.

P uitsluitend bij H. BRUCKMASfJf.

Steeds in voorraad, in grootste sorteering

U-AAIMAOHESTES

| van de beste fabrikaten, in verschillende prijzen. Op de meeste Ateliers wordt bij voorkeur op ij PFAFF-Naaimachines gewerkt. Borduuronderricht en uitvoerige handleiding van het MachineI Borduren gratis. (8147)

Spuistraat 119-121-123. Utrechtschestraat 30.

Reparatie-inrichting voor alle systemen NAAIMACHINES.

[Irllmr

5 Wie nog profiteeren wil van dit 5 zeldzame aanbod voor 35 cent {een welsprekend PORTRET 5 haaste zich. De voorraad wordt min. 5A. BUDDINGH, Gov. Fllnckstr. 213. 5 Bij aanvraag wordt aan huis \bfzorgd. (9737)

5

; HUS' Bruiiibrood.

i MUS' Roombrood.

^ HIJS' Melkbrood.

s

^ Bovenstaande broodsoorten welke 5 door hunne aangename smaak en $ voedzaamheid uitmunten, mogen in 5 geen huisgezin ontbreken.

^ Vraag proef. (7191)

f Amerik. ORGEL f 60.

\ Te koop een zeer mooi Amerik. Orgel $met spiegel, 5 octaafs, bijna nieuw. 5 Piano's en Orgels tegen betaling va ^ ƒ 3 tot ƒ 5 per maand in alle merken 5 ook Duitsche van af ƒ 80.

FRANS ESSER,

s verl. Rozengracht 236, naast de

Brandweer. (9378) |

| YfescU

5 Binnen 8 dagen helder en ongehavend thuis. (8099)

6. STOLK, Amstelveen. ^

5 v «y /aschinrichting van J. DIJK, ^ W Middenweg 59, Watergraafs5 *« meei. De wasschen worden $ Maandags gehaald en Zaterdags helSder gew. en gemangeld thuis bez. ^ Alles fr. De prijzen zijn 4, 3, 2 en 1 ct.

^ per stuk. Vraag prijscourant. (9521) $

^ Waschinrichting.

5 Binnen 8 dagen thuis. Accurate $ behandeling.

Aanbevelend, C. HOL, 5 Amstelveenscheweg 84, (N.-Amstel).

| GEBR. VAH BEE WAL 8t Co.,

Zuiveraar», ^ 2e Spaarndammerstraat 29, AMSTERDAM. (5950)

Hoogst Belangrijk llericlit

Aan het H-O etend publiek.

Van nieuwjaar 1905 tot heden werden reeds 1570 jongens- en meisjes horloges gewonnen waarvan 1451. reeds zijn uitgereikt. De horloge-reclame, aldus bericht de H-O Compauy wordt tot voor geheel ombepaalden tijd verlengd.

Bovendien vestigen wij met nadruk de aandacht van onze tienduizenden vrienden op de meer dan prachtige premiën, waar blijkbaar de H-O consumenten nog veel te weinig aan denken!

The II—O Com pany.

DÖNSZELMANN & Cie.,

Rotterdam, den 1 Juli 1905. (9753) Importeurs.

Helder Wasselten.

DAMES! wilt gij uw Wasehgoed door bronwater behandeld hebben, zendt dan briefkaart aan B. KOK-DE BRUIN, Brouwersgracht 26—28, Amsterdam. (8155)

Groet goed 4, klein 3, 2 en 1 cent per stuk. Wollen Dekens stoomen 40 en 50 ct. Katoenen Dekens 40 en 50 ct. Molton Dekens 20 en 25 ct. Alles met 8 dagen thuis. Let s. v. p. op het adres:

Brouwersgracht 36 en SS.

Clirislelijlce Burgerscliool voor L. enü L. 0.

KERKSTRAAT 70.

De Vacantie duurt van 15 Juli—15 Augustus.

Onderwijs in alle vakken van het L. O. ƒ6.—, met het Fransch ƒ 8.— per 3 maanden; voor elk der andere Moderne Talen wordt ƒ2.50 per kwartaal berekend. Onderwijs in Nuttige en Fraaie Handwerken. Leeftijd 6—15 jaar. Aan de School is eene Fröbelklasse verbonden voor kinderen van 3—6 jaar. 't Schoolgeld ƒ 4.50 per 3 maanden. Gelegenheid tot inschrijving Zaterdag 12 Aug. en Maandag 14 Aug. van 2—4 uur en verder dagelijks.

(9747) H. HASPER.

ITV 'T MEUBELHUIS

zijn voorhanden Complete Ameublementen in eiken- en notenhout. Moderne genres. Smaakvolle vormen. Degelijk en scherp concurreerend VIJZELGRACHT 7. Tel. 5366. JIOD. BLOM.

(9105)