is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 983, 03-12-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blad:

ribernia Shamrock.

C-3 ^

c m s

i Prima Eng. en Belg. Anthraciet, Gascokes, Briquettes, T5 5 ï Steenkolen, Turf enz. in het Magazijn = ! j

I Hoogte Kadijk 177. — Telefoon 3052.

. Prijscourant op aanvraag verkrijgbaar. = J

I 07) J. H. J. OCHTMAN. ^

^

NI. TOPMAN & Zn.\. HnisKameramenlilement

Meubelfabrikanten ^t^uc™1^ 5

BUREAU Bloemsraeht 18© geleverd. ^

^RÊrx^iWXStoeler1, CrapeaudjN* j!

voor studie. Nv enz. (9939) >

XwKboeteu m\ $outo sluüwuj.

Mterk scbonden in echt solicd leder, mei gewaarborgde gouden knipsluiting,

—o— VANAF f 7.75. —o— (1217)

Groote voorraad, Ruime keuze bij A. VAN ROSSUM Jr. & Zn. GEVESTIGD 1863. SINGEL 344.

Oude boeken worden ingeruild of opnieuw ingebonden.

BLO£miiTi:RiJ

— VAN — (5900)

M. VAN DER SCHAFT Jr.,

llELL4111iïK4AT 111, MliTËUDlll.

jUxiU$ exv oxutóiouA uauSulm.

G. (L GUIMM

jVïciceik 0?$ds

in groote verscheidenheid van fabrikaten, stijlen en prijzen. Catalogus op aanvrage gratis en franco.

Ook voorhanden eenige 2e hands Orgels van ƒ45, ƒ 60, ƒ75, ƒ 90 etc.

Vraag catalogus voor Huur en Ruil en gemakkelijke Betaling bij (1119)

G.A.GOLDSCHMEDINGJ

Warmoesstraat 141 en Keizersgracht 305.

KNIP- EN MODELCURSUS.

In korten tijd leert men Maatnemen, Patroonteekenen, Knippen, en een Costuum voor zich maken, alsook Mantels en Reform, bij een ervaren Costumière. Dageursus ƒ 10.—. Avondcursus ƒ 8.50. Ook is aan deze Inrichting een Maandcursus voor Jonge Dames, die de school pas verlaten hebben, ƒ3.— p. m. Weteringstraat 16. bovenhuis. (2741)

R. J. HAKSTEEN, - BOEKBINDER.

Beveelt zich aan tot het maken van alle soorten banden, zoowel ingenaaid als prachtband. Speciaal tot het binden van muziek.

Adres : SPUISTRAAT 131, Amsterdam. (962)

Kerkboeken en Bijbels.

(Jrootste keuze. Laagste prijzen.

Gunstig bekende BIJBELS- en KERKBOEKEN-MAGAZIJN

J. J. KRIJNE, Korsjespoortsteeg b d Singel 1.

Nederlandse! JongeliDgsverbonfl.

(Gommissie voor samenwerking der Amsterdamsche Afdeelingen.)

2 e WINTËRLEZING

te houden in de Evang. Luth. Kerk (Spui),

op 15 Ikwwkc a.s.

AANVANG 8 UUR.

Spreker: Dr J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE, van Nijmegen.

ONDERWERP:

Be taak der Kerken tegenover het Sociale vraagstuk.

Toegangsbewijzen verkrijgbaar in den Boekhandel en bij den Concierge van «Excelsior". Keizersgracht 207. (1243)

AMERiK. ORGELS vanaf f 3. PIANO's vanaf f5.

per maand, vanaf de eenvoudigste

tot de Luxe stijlen en merken. Bespeelde Orgels en Plano's voor spotprijs. (9899)

B. DE ROOIJ,

Kerkstraat 86 b/d Leidschestr.

RUILEN, VERHUREN. REPAREEREN, STEMMEN.

Brood- ei BescMMMi J. VAN

Te lep h. 4840. Nieuwe Leliestraat 146.

Het Krentenbrood Merk: .1 \ ■■ kan dagen lang bewaard worden en blijft een delicatesse. (1218)

Leest dit vooral!

t)e prijzen van CALORIEÈRES zijn

buitengewoon verlaagd. Amerikaansche Vulkachels van af ƒ 17.50 Gegoten Fornuizen ...» » » 6.90 Geslagen » . . . » » » 6.75 Soliede Brandkasten.

MEIJLINK & PIERÖN, Fabrikanten, '

Prinsengracht 263, bij de Westermarkt. -

Bestrijding' ™ bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts)j alg-emeene zwakte en g*ebrel* aan eetlust.

Do Eclito So

Kinadruppcls van Dr. DE VRIJ 2

dragen buiten op de roode doos mijn naam s-' en nevenstaand fabrieksmerk, worden alom verkocht a f 1.00 en ook tegen inzending van postwissel ó. f 1. franco toegezonden door de

Chemische Fabriek < i van H. tien HaasTc

Zier- 6ii GoüüfatirieR, liaziio ei ReDaratie-Atelier.

DIAMANTEN, HORLOGIEN enz.

P. A. SEEGERS Jz.,

ISiiineii Bantam nierstraat 22.

Oude en gerenommeerde zaak uitsluitend voor gewaarborgd 14 karaats goud gehalte. (1202)

14III» € U K§ U S.

OPGERICHT 1862

Dames die grondig onderricht in Knip- en Modelkunst, ook Reform, wenschen te ontvangen, vinden daartoe geleeenheid bii Mei. BLANKEN,

TELEPHOON 2431.' Gedipl. Leerares. Leergeld billijk. 3e Hugo de Grootstraat 10, huis. (1250)