is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 984, 10-12-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Advertentiën.

De advertentien maken geen deel § uit van het officieel orgaan. 5

Door Gods goedheid werd ons 5 heden een welgeschapen DOCHTER $ geboren. 5

A. ANANIAS. A. ANANIAS—Raven.

Amsterdam, 4 Dec. 1905. (1287) J

De Heere verblijdde ons heden 5 met de geboorte van een DOCHTER ( G. H. M KRIMP. $

J. H. KRIMP —

Amsterdam, 7 Dec. 1905. (4318) §

Ondertrouwd:

. pi eter de rijke

en

ANNA ET.TSATiRTH VAN F.YK.

Amsterdam, 7 Dec. 1905. (1297)$

Heden overleed eene kortstondige heid, de Heer

alhier, na ongesteld-

JOHANNES JACOBUS FETTER,

in den ouderdom van 81 jaar. Namens de Familie. C. INGWERSEN, (1298) Exec.-Test.

Amsterdam, 6 Dep. 1905.

Den 4en December Jl. ontsliep in de Geref Ziekenverpleging, na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder

AORIANA VAN HAALST,

Weduwe van Gilles Koster in den ouderdom van 77 jaren. De vaste hoop, dat zij de eeuwige ruste inging, troost ons in onze droefheid. (1312) Aan dokters en pleegzusters onzen hartelijken dank voor de liefderijke behandeling.

Uit aller naam, CHR. KOSTER,

Wederom behaagde het den Heere een onzer lievelingen tot zich te nemen in den ouderdom van bijna 3 jaar. p. OUDHEUSDEN. M. J. OUDHEUSDEN—

volp.

Govert Flinckstraat 195. (1315)

8 Dec. 1905.

Algemeene kennisgeving.

Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid in de volle verzekerdheid des geloofs Mejufirouw (1282)

JOHANNA MARIA ALIDA SGHEFFER,

Weduwe van den Heer

JOHANNES SOPHIUS KREIJT, in den ouderdom van 73 jaar.

Amsterdam, 4 Dec. 1905. Vau Oldenbarneveldtstraat 58. M. P. VAN RENNES, Executeur- T estamentair.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kort eii 'geduldig lijden, onze hartelijk geliefds Echtgenoot, Vader, Broeder en Behuwdbroeder, de Heer

JOHANNES GDRNELIS BROUWER,

in den ouderdom van ruim 68 jaren.

Uit aller naam,

Wed. j. c. brouwer-

van der Horst. A msterdam, 5 Dec. 1905. (1299)

Heden ontsliep zacht en kalm na een geduldig lijden, in zijn Heereen Heiland,mijne geliefde Echtgenoot en onze zorgdragende Vader

JAGOR DE VRIES,

in den ouderdom van 71 jaar. Wed.J DE VRIES—R.Dijksen. A DE VRIES.

T. DE VRIES.

B. DE VRIES—van Geem.

C. DE VRIES.

M. G. DE VRIES—Ritburg. C. BROERSE—de Vries.

G. BROERSE.

A. GEERLING—de Vries. J. GEERLING T. SCHOUTEN—de Vries

H. F. SCHOUTEN.

G. DOPHEIDE—de Vries. P. J. DOPHEIDE.

Amsterdam, 1 December 1905. Wilhelminastraat 121.

Het behaagde den Heere Zondag van ons weg te nemen, onze jongste Dochtertje, dat ons Vrijdag werd geboren.

A. DE BOER Dz. C. C. DE BOER— Van Opzeeland Amst., 3 Dec. 1905. (1314)

KOOP en VERKOOP uw

GOUD en ZILVER in „DE GOUDEN BEKER"

Nieuwe Leliestraat 25

Groote sorteering

TROUW- en VERLOVINGSRINGEN,

14 18 karaats.

Een weduwnaar met 2 volw. zoons ^ vraagt een (1329)

Huishoudster

I

$ G. G. niet onder de40j loon ƒ 3.—. $ Br. fr lett. R. M. bur. van dit Blad.

iHet a «1 r e

s

| Loopknecht

5 gevraagd in eene bakkerij. 5 Loon f 8.— per week.

■.r ^ 5 Brieven onder Letter R. J bureau \ O O ™ s van Hit. hl ad

* — ,

5 PSALMBOEKJES vanaf 15 cl. $

5 N. T. en PSALMEN » 3ü cl. 5 Een Christel. Onderwijzer vraagt 15 BIJBELS - KERKBOEKEN -i tegen 1 Januari Kos en Inwoning ! 5 WANDTEKSTEN - ZONDAGS- ? omtrek Raampoort. (1283) 5 SCHOOLBEL.KAARTJES, enz $ Br. met voll prijsopgave aan 5 is de Boek- en Mliizlrkhagiflel, $ E Spit, Bellevoystraat 20.1 Rotterd. : :at.\i»i:i.ft»(u hki ISM mi —

|£ iüLiLfSSï.,*i-| Opleiiii BoetaM

; Ruime sorteering CHR. KALENDERS $ Voor een net j«ngmensch, die goed

(984) ^ onderwijs genoten heeft, e 'n goede 5 Zr 71 ihand schrijft, en lust tot ijverig

5 vr ^cr0UW ! ' ï?' Maesstraat ^ werken bezit, bestaat gelegenheid ^No. *6, vraagt tegen Februari eene ^om jn jen boekhandel te worden

$ nottfl ÏÏÏDMOIÏlDfinn iopgeleid. Wekelijks een kleine ver$ ilölllj UlmmBUUli, Adres EGELING'S Boek-

(13<m 5 handel, Heerengracht 432. (1332) $ ^ 7

$ Mevrouw VAN EEGHEN—VAN $ ji'ïl fvll (1 h l flf1 nnfl §MARLE vraagt tegen 1 Febr. een $ H Ij K H[jV(]\\K

Shpkwnmp kaukftnmniri^ Mbllü11 UUüüUlIü

j IJDIV Wdlllo ixOUivolIIII ulU v from experienced. Lady Apply letters $ niet onder 25 jaar; ook genegen $R. G. Bureau Kerkbode. (1277)

^ huiswerk te verrichten en 's zomers 5 ——

$ mede naar buiten te gaan. Zich aan $ evraagd tegen 1 Februari a.s. $te melden Maandag- en Dinsdag-$ een gemeubileerde Kamer 5 avond tusschen 8 en 9 ure, Wil- 5 met pension, door een Heer $ lemsparkweg 205. (12841 b. b. h. h., in de omtrek Marnix-

5 7 : r $ Straat, Leidscheplein. Br. met vol-

fen diakenen ins ledige inlichting, no. 785, Boekh. v \\ Ijk 4 vragen plaatsing voor een $ KARSSEN, Bodegraven. (1274)

meisje, | t rr—z j—

$14 jaar, om met kinderen om te$ MfflBflK, UFQ8I $gaan of lichte huiselijke bezigheden $ te koop gevraagd Br. inet opgaaf ^ te verrichten. Nadere inlichtingen 5 van merk, namen der registers en 5 worden gaarne verstrekt door J. H. * prijs onder lett. R. F. Bur. Amster$J. OCHTMAN, Zeeburgerstraat \l\damsche Kerkbode. (1322)

ien H. W. KAMPERT, le Van Swin-5

5denstr. 9. (1311) $ <V jr« . t

l Gevraagd I am

. > Net Buitenmeisje P. G , 17 jaar,

meisje G. G. niet boven^voor Tweede Meid, of Meid-alleen, ^delojaar, voor dag en nacht; loon $ Br. fr. P. van beekum, Govert

l i VT~ rP'om^re'i Haarl.dijk. Br. 5 Flinckstraat 152. le étage. (1307) $ fr. R. E. Bureau Kerkbode. (1303) $ 5

^ Gevraagd met 1 Februari eene$

VOERMM.

$ flinl/ö HiurtCthnHa $ IEMAND, met paard en karkunj llllllVC UIDIIdlUUUO. 5 nende omgaan verzoekt beleefd in

$ Willemsparkweg 51 huis. Aanmel-^het vak van Voerman eenig werk. 5 ding ,s morg, voor 12 of 's av. na 8 u. 5 Verdere inlichtingen te bekomen $ (1290) $ bij de Diakenen H. H. Bijtelaar,

5— 5 Haarlemmerdijk 85 en J. J. van

dagmeisje $ Dantzig, Fredr. Hendr. Plantsoen 88. I; gevraagd in een burgerlijk gezin, ^ (1313)

5 van 8—4 uur, niet beneden de 15 j .S TT, 7 Z T~

$ Loon 1.50 p. w. Br. onder lett wj Wegens sterfSeval ter overname $ H. Kiosk Ferd. Bolplein (1324) $een J°°ge groene

$ — * rArAüAAI

mui»i\m >pwumimj 1 m mm mwmwa v Vl,nr / 7.50. BneVen franco bureau

BIJ « EKUIENS TE. || *■ K-

Een Vereenïging ter versprei- ^ ^ *1.11111*

ding van Christelijke Ontspan- 5 tegen 1 Jan. of latpr Auizen, Bel-

ningslectuur onder den Burger- $etage, 1ste,. 2de en 3de bovenhuis

stand zoekt Agenten met lust ^ versch, grootte en prijzen. Bevragen

en gelegenheid, om zich in hun 5 aan het werk Bilderdijkkade 24, bij

vrije uren met het aanwerven 5 de de Clerqstraat, of bij C. w.

van leden bezig te houden. $ WACHTELS Hugo de Grootkade 30.

Voor ieder aangebracht lid 5 Eveneens te huur: 1ste bovenhuis,

word 20% provisie uitgekeerd. $ H. de Grootkade 34, ƒ 18.— p. m,

Brieven onder letter R. H. aan $(15 Dec.), Huis met Bei-etage, H. de

't bureau van dit blad. (1219) 5 Grootkade 30, f 400 — p. j. (1 Mei).

Heden overleed na een korte ongesteldheid in haar Heere en Heiland, onze geliefde Tante en Behuwdtante, Mejuffrouw

JOHANNA MARIA ALIDA SGHEFFER,

Weduwe van den Heer joiiannes sophius kreijt, in den ouderdom van 73 jaar.

Uit aller naam, Th. J. C. ENGELHARD — (1281) SCIIEFFER.

Amsterdam, 4 Dec. 1905.

Van Oldenbarneveldtstr. 58

^ Voor de vele bewijzen van deel5 neming ondervonden bij het over-

5 lijden van onzen geliefden EchtgeJ noot en Vader, den Heer | GERRIT JACOBUS MOLENAAR, 5 betuigen wij, ook namens de familie 5 onzen hartelijken dank.

Utt aller noam, Wed. G. J. MOLENAAR— v. d. Wal. $ Amsterdam, 9 Dec. 1905. (1320)

|-^chë7^-—

5 B. W. EERHART, Coiffeur, %

{Specialiteit Haarsnijden Am-Brosse

5 Wagenaarstr. 36. Zondags gesloten.

Te huur

j

$ tegen 1 Jan. of latt-r Auizen, Beletage, 1ste,. 2de en 3de bovenhuis $ versch. grootte en prijzen. Bevragen ? aan het werk Bilderdijkkade 24, bij 5 de de Clerqstraat, of bij C. W. $ WACHTELS Hugo de Grootkade 30. 5 Eveneens te huur: 1ste bovenhuis, 5 H. de Grootkade 34, f 18.— p. m , $(15 Dec.), Huis met Bei-etage, H. de 5 Grootkade 30, f 400.— p. j.(l Mei). 5 (1230)