is toegevoegd aan je favorieten.

Amsterdamsche kerkbode; officieel orgaan van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende), jrg 19, 1905, no 984, 10-12-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. **C-ArjV*-Jr*ff ff

*$wwfo 1&1&&.

Bijblad van de Amsterdamsche $

Kerkbode 10 December 1905, |

No. 984. $ s

Advertentiën.

De advertentiën maken geen deelt uit van het officiéél orgaan. \

EEN NETTE JUFFROUW j

gevraagd met' opgewekt humeur om ; tijdelijk tot gezelschap van een! zwakke Dame te dienen van 'smorg.;

■-9 tot 's avonds. Brieven franco letter;

R. L. Bureau Kerkbode. (1334) j

TE HUUR

een voorkamer, Lijnbaangracht 156, f%60 per week. Bevragen Overtoom

36 (werplaats). (1333)

Tb Huur f 1.70 per week,

nette VOORKAMER met ZOLDER, BLOEMSTRAAT 10. Te bevragen bij J. PETERS, Bloemstraat 44. (1323)

Ruim, modern Winkelhuis

te Huur, aan de Kanaalstraat 56. tegen zeer billijken prijs. Dag. te zien op aanvr. bij A. ï1. DU PUIS, Kanaalstraat 42, le ét.| Aan hetzelfde adres te bevr, ruime Beneden- en Bovenhuizen, eveneens tegen billijken prijs. Nad. inl. bij de Maatsch. Volharding, Amstel 2, telephoon 2057. (1286)

In het schoone Bloemendaai

Villa's en Villa-terrein te koop. Villa's te huur van af f 550 per jaar. Te bevragen te Amsterdam bij Arcitect C. Oosterbaan, Raadhuisstraat 27 en C. A. van der Wal, Makelaar, 2e Spaarndammerstraat 29. Telefoon nr. 5289. (9797)

f35. ORGEL f35,

ïief van toon, met garantie, ook met ƒ 3 per maand af te betalen, Te zien Kerkstraat 86, bij de Leidschestraat. (9976)

VERHUISD A. N. SANGSTER

AANSPREKER,

van Noor der straat No 39

— NAAR•—

KERKSTRAAT M3

(1296)

Denkt om I

Ingenaaid ƒ2.40. In \

Waschinrichtmg van J. DlJn., ^ Middenweg 59, Watergraafs- 5 meei. De wasschen worden^ Maandags gehaald en Zaterdags hel- ^ der gew. en gemangeld thuis bez ^ Alles fr. De prijzen zijn 4, 3,2 en 1 ct. ^ per stuk. Vraag prijscourant. (9521) $

fflfe A MM" V? Een bleeker $

u9 im ÏVM Mjj • die volgens J den ouden tijd wascht en bleekt,^ 31/2 cent «root goed, klein naar rato. ^ D. MEIJER, Bleeker, Vinkeveen. $ (1143) $

! Glad hout met marmer 19./0.

I MEUBEL BAZAR

5 afdeeling Slaapkamermeubelen. 5 Behangerij en Beddenmakerij. \ ♦ Singel 863, Amsterdam. ♦

^ ARN. HOUTSCH1LT.

j Ds. W. H. Gispen.

^ Volksuitgave

^ van eenige Brieven aan een vriend 5 te Jeruzalem 312 pag.

5 90 cent. Instempeltiandfl.25.

$ Verkrijgbaar bij $ J. B. REIJNDORP,

} (1265) Martelaarsgracht iO.

\ Voor Uw (1300)

| VISITEKAARTJES

^ en

| Handels drukwerk. > moet gil zijn bij

|D. J. VAN TUIJL,

$ 3e Weteringdwarsstraat 17 $ en Frederik Hendrikstraat 164.

j Depot van Bijbels

J naar de uitgave der Staten-over5 zetting in de thans gangbare taal $ overgebracht door Dr. A. KUIJPER, ponder medewerking van Dr. H. ^ BAVINCK en Dr. F. L. RUTGERS $met gelijkluidende teksten en kaartten vanaf f 1.85. Psalmboeken vanaf $15 ct. Ds. W. H. GISPEN, eenige 5 Brieven aan een vriend te Jeruza, $ lem, 312 pag. 90 ct. in stempel5 band f 1.25. Nog voorhanden eene $ kleine voorraad van de Portretten $ Dr A. KUIJPER en Ds TALMA 25 ^cent; met keurige lijst fl.löen ƒ1.50. 5 Verder eene ruime keuze Christ. $ Scheurkalenders. (1279)

' $ A. BUDDINGH,

5 G-overt Elinckstraat 213-

het boek

irachtband ƒ2.90. (8412>

JS. «3. $ ten heesigescnenK

ï moet niet alleen fraai, maar oojf De Christelijke School te Zeven- ^ doelmatig zijn. In 't Meubelhuis hoven die ruim 40 jaren door Gods$vjn(jt XJ eene uitgebreide keuze zegen stond als protest tegen on-^meubeltjes die. smaakvol, degelijk en bijgeloof is afgekeurd. \ oor de $ en goedkoop zijn. Voor deze geleverbouwing is f 5000.— noodig. Met ^ genheid speciaal billijke prijzen, eigen middelen en hypotheek kan ^ ^ [VleulielhuiS, Vijzelgracht 7, Tel. 53BG. men pl. m. f 3000.— bijeenbrengen5 .ja mioQï

zoodat er nog f 2000 — aan ont- J

breekt. Dit wilde het Bestuur zeer^ _. . * b. ^^ i /" / "k ■ i iitii

gaarne bijeenbrengen door het vra-$ V AJS BA-IjEN S KOFFIE., gen van het nemen van aandeelen 5 (9<X>) Stoombranderij.

of vrije giften. D. V. hoopt deHeer$,j—n NIEUWENDIJK (KORTE)

CORNELIS LAK, die in dezen hun $ K «Wfe

belangen behartigt, in de volgende S Wt f . n i/nU DM CU

dagen U hiervoor te bezoeken. In 5 J. U. VflW unLtll,

eigen kring wordt meer gedaan dan ^ BAf liljp AMSTERDAM.

„ ti v. * t m&SL/i&ffi Telephoon 348*.

De Heere neige Uwe harten tot ^ voortdurend beste KOFFIE.

deze zaak. ^

Heil biddend, ■■ h bb

("1306) Het Bestuur.

j. p. krop i' orgelmuziek. ■

Cielesenheïd- dichter. 5 ■ Groote sorteering | | Wie zich zelf heeft leeren kennen.

r ORGELMUZIEK, "

IAls een zondaar, voor Gods oog, 5 ' _

; Wijst gewis niet op den splinter, Ji.UiiAALjjUxji\.JLrl GnZ , g

; Dien hij, ziet in buurman s oog. ^ waarvan speciale Catalogus ; Want de balk in eigen oogen, $■ gratis verkrijgbaar bij (1253) I ; Drukt hem met zulk zwaar gewicht, 5 ■ nnrmi n imn "

: Dat hij smeekend om verlossing. 5 EGELING S BOEKHANDEL, I "^ge^^^acht SeI Ti326) j M« LeidschestraaJ

| ERVEN H. DOGGER, y..- iandbouwer, Landsmeer,

0% ERTOOll H, \ L. tlJrj levert franco Amsterdam,

| HaMel in alle soorten BtaM*ffl.|V'iprSnR"",b!lri ü'iS

! Bekend adres van echte 5 Edammerkaasjes f 1.35.

! ENG. ANTHRACIET I, II en III ƒ1.90 $ (1140)

! BELG. » I en II .. »1.70 5

III »1.00$ n|T Dl mn

5 De prijzen der COKES zijn gelijk 5 U Li Küll >J) UP SLu ILn s aan die der Gasfabrieken. ^ EN

' ^ IQWS VADERLAND

P. SLUI.S9 ^ Voor slechts f2.—.

voorheen EVERSDIJK & Co., ' ^ 1- Biblia. t is de Gantsche

__ „ Tr . i nco $ Heilige Schrifture, bevattende

Z. Voorburgwal (iOo. ^alle Boecken des Ouden en

Beste adres voor: $ Nieuwen Testaments. Groote

„ ______ ,. , > druk in de echte onveranderde

r. SLUIS' Zangzaad voor spelling, volgens de beste uitgaaf

n ' TT • 1 ^ van IETER KEUR.

P. SLUIS' Universeelvoer v. ^ 2 De Geschiedenis van Ons Lijsters en Leeuwerikken. Vaderiand vanaf de vroegste

P. SLUIS' Ochtendvoer voor 5 tijden tot op heden. Groot pra°h_

„ n . T, $ tig boek met ruim 200 fraaie

P. SLUIS' Gemengd Pape- $ »

gaaienyoer in pakjes van ^Mn«iT ieder nog een echte

P SLUIS' Kanarievoer voor Keurbijbel met De

r. Kanarievoer voor Geschiedenis van Ons Vader-

ruiende en zieke vogels, m land zal kunnen bezltten beurt

pakjes van 2d cent. 5dit aanbod dat minstens f5 of

TUIN- EN BLOEMZADEN. ^ f g moest kosten voor slechts f 2.

HAARLEMMER BLOEMBOLLEN ^ Wacht of draal niet met de

uitsluitend in beste kwaliteiten, sbestelling.

257 Medailles. OpgericM 1823, 5 ISiLr tn Goedko°pe L°eken tê Telefoon 3006. 5 Rotterdam, franco ontvangst

Eiken dag bezorging door $ postwissel van slechts f2.—, de geheele stad. (51) 5 waarop te melden : Bijbel en

' Vaderland. (1221)

(ERELD EN KERKLID".

Uitgave van W. KIRCHNER, Bloemgracht 133.

Bladz.

£m S. \ Een Feestgeschenk

$ moet niet alleen fraai, maar oojf

^ spelling, volgens de beste uitgaaf

! van F1JÜTJÜK KJÜUK ; 2. De Geschiedenis van Ons 5 Vaderland vanaf de vroegste 5 tijden tot op heden. Groot prachtig boek met ruim 200 fraaie 5 platen.

^IIMllAT ïeaer nog een eente |Ulilun I Keurbijbel met De $ Geschiedenis van Ons Vader5 land zal kunnen bezitten, gebeurt

; dit aanbod dat minstens f5 of

5 f6 moest kosten voor slechts f2.

5 Wacht of draal niet met de

$ Te bekomen bij D. B O L L E, 5 Bazaar van Goedkoope Boeken te

5 Rotterdam, franco na ontvangst

5 waarop te melden : Bijbel en