is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1877, no 10, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AARDAPPELTEELT OP GROOTE SCHAAL

werktuig, een man bestuurt het en kan op een dag vier hektaren in eene richting of twee hektaren inde twee richtingen gereed maken. Ik betaal aan de planters 12 fr. 50 voor den hektare, waaronder het snijden der knollen begrepen is, twee vrouwen doen gemiddeld 30 aren ineen dag van 9 ureu af. Bearbeiding. Na het poten wordt de grond los en zuiver gehouden door herhaald eggen en somtijds des noodig door ligt rollen, tot het uitkomen toe. Zoodra de rijen goed zichtbaar zijn, gaat men er met den paardenbak door, die hier zoowel bij den kleinen als den grooten landbouw algemeen is. Indien men met den rijentrekker gepoot heeft, gaat men er op nieuw in andere richting met den paardenbak door en herhaalt deze bewerkingen zoo dikwijls als dit mogelijk is. Wanneer het loof eene zekere hoogte bereikt heeft en de eerste bloesems verschijnen, d.i. inde tweede helft van Juni, werkt men met den aanaardploeg; deze bewerking mag niet te lang uitgesteld worden, daar men anders de plant beschadigt, door het aautasten der wortels. Men kan niet dikwijls in twee richtingen aanaarden, en ’t is beter de tusschenruimten met de hand te bewerken. Op goed bewerkte en onkruidvrije gronden, bij het planten in ’t vierkant en de aanwending van den paardenbak, wordt de handenarbeid zeer verminderd; er zijn dikwijls slechts eenige dagen vrouwenwerk noodig om de wenakkers en de hoeken der velden bij te werken. De gebruikelijke hakploegen, die wijder en naauwer gesteld kunnen worden, werken slechts op eene lijn. De gebezigde scharen verschillen naar den aard van den grond, platte en snijdende scharen ineen lossen grond, scharen met tanden als van den scariflcator in zamenhangende gronden. De aanaardploeg wordt bevestigd aan het raam van den hakploeg. Het volledige werktuig kost te Chevières of te Liancourt 120 fr. Het aanaarden verhoogt zelden de opbrengst, maar heeft het groote voordeel van het uitdoen gemakkelijker te maken en te voorkomen, dat de grond door zware regens dicht geslagen wordt. Inoogsting. Yoor do meelfabrieken begint, ook voor de late soorten, het inoogsten in ’t laatst van September en duurt voort tot 15 November. De aardappels, die men bewaart, worden nooit voor_ het einde van October uitgedaan. Men bedient zich voor het uitdoen van grepen met drie tanden en van omgebogen grepen inden vorm der hakken. Somtijds bedien ik mij van den rooiploeg, maar ik vindt er geen voordeel bij, bij den prijs van 35 fr. die ik per hektare betaal voor het uitdoen en aan hoopen van 800 tot 1000 kilog. brengen met loof overdekt. De aardappelen, die bewaard worden, worden in kleine kuilen gedaan of aan hoopen op het veld zelf gelaten met eene genoegzame laag aarde bedekt om ze tegen de vorst te beschutten.

157