is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1877, no 11, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KAPPEN OF NEDERVELLEN VAN DENNENHOUT.

Dat de verschillende sterkte en duurzaamheid van het hout in verschillende maanden geveld met bedoeld zetmeelgehalte in verband staat, komt ons geenszins onwaarschijnlijk voor en evenzoo, dat het blaauw worden door jodium sterker of zwakker zijn zal naarmate het hout vroeger of later gehakt is, zoodat men daardoor ongeveer den tijd waarop het gehakt is, zal kunnen bepalen. " E c E HET VOEDEREN YAN PAARDEN MET NIEUW HOOI EN HAVER. Er bestaat een tamelijk algemeen begrip, dat nieuw ongebroeid hooi en nieuwe haver nadeelig is voor de paarden. Het Erausche Ministerie van Oorlog liet daarom door eene daartoe ingestelde commissie gedurende eene lange reeks van jaren proeven nemen, om te onderzoeken, in hoever deze meening gegrond is. Het bleek nu, dat nieuw hooi, indien het tot uitsluitend voeder gebezigd wordt, algemeene zwakheid, sterk zweten, gebrek aan eetlust, gebrekkige spijsvertering, dunne ontlasting, verslapping der spieren, vermoeidheid enz. te weeg bragt; maar daarentegen bleek nieuw hooi in voorgeschreven rantsoen met haver en baksel vervoederd, volstrekt onschadelijk te zijn, dat nieuwe haver, zelfs gunstiger werkte dan oude, daar bijkans alle dieren iu vleesch en kracht toenamen. (Saeitm Ww- Zeiu) BEPALING YAN DE WAARDE YAN ZAAD ALS ZAAIEN HANDELS WAAR. Professor Dr. Wollny te Munchen heeft zeer uitgebreide onderzoekingen yolbragt omtrent de bepaling van de waarde der zaden ter uitzaaiing en als handelswaar en in het Journal für Landmrthschaft openbaar gemaakt. Volgens dein dat stuk vermelde feiten is van de ter bepaling der hoedanigheid voorgeslagen kenmerken de grootte en zwaarte ineen eu dezelfde verscheidenheid als uitsluitend afdoende te beschouwen. Bij gelijke grootte en zwaarte zal echter die korrel de meeste waarde gevende stoffen bevatten, welke meer tot den bolvorm nadert, d.i. de korte, buikige en volle korrels meer voorraadstoffen bevatten, dan lange en smalle. Derhalve moet bij de beoordeeling ook de gedaante in aanmerking genomen wordén. De einduitkomst der gedane onderzoekingen wordt derhalve zamengevat iu de volgende uit-

174