is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 607, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze stijging- is echter beslist te langzaam; nog te vele personen, die lid konden en eigenlijk behoorden te zijn, houden zich afzijdig’ ook onder de oud-Wageningers in Nederland en Indië. Wederom zal weldra aan een groot aantal personen een uitnoodiging gericht worden om als lid tot het Genootschap toe te treden; ik verzoek onzen leden dringend deze actie zooveel mogelijk te steunen. Al is c‘e finantiëele toestand gezond, toch blijft stijging der inkomsten dringend noodig, daar de vrees, die ik in Januari 1937 uitsprak, nl. dat de papierprijs wel eens zou kunnen gaan stijgen, reeds bewaarheid is en zonder stijging der inkomsten het Tijdschrift weder in omvang zou moeten worden ingekrompen. Dit zou te betreuren zijn, daar ook nu reeds voldoende en belangrijke copie voorhanden is en het juist in 1937 een niet onbelangrijke uitbreiding, met 128 bladzijden, kon ondergaan. Ei bestaat verder kans, dat de rubriek Indische referaten heel wat meei plaatsruimte zal gaan vragen dan in het afgeloopen jaar. De heer M. B. Smits toch, die door zijn drukke bezigheden toch al met regelmatig referaten kon inzenden, heeft zich tot leedwezen der Redactie genoodzaakt gezien zich geheel terug te trekken. Gelukkig heeft thans de heer A. E. M. Meyer, oud-Inspecteur van den Landbouwvoorlichtingsdienst in Nederl.-Indië, die in 1937 gelepatrieerd is, zich op mijn verzoek beschikbaar gesteld om de taak van den heer Smits over te nemen. Ik hoop hartelijk, dat hiermede voor goed een eind is gekomen aan de moeilijkheden, die de Redactie jaren lang heeft ondervonden bij hare pogingen om de Indische literatuur geregeld en goed gerefereerd te krijgen. Namens de geheele Redactie en namens de lezers roep ik onzen nieuwen medewerker een hartelijk welkom toe! Moge zijn werk, dat ineen dringende behoefte zal voorzien, hem tot voldoening strekken. Het aantal abonnementen inde verschillende groepen daarvan onderging weinig verandering; het is dus eigenlijk terwille van de statistiek, dat ik de cijfers vermeld, nl. gewone abonnementen 99 tegen 92, studenten-abonnementen 70 tegen 78, Eugeïa 14 tegen 13, cursussen bleef 29, België bleef 50. Dein 1937 ingestelde nieuwe rubriek van abonnementen tegen verlaagden prijs voor leerlingen van Middelbare Landbouwscholen, was nog geen daverend succes; er kwamen geen nieuwe abonné’s bij, maar er vielen er ook geen af, dus bleef het bij de 3 pioniers van 1937. Hartelijk dank ik de schrijvers, die aan ons Tijdschrift medewerkten door het ter publicatie aanbieden van meer of minder belangrijke artikelen. Herhaaldelijk komt het nog voor, dat bij het aangeboden stuk een résumé in Fransch, Engelsch of Duitsch ontbreekt. Het zou mij tijd en moeite besparen, indien de schrijvers er aan wilden denken het résumé tegelijk met het artikel te zenden. Reikhalzend zie ik uit naar een officiëele spelling. De vrijheid, die op het oogenblik heerscht, is bij verscheidenen ontaard ineen onverschilligheid, die zich uit door groote slordigheid. Onze Nederlandsche taal is werkelijk te goed om zoo veronachtzaamd te worden; de heerschende onzekerheid maakt het echter onmogelijk in ons Djdschrift een consequent gevolgde wijze van spelling door te ' oei en. Men verwijte der Redactie, i.c. den ondergeteekende, dus geen onverschilligheid of inconsequentie, wanneer ineen en dezelfde

3