is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 607, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen met een ongunstig milieu, waarin eenerzijds de mogelijkheid voor een gezonde wortelontwikkeling ontbreekt en anderzijds de toevoer voor plantenvoedsel is verzwakt. Dergelijke planten zijn gekenmerkt door te zwakke kiemwortels, een zeer dunnen halmheffer, die zich niet inde dikte heeft kunnen ontwikkelen, omdat het reservevoedsel voor een te groot deel moest dienen voor het doorboren van den onbekwamen grond, te zwakke kroonwortels met onvoldoende haarwortels, een onvoldoende uitstoeling, te zwakke weefsels, onvoldoende vruchtzetting en uiteindelijk een onvoldoende opbrengst alsmede grootere gevoeligheid voor nadeelige uitwendige invloeden, zoowel van parasitairen, als van niet-parasitairen aard. Het is aannemelijk, dat onder dergelijke omstandigheden inde eerste plaats ook weer die voedingsstoffen in het minimum geraken, die moeilijk worden gemobiliseerd, die, welke door de verschuiving van chemische en biologische factoren worden vastgelegd en die, waarvan te kleine voorraden aanwezig zijn. De hier weergegeven inzichten zijn uit den aard der zaak slechts geleidelijk en inden loop van verscheidene jaren bij ons gerijpt door bestudêering vaneen zeer omvangrijk en gevarieerd klinisch materiaal. Wij moesten deze inzichten, die eigenlijk de voornaamste conclusies vormen, waartoe het onderzoek heeft geleid, vooraf laten gaan om het gedurende de voordracht met afbeeldingen verduidelijkte materiaal te kunnen bespreken. Bij het bestudeeren van tal van afwijkingen van de planten blijkt n.l. telkens opnieuw, dat de hier beschreven factoren in steeds wisselende krachtsverhoudingen optreden. Een groote moeilijkheid is nu om het materiaal te bespreken, zonder afbeeldingen. Deze moeten echter achterwege blijven, daar zelfs de strengst beperkte keuze uit het beschikbare materiaal, dat o.a. enkele duizenden afbeeldingen omvat, te uitgebreid zou worden voor deze verhandeling. Wij moeten verder afzien van de volledige beschrijving van talrijke ziektegevallen, daar dit de publicatie veel te uitvoerig zou maken. Wij moeten met de volledige publicatie wachten, totdat zoodanige maatregelen inzake de personeelbezetting bij onzen dienst zijn genomen, dat wijden tijd voor dezen zeer omvangrijken arbeid beschikbaar kunnen maken. Achtereenvolgens zullen nu, gerangschikt naar het karakter der afwijkingen, de revue moeten passeeren: a. Afwijkingen van de normale ontwikkeling dooreen matig structuurverval; b. de z.g.n. gebrekziekten, waaronder ook het legeren; c. parasitaire ziekten en enkele beschadigingen van niet-parasitairen aard.

26