is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 609-610, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden meermalen deze algemeene richtlijnen als een bindende basis voor de adviezen vastgelegd, waaraan allen zich, met aanpassing aan plaatselijke of speciale omstandigheden, hadden te houden. Toch werd bij de Bergcultuurproefstations door deze Technische Bijeenkomsten nog niet voldoende voorzien inde behoefte om het wetenschappelijk personeel geregeld van elkanders werk op de hoogte te houden en met elkanders werk te laten meeleven. De bijeenkomsten werden eens, hoogstens tweemaal per jaar gehouden en er konden telkens maar een of enkele onderwerpen behandeld worden ; tal van punten, ook actueele, bleven onbesproken. Als aanvulling diende de zesde maatregel, die ook in het algemeen groote organisatorische beteekenis kan hebben.

6. Het opmaken en uitruilen van periodieke verslagen over hel werk. In deze verslagen worden de onderwerpen behandeld, waarmee men zich inde afgeldopen periode heeft beziggehouden, en het een en ander verteld over den gang der onderzoekingen, den omvang ervan, de bereikte resultaten, de ondervonden moeilijkheden en den stand der conclusie’s. Deze verslagen zijn het meest karakteristiek, wanneer zij door ieder lid van het wetenschappelijk personeel afzonderlijk worden uitgebracht en wanneer ieder vrij gelaten wordt om dit op eigen wijze te doen, zonder dat hij daarbij aan een norm of schema gebonden is. De eigen persoonlijkheid spreekt dan, en tegenover de collega’s is dit een voordeel. Dergelijke verslagen zijn echter vaak minder geschikt voor breederen kring; zij krijgen soms een sterk subjectief karakter en geven ook niet altijd het bezonken oordeel, dat men als eindresultaat van het onderzoek zou neerschrijven. Dit maakt, dat zij door anderen dan directe vakgenooten niet altijd op de juiste wijze begrepen en opgevat zouden worden. Zulke verslagen zijn b.v. minder geschikt om aan besturen en andere instanties te worden voorgelegd; men wenscht daarvoor objectiever en bezonkener rapporten, die het best den vorm aannemen van verzamelverslagen door de directeuren. In sommige gevallen zal de uitruil zich tot dergelijke verzamelverslagen moeten beperken,.vooral als de omstandighden meebrengen, dat zij ook aan niet-vakgenooten worden voorgelegd. De autonome Bergcultuurproefstations brachten reeds inden beginne een zeer levendig contact tot stand door den geregelden uitruil van maandelijksche verslagen van elk lid van het personeel. Na de reorganisatie werden, behalven het jaarverslag, ook tusschentijdsche verslagen van den directeur aan het Bestuur van het Algemeen Landbouw Syndicaat verlangd, en deze viermaandelijksche verslagen circuleeren ook bij het wetenschappelijk personeel van de zusterproefstations. De maandverslagen van elk afzonderlijk onderzoeker hebben echter hun plaats behouden, waaruit wel blijkt, dat men met dezen vorm van uitruil en samenwerking ingenomen is. 7. Uitruil van copieën van nota’s, adviesen en belangrijkste correspondentie. Deze zevende maatregel, die op zichzelf een wetenschappelijk man misschien wat commercieel-zakelijk aandoet, is toch niet alleen een

197