is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegevoegd en onder leiding van dezen dit onderzoek verrichtte en de voorstellen ter behandeling inde plaatselijke reboisatie-commissies bracht. Hiermede was dus eenerzijds een begin gemaakt met de werkzaamheden van den Dienst van het Boschwezen als Domeinbeheerder, anderzijds werden de voorstellen tot boschreserveering van dezen Dienst hierdoor onderworpen aan de goedkeuring der plaatselijke reboisatie-commissies. Hadden vele houtvesters de instelling der reboisatie-commissies eerst als een belemmering beschouwd voor den zoo noodzakelijken en vluggen voortgang der boschreserveering, al spoedig bleek de instelling van deze commissies van groot nut te zijn. Was voordien aan den Dienst van het Boschwezen vaak „landhonger” verweten, zoo vaak hij meende tot nieuwe boschreserveering te moeten overgaan, zoodra niet moesten de verschillende landsdiensten, welke inde reboisatie-commissies vertegenwoordigd waren, zelve een diepere studie maken van de noodzaak van boschreserveering en oplossing van het vrije staatsdomein of al spoedig bleek, dat zij veelal nog „plus royaliste que le roi” waren en werden den Dienst van het Boschwezen van alle zijden terreinen ter reserveering en herbebossching opgedrongen, waarop deze Dienst zelve het oog nog niet had durven slaan. Zoo bleken de plaatselijke reboisatie-commissie al spoedig een groote steun te zijn voor een vlug en vlot verloop der verdere boschreserveering. De voorstellen tot oplossing van het vrije staatsdomein kwamen voor Oost-Java inde afgeloopen jaren allen gereed en werden door de plaatselijke reboisatie-commissies behandeld, waarbij een groot aantal uitgestrekte terreinen al of niet beboscht of reeds ontgonnen ter inlijving werd voorgesteld, waarmede sindsdien een aanvang werd gemaakt.

Een tweede werk, dat door de reboisatie-commissie werd opgenomen en door den Dienst van het Boschwezen voorbereid, was de opstelling van werkschema’s voor de verschillende boschdistricten, waarbij eenerzijds werd nagegaan of de reeds bestaande boschreserven al dan niet behoorden te worden gehandhaafd, anderzijds of inlijving bij de boschreserve van buiten die reserve gelegen terreinen noodzakelijk was, onafhankelijk van den staat, waartoe die terreinen behoorden. Hiervoor konden dus zoowel bevolkingsgronden als vrij staatsdomein (via het hiervoor besproken onderzoek) als erfpachtsperceelen in aanmerking worden gebracht. Verder werd in deze werkschema’s besproken, op welke wijze en in welk tempo de herbebossching van deze en andere reeds tot de boschreserve behoorende kale terreinen zal plaats hebben. Ook dit werk kwam voor alle boschdistricten van Oost-Java inde afgeloopen jaren gereed en reeds werden alle werkschema’s door de plaatselijke reboisatie-commissies behandeld en goedgekeurd. Ook hierbij werden wederom op vele plaatsen uitgestrekte stukken bevolkingsgronden behoorende tot het landrenteareaal, aangewezen als bestemd om te moeten worden gereboiseerd. Dank zij deze instemming van alle inde reboisatie-commissies vereenigde Diensten met het herbebosschingswerk van het Boschwezen, werden ook in veel grootere mate fondsen beschikbaar gesteld, noodig voor den afkoop dezer bevolkingsgronden en het inden grond brengen en onderhouden der nieuwe boschaanplantingen. Met dit werk is dan ook op verscheidene plaatsen in het groot thans een aanvang gemaakt.

362