is toegevoegd aan uw favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij een netto opbrengst van 5440 kg ongeveer 3.39 Gld per 100 kg. Uit deze berekening blijkt dus zeer duidelijk, dat de prijs van het pootgoed van grooten invloed is op de rentabiliteit van de teelt. Het feit, dat in Uruguay de productie steeds gebleven is beneden de jaarlijksche behoefte, is ook reeds een aanwijzing, dat de teelt aldaar in doorsnee niet erg voordeelig is. De prijzen van de aardappelen te Montevideo vertoonen niet de groote schommelingen, welke wij te Buenos Aires zagen (vergelijk laatste kolom bijlage XIII met die van bijlage XI A). Dit is ook verklaarbaar, omdat Uruguay nooit jaren heeft gekend van overproductie, terwijl het door heffen van invoerrechten den prijs van het buitenlandsch product kan verhoogen. Sinds 1935 zijn echter de consumptieaardappelen vrijgesteld van invoerrechten.

Maatregelen ter verbetering van de aardappelcultuur. Inde eerste plaats dient te worden genoemd de Servicio Oficial de Distribution de Semillas ') (officieele Zaaddistributie Dienst). De afdeeling Semilleros de Multiplicacion (vermeerderingsvelden voor zaaizaad) heeft zich bezig gehouden met vergelijkende proeven niet een groot aantal brntenlandsche aardappehassen en heeft bovendien belangrijke hoeveelheden pootgoed aangekocht om het onder de verbouwers te verspreiden. Verder werd door dezen dienst jaarlijks een inspectiereis gemaakt naar de provincie Buenos Aires om vooraf de velden uitte zoeken, welke voor de levering van pootgoed naar Uruguay in aanmerking kwamen. Deze handelwijze geheel denken aan de methode, welke jaren geleden wel werd toegepast door buitenlandsche commissies in Nederland en door commissies uit Nederland zelf, die in het eigen gebied oi ineen andere provincie de beste velden uitzochten. Verder is door den Officieelen Zaaddistributie Dienst in 1935 een aanvang gemaakt met de keuring te velde. Deze keuring te velde wijkt in zooverre af van die, welke men in Nederland of elders kent, dat de Keuringsdienst zorgt voor het pootgoed en met de verbouwers een contract afsluit, waarin nauwkeurig de verplichtingen van beide contractanten worden omschreven en waarin ook zijn genoemd de eischen, waaraan de aardappelen moeten voldoen. De helft van de opbrengst wordt steeds het eigendom van den Dienst als vergoeding voor het verstrekte pootgoed. De andere helft moet ook via den Dienst worden verkocht. De prijs wordt berekend naar den middenprijs over een bepaalde periode. Tevens worden minimumprijzen gegarandeerd, welke voor den oogst 1938 bedroegen ƒ 4.70 per 100 kg voor aardappelen met certificaat en ƒ 4.20 voor „gewoon” pootgoed. Dooreen commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van beide partijen, wordt een en ander nader geregeld en worden eventueele geschillen beslecht. De eischen, welke men stelt, zijn weergegeven in bijlage XVI B. Wanneer men deze eischen ook stelt aan de geïmporteerde pootaardappelen, zal men een groot deel der Nederlandsche aardappelen wel direct kunnen afkeuren. In hoeverre aan deze eischen inde practijk de hand wordt gehouden, heb ik niet kunnen nagaan. Doordat de Officieele Dienst zelf ook contractant en later verkooper is. valt er principieel op deze keuring wel wat aan te merken. >) Adres: Buenos Aires 562, esq Ituzaingo Montevideo (Uruguay).

1005