is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 10, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMENGDE LANDBODW-BEEICHTEN.

van den Heer J. D. van Hasselt, lid van Gedeputeerde Staten. Het hoofddoel was de werking van het Drentsche systeem van hoterbereiding gade te slaan. De bezoekers waren zeer ingenomen met dat stelsel, hetwelk, wat tijdbesparing, opbrengst en betere qualiteit van boter betreft, de gewone methode geheel inde schaduw stelt. Op de buurtspraak der geërfden van de buurt Bennekom is onlangs besloten om aan de gemeente Wageningen, ten einde een geschil met haar te voorkomen, 4 af te staan van de Bennekomsche-Meenth, groot ongeveer 110 hectaren, die in 1390 hij gifbrief van Willem van Gulick aan de gezamenlijke geërfden van Bennekom en Wageningen is geschonken. De afstand van dat geschiedt echter onder uitdrukkelijke vrijwaring van alle mogelijke gevolgen, die de afstand zou kunnen hebben, indien later blijken mogt, dat de gemeente Wageningen als onbevoegde partij heeft gehandeld. Yelen toch meenen, dat de gemeente Wageningen niet geacht kan worden te zijn getreden inde regten der Wageningsche geërfden. Dit is een van de lastige punten, die nog altijd de verdeeling der Geldersche gemeenschapsgronden inden weg staan. Te Marum zullen den 14 October e. k. de volgende onderwerpen worden besproken. 1. Is het voordeeliger guste dan wel dragtige entervaarzen te stallen? 2. Zou ’t beter zijn kunstmest in plaats van stalmest tekoopen ? 3. Zal er door de afdeeling 1 H.A. land gehuurd worden ter beproeving van verschillende kunstmeststoffen bij onderscheidene vruchten? 4. Zijn mossels ter bemesting niet beter dan andere kunstmest ? 5. Moet de stalmest tot ier gemaakt of met stroo enz. vermengd worden? 6. Welke houtsoort is de beste langs slooten: elzen, berken eiken enz. ? Op de tentoonstelling te Parijs, zegt Y. B. in het ütr. Dagbl., vindt men bij de kolossale tropee van Kanada gelegenheid om Kanadasche kaas te proeven en te koopen. Ik heb die kaas geproefd en moet tot mijn leedwezen erkennen, dat zij de proef met de beste Goudsohe kaas kan doorstaan. Tot mijn leedwezen, zeg ik, wajit ik zie daarin voor onze kaasmakerij een aanstaande, zekere en krachtige concurrentie.

159