is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1878, no 12, 1878 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN, Prijs per regel 20 Cent. Oplaag 6500 Ex, Bij W. E. J. TJEENK WILLINK, te Zwolle, verschijnt: Dr. STARING’B ALMANAK voor den Nederlandschen Landman, 32e iaar, 1879, MET AGENDA; en een kaartje van Nederland met de verschillende Landhouwstelsels en de Spoorwegen. UITGEGEVEN DOOR Directeur en Leeraren der Rijks Landbouwsch ooi. Prijs perg. / 0.60, kat, f O 75, leder ƒ1.25, leder verg.op sneê /1.75, VAN RIETSCHOTEN «sTÏÏÖOWENS, WIJNSTRAAT 113/115, ROTTERDAM.

Magazijn van Werktuigen. AMERIKAANSCHE HANDSTROOSNIJBANKEN, in 1876 op de tentoonstelling te Rotterdam met den EERSTEN PRIJS bekroond, steeds voorhanden.

.LV.O Op MAANDAG den 9 December, ’s avonds 6.30, Feestelijke Vergadering der afdeeling VREDEWOLO der Maatschappij van Landbouw inde provincie Groningen, met vrouwen. In die samenkomst zullen door den Voorzitter plechtig worden uitgereikt, aan de vrouwen van F. Faber en R. Kloosterman, de zilveren en bronzen medailles voor bo ter, bekroond te Apeldoorn in Juni 1878. Nuis, K. HOFKAMP, 14 Nov, 1878. Secretaris. BASCULES n hsk mngh’ H. M. HARTOG, Zuivelbereiding volgens het stelsel van SWAETZ. Prijs ƒ 0.50.

Uitgaaf van W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle. De doelmatigste voedering van het Rundvee, dook I)r. JULIÜS KÜHN, ll"ügt. en Directeur van het landhvish. Instit. te Halte, vroeger praktisch landbouwer. Naarden VIJFDEN DRUK uit het Duitsch, door E. C. ENKLAAK. Met 61 inden tekst gedrukte houtsneden. 252 bladz, gr. 8“ ƒ 2.70. Dr. W. C. H. STARING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz f 0.50.

(Abonnement per 12 maanden f 4.—.) J. V. WILLEKES HC DDNALD, Eedacteur en Uitgever. Deze LIJST verschijnt op den 1™ van elke Inaand en bevat een opgaaf van nieuwe en gebruikte Landbouw-werktuigcn, Stoommachines enz., met de PRIJZEN die er voor gevraagd worden. Opgaven en Adverteniién worden vóór den 25™ ingewacht! Inlichtingen gratis.

Het Maandblad kost per jaarg. ƒ 1.50, franco p. p f 1.80. Voor landb-Mij™., die voor alle Leden inteekeuen, slechts ƒ0.36, fr.p.p.f 0.54. Gedeponeerd. Uitgegeven hij W. E. J. ïjeenk Willink, te Zwolle.