is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 3, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKTTJIGELUKE HOOIDEAGEE.

het natte hooi of het versch gemaaide gras onder ’t vooruitgaan opneemt en zoo volkomen droogt, dat het uit het werktuig onmiddehjk op den wagen geladen en binnen gebragt worden kan. Er is, zoo als de Landivirth 1877 n°. 94 meldt, een dezer verbeterde werktuigen op de aan den Hertog van Sutherland toebehoorende boerderij JDunrobin aan ’t werk geweest en droogde dagelijks 15 ton (15000 kil.) hooi hij eene bediening van slechts twee man. Yersch gemaaid gras wordt door slechts eenmaal door het droogwerktuig heen te gaan in uitstekend goed hooi veranderd. Te Londen waren monsters van dergelijk hooi voorhanden die zoowel in kleur als in geur van uitstekende hoedanigheid waren. VOEDERGEWASSEN ALS YOORVRUCHTEN. De voedergewassen, zegt Conradi inde duitsche Landb.-Ct., oefenen in alle opzichten een voordeeligen invloed op het volgende gewas uit. Door hun dichten stand en uitgebreid bladvermogen brengen zij eene grootere hoeveelheid overblijfselen en zoodoende plantenvoedsel voort, terwijl zij gelijktijdig dooi rijkelijke humus vorming gunstig op den physischen toestand van den grond werken. Door hun dicht bladerendek beschaduwen zij den grond en verhinderen het onmiddehjk daarop vallen des regens, waardoor zij zijne losheid en mulheid onderhouden. Hunne belangrijkheid voor de vruchtopvolging ligt voor de hand, door eene juiste tusschenschuiving wordt menigen bestellingsarbeid bespaard en het welslagen van granen en andere gewassen meer verzekerd. GEMENGDE LANDE OU W-BE RICHTEN. Het Dagblad Alta meldt, dat te San Francisco een schijf of blok te zien is van den grootsten hoorn der Nieuwe Wereld. Die boom, bijgenaamd de Oude Mozes, is in 1874 ontdekt door den natuurkundige Knowles op de oevers van de Tulla, 75 mijlen van Visalia. Zijn omtrek is bijna honderd voet en dus vier voet grooter dan die van den grootsten boom in het woud van Maripoza. Volgens berekening moet hij 4842 jaar oud zijn. Vier en zestig paarden zijn noodig geweest om het bovenbedoelde blok naar San Francisco te vervoeren. Op de vergadering van de onderafdeeling Borculo, Eibergen, Neede, Ruurlo der Geld. Maatschappij van Landbouw is, na afloop der huishoudelijke werkzaamheden de vraag besproken; welke middelen zouden kunnen worden aangewend tér verkrijging van betere springstieren, en zijn daaromtrent na eenige

46