is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 6, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de pkoefhoeve” te wageningen.

zou men inden waan raken, dat zij in verband met elkander staan”. Het tegendeel is waar. De Yereeniging „de „Proeflioeve” van particulier initiatief uitgaande, beoogt, buiten het onderwijs om, het belang van grondeigenaar en landbouwer op onze ligtere bouwgronden, waaruit een overgroot deel van Nederland bestaat. Beide inrichtingen gaan afzonderlijk hun eigen weg, schoon in vriendschappelijke verhouding. Beider doel, ’t belang van den landbouw middelijk of onmiddelijk te bevorderen, wordt op verschillende wijze verkregen. Niet de Rijkslandbouwschool is het centrum waarom zich „de Proefhoeve” beweegt, hetgeen men gevoegelijk zou afleiden uit hetgeen nu en dan daarover wordt gezegd, maar de Nederlandsche landbouw alleen. Waar ook de Rijkslandbouwschool met hare dependentiën, uit de schatkist wordt gevoed als Rijksinstelling van onderwijs, verkrijgt „de Proefhoeve” haar leven uit subsidiën van hen, die daardoor gebaat zullen worden. Een afstand van grond is daartoe de eerste schrede geweest.” Het belangstellend publiek behoort dus wel te onderscheiden tusschen deze „Proefhoeve” en de inrichting voor demonstratief onderwijs der Rijkslandbouwschool. Deze inrichting is direct bestemd voor het onderwijs in alle takken. De Proefhoeve-Yereeniging' stelt zich ten doel niet anders het onderwijs te bevorderen dan als gevolg van het facultatief opmerken der proeven op de hoeve verricht en heeft op het landbouwkundig gebied een bijzonder vak voor oogen: Landverbetering, stalvoedering, groene bemesting enz. De hoeve is voorts onafhankelijk van de schatkist en zoekt haar onderhoud bij hen, die als grondeigenaren daarbij direct belang hebben. Men verwarre dus niet, evenmin, wanneer het er op aan zal komen eerstdaags door inschrijvingen op den rondbrief tot het verkrijgen van bijdragen met belangstelling te antwoorden. Het bestuur bestaat voorloopig uit de oprichters, zijnde de Heeren E. C. Enklaar te Arnhem, president, die evenwel wegens zeer hoogen leeftijd van die betrekking bij het in werking treden afziet, zonder echter het bestuur te verlaten. Jhr. J. QUARLES VAN UFEORD,' Grondeigenaar te Wageningen. Graaf v. RECHTEREN v. APPELTERN, Lid van den Raad te Wageningen. C. B. HTEBENDAAL, Secretaris der Afd. Nijmegen der Geldersche Maatschappij van Landbouw. YAN E VERDINGEN, Notaris te Wageningen, Secretaris.

100