is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 8, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CONTROLE VAN HANDELS-ZAAIZADEN.

Omtrent het nadeel van eene verwisseling van Europeesch met Amerikaansch Rood Klaverzaad is reeds vroeger een enkel woord in het midden gebracht. Het hoofdkenmerk is de geringere zwaarte en grootte der korrels van het laalstgenoemde. Verder komen hierin somtijds zaden van onkruiden voor, die men nimmer in het zaad der Europeesche Klaver vindt. Door Prof. Nobbe zijn hiervan een viertal bestemd en in zijn Handboek, ledruk,‘druk op bladzij 896 afgebeeld. Zekere kenteekenen van de echtheid van

oorsprong worden natuurlijk daardoor niet aan de hand gedaan. Nauwkeurig Tetten op de grootte der korrels en koopen van een vertrouwd handelaar, zijn wel de beste voorbehoedmiddelen tegen de genoemde verwisseling. In het zaad van de aan de Klaver nauwverwante Lucerne, welk voedergewas ook ten onzent langzamerhand hier en daar wordt ingevoerd, komt verder dikwijls een bijmengsel voor, waarop wij nog kortelijk onze aandacht moeten bepalen. Dit is het zaad van drie andere Medicagosoorten, die wegens geringe opbrengst en andere eigenschappen als voederplanten

veel minder waarde bezitten, nl. Medicago lupulina, maculata en denticulata. Het is van alle drie, vergeleken met het zaad van Medicago sativa, de gewone Lucerne, op de nevenstaande figuren' 2,3, 4 en 5 afgebeeld. Voor het ongewapend oog is eene vermenging van het zaad der Lucerne met eenige percenten van dat der andere Medicagfo-soorten nie.t of ten minste zeer moeilijk te ontdekken. Bij slechts matige vergroeiing, b. v. met behulp van eene goede loupe gaat dit beter, zooals men bij vergelijking der hierbij gevoegde figuren ziet. Het zaad der Lucerne is het meest hoekige van alle, ook nog meer dan dat der Hoppeklaver, welk laatste bovendien kleiner en meer rond is. De beide andere soorten hebben daarentegen grooter zaden dan de Lucerne; van beide is het ook ronder, meer boonvormig, vooral dat van Medicago denticulata. Het laatste onderscheidt zich van het zaad van M. maculata doordien de kiem, welke bij deze duidelijk door de zaadhuid heen schijnt en roodachtig gekleurd is, bij M. denticulata niet zichtbaar is. Terwijl verder het zaad der Lucerne en Hoppeklaver glanzend geel is, bezit het zaad der beide andere soorten bijna geen glans.

De Hoppe- of Rupsklaver, op zich zelf een goed voedergewas, vooral op weiden of op akkers die afgeweid worden, blijft te kort bij den

140

Fig. 2. Zaad van Medicago lupulina, Hoppeklaver.

Fig. 3. Zaad van Medicago maculata.

Fig. 4. Zaad van Medicago denticulata.

Fig. 5. Zaad van Medicago sativa, Lucerne.