is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1879, no 12, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekroond door de Holl. M'i. van Landb. met de GOUDEN MEDAILLE. MAANDBLAD VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER,

ONDER REDACTIE VAN E. C. ENKLAAR, R. W. BOER, Prof. Dr. AD. MAYER. 1879. N°. 12. PILTER’S HOOI- EN STROOPBUS. Pilter’s hooi- en stroopers, waarvan de afbeelding hierbij gevoegd is, heeft op dein September j.l. te Haarlem gehouden tentoonstelling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, in hooge mate de aandacht tot zich getrokken, uithoofde van de vele belangrijke voordeelen, welke zij in vergelijking met andere werktuigen van dien aard aanbiedt. De overtuiging hiervan heeft dan ook den Heer Amersfoordt, die zeker zoozeer als iemand anders bevoegd is om een oordeel uitte spreken, aanleiding gegeven orn in het Nieuws van den Dag van 18 October het volgende omtrent dit werktuig openbaar te maken: „Wat de hooipers van Filter betreft, het trof mij, dat zij zeer solide is, gemakkelijk werkt, en het hooi na de persing zeer gaaf is, en zonder kneuzing wanneer men het losmaakt. Het schijnt mij toe, dat hooiverbruikers in Amsterdam, die in vele gevallen, om het hooi op hunne zolders te bergen, veel arbeidsloon moeten betalen, om betrekkelijk een zeer geringen voorraad hooi in eene zeer groote ruimte te bergen, wel zouden doen, van dit werktuig kennis te nemen, en bij hunne leveranciers in Langstraat, te Kampen of elders er op aan te dringen, dat het hooi hun in deze verpakking werde geleverd. Dit geldt temeer, nu het vervoer van hooi en stroo te water inde hoofdstad, door de verlaging der bruggen, zeer bemoeielijkt, zoo niet onmogelijk is geworden. Ook de aandacht van heeren scheepsgezagvoerders, die voor het een of ander doel hooi moeten laden, dient op dit artikel te worden gevestigd. Maandblad, 12