is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 7, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HERVORMING DER ZUIVELBEREIDING IN WESTFALEN.

Hamburger melkerij-tentoonstelling reeds eene collectie van zuiver Westfaalsche boter, uit zoeten room gekarnd, met eenige kaas kon ingezonden worden, waaraan door de jury den prijs, door de Hamburger huismoeders uitgeloofd „eene zilveren vruchtenschaal” werd toegekend. De provinciale landbouwraaatsohappij voor Westfalen, die alle afdeelingen omvat, erkende zeer spoedig het groote gewicht van deze nieuwe methode voor den landbouw van Westfalen en legde zich krachtig toe op hare verbreiding. Reeds inden loop van den zomer 1876 had men maatregelen genomen, om in alle landbouw-vergaderingen, waar ook vrouwen en dochters van de landbouwers mede kwamen, voordrachten over de zuivelbereiding te houden, waarin op practische wijze de groote voordeelen van deze methode tegenover de oude handelwijze aangetoond werden. De groote gevolgen die deze voordrachten voor Westfalen hadden, zijn zeker bijna uitsluitend daaraan te danken, dat men er in slaagde om de vrouwen en meisjes bij die voordrachten te krijgen. Het is altijd moeielijk om met oude overleveringen en vaste gewoonten te breken en dit geldt dubbel waar men te doen heeft met vrouwen , die men plotseling er toe wil brengen om een geheele verandering hunner raelkkamers en kelders en een geheel nieuwe handelwijze in te voeren. Het levende woord, dat onbetwiste feiten verkondigt, maakt een indruk op het gemoed waarmede niets kan vergeleken worden. Deze voordrachten, in 1876 begonnen, worden nog steeds voortgezet. Verder liet de provinciale landbouw-maatschappij inden winter van 1876/77, een geschikte jonge man als instructeur-onderwijzer vormen, die overal waar men dit wenschte, de geschikte ruimte uitzocht, de plannen maakte voor verbouwing en onderricht gaf inde behandeling der melk, het karnen van den -room en het zuiveren van de boter. De gezamenlijke kosten der voordrachten en van de reizen en het werk van den instructeur betaalde de provinciale landbouw-raaatschappij, daarin bijgestaan door de afdeeling Munster. Deze pogingen hadden het gevolg, dat bij het einde van 1877 reeds meer dan 400 boerderijen naar de Swartzsche methode ingericht waren en haar met zulk succes toepasten, dat toen reeds een vraag buiten Westfalen ontstond naar fijne Westfaalsche boter. Door den slappen winter 1876/77 was er bijna geen ijs verzameld en toch werd de methode met zulke goede gevolgen bekroond. Dit is daaraan te danken, dat men overal in Westfalen, waar gebrek was aan koud, stroomend welwater, dadelijk er toe overging om, vlak bij de koelkamer, Norton’s putten te maken, die de landbouwers onafhankelijk maakten van het gebruik vandoor de zon verwarmd grond- en slootwater. ïen gevolge daarvan kon men beschikken over water, welks temperatuur tusschen 8 en 9 graden Celsius afwisselde en zelfs in het heetste van den zomer niet warmer werd. Er komen nu zooveel aanmeldingen om onderricht, dat de nieuwe methode wel spoedig geheel algemeen zal worden. De landbouwers en hunne vrouwen wilden niet alleen, gelijk Thomas, zien en welen, maar ook nog proeven; maar nu zij zich op deze wijze overtuigd hebben, volgen zij ook allen na.

107