is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 10, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 Cent. VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, Wijnstraat 1131115, BOTTERDAM. Ew'je Consignees voor Nederland van de Chemische Hulpmeststoffen UIT DE FABRIEKEN VAN EDW. PACKARD & CO., te Ipswich. . MESTSTOFFEN worden geleverd met gegarandeerd gehalte onder oontróle van het proefstation der Bijks-Landbouwschool te Wageningen.

De Laval’s ROOMAFSCHEIDER, Separator of Centrifuge, is te zien biJ BOEKE & HüIDEKOPEB, Vischmarkt, Groningen. HOOFDAGENTEN VOOE NEDERLAND.

RECHT-STROO-DORSCHERÜ Nieuwe Paarden-dorschmachines, het Stroo volkomen recht houdend en het Graan nagenoeg schoon inden zak opleverend, veel lager m prijs dan de Buitenlandsche Machines. Zij nemen niet meer plaats in dan een gewoon voertuig en zijn steeds aan onze Fabriek in werking te zien. Met een paard kan in 10 uren van 15 tot 25 Hectoliter Koren of 30 tot 50 Hectoliter Haver worden gedorscht. Voorts zijn voorhanden: He beste en goedkoopste Dorschmachine® in alle soorten voor Hand-, Stoom- en Paardekracht. 1 en 2 paards Zaaimachines, Stroosnijders en alle andere landbouwwerktuigen. Garantie, proeftijd, levering franco. Prijscouranten met afbeeldingen gratis. Veth & C°. Dordrecht. Koninkl. Nederl. Fabriek van Landbouwwerktuigen, Bekroond op vele groote tentoonstellingen.

Hr. W. C. H. STAKING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz. ƒ 0.50.

DECKER &BUDDINGH ARNHEM.

Bij W. E. TJEENK WILLINK, te Zwolle, is verschenen: De doelmatigste voedering van het Rundvee, door Dr. JULIÜS KÜHN. Hoogl. en Directeur van het landhuish. Inst. te Halte, vroeger prakt, landbouwer. Dit in Duitschland BEKROONDE WERK heeft aldaar zeer groeten °Pgang gemaakt. Het is naar den vijfden druk bewerkt door E, C. ENKLAAE. Met 61 inden tekst gedrukte houtsneden. 282 hladz. gr. B°. / 2.70. Gedeponeerd, Uitgegeven bij W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.