is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 11, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEÜZENBOOMEN VAN AUSTRALIË EN CALIFORNIE.

onderscheiden. Hun ongelijke, zeer rimpelige schors is bovendien met diepe barsten bedekt, door den groei veroorzaakt en deze hebben dikwijls eene diepte van 13 tot 17 duim; deze schors is even als die van den ceder rijk roodbruin gekleurd. Wanneer zijn hout droog is, is het merkwaardig licht en kleurt zich donkerrood. Het klimaat van het land , waar deze verwonderlijke gewassen groeien, staat aan groote veranderingen des dampskrings bloot; inden winter bedekt de sneeuw hunne wortels met een dikken mantel en de koude is er zeer vinnig tengevolge van de droogheid der lucht; gedurende den zomer daarentegen is de hitte zeer sterk en doorgaans droog, maar deze boomen zijn met zoodanige levenskracht begaafd, dat zij evengoed de strengste koude als de brandende zonnestralen verdragen en evenzoo weerstaan zij de zwaarste stormen. Eene merkwaardige te vermelden zaak bestaat hierin: te Mariposa-Rrove, waar de zwaarste Sequoia’s van Califoxni groeien , is de grond van denzelfden aard als die welke de reuzen van Australië voortbrengt. De kusten van Californie zijn over eene lengte van verscheidene honderd mijlen en eene verschillende breedte waarover de zeedampen zich uitstrekken, bezet met Sequoia Sempervitens, die zeer nabij overeenkomt met S. gigantia. Ofschoon zijne grootte geringer is, bereikt hij toch somtijds eene hoogte van 300 voet met een omvang van 45 tot 60 voet. Zijn hout wordt zeer geacht, het heeft tot den bouw van het grootste aantal huizen te San Francisco gediend. (Ontleend aan de Gardeners Chronicle.) DE REGENERATIE DER AARDAPPELEN. Een ieder weet, dat wijden aardappel uit Amerika ontvangen hebben, schrijft Mr. Mayne Eeid, landbouwer in het graafschap Hereford, aan tiet Lwe Stock Journal. De bodem der nieuwe wereld alleen is het, waar hij nog in het wild groeit, maar minder bekend is het, dat hij’ in wilden staat slechts in zekere streken voorkomt. Zijn vaderland, ofschoon het zich over de geheele keerkringsgewesten der beide Amerikaansche vastelanden en nog eenige graden zuidwaarts en noordwaarts uitstrekt, is desniettemin tot een smalle streep beperkt, die in ’t Zuiden, door de Andes, in het Noorden door de verlenging der Cordülera.s, de zoogenaamde Siërra Madre van Mexico begrensd wordt. Zelfs in deze hooge streken vindt men hem slechts op zekere hoogte boven de zee, een bewijs, dat tropische warmtegraden hem niet passen, tlij tiert slechts inde tierras templadas, de gematigde gewesten; zijn eigenlijk vaderland is de hooge bergvlakte. Zijne knollen bereiken eerst door de kunstmatige teelt hare bekende afmetingen. Inden wilden toestand zijn zij slechts ongeveer zoo groot als een hazelnoot. e exikanen en Peruanen kweekten den aardappel lang voor de spaansche verovering. Zij noemden hem papa; dat is de eigenlijke naam. e uitdrukking patate, in ’t Engelsch potato is eene verbastering van de caraibische balata, waarmede de bewoners der Antillen den zoeten aardappel (Convolvulus batatas) aanduidden, welke met den gewonen aardappel niets gemeen heeft. Beide zijn volstrekt van elkander onderscheiden en behooren tot twee verschillende familiën. De verwarring is waarschijnlijk door de eerste landverhuizers naar Virginië ontstaan, die de beide gewassen gelijktijdig van de Spaansche planters

166