is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 11, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AD VERTENTIEN. Prijs per regel 20 Cent, De Laval’s ROOM AFSCHEID BR, Separator of Centrifuge, is te zien b« BOEKE & HUIDEKOPER, Vischmarkt, Groningen. HOOFDAGENTEN VOOR NEDERLAND.

Aardappelen. Brie jaren geleden nit BUITSCHLAND ingevoerde Aardappelen, die gedurende al dien tijd geheel vrij van ziekte gebleven zijn, zijn ter 'proefneming tegen inzending (in postzegels) van 20 ets. per stuk te bekomen bij C. J. Vorsterman van Oijen, te Moergestel.

Gebrs. ADMIRAAL, BOOMKWEEKERS EN BLOEMISTEN te RIJP in N.-Holland, bevelen zich minzaam aan tot het leveren van BOOMBN, HEESTERS, PLANTEN en al wat tot het vak behoort, zoomede tot het aanleggen van TUINEN, BUITENPLAATSEN en BOOMGAARDEN, waarvoor hun de beste aanbevelingen ten dienste staan. Prijscourant op aanvraag verkrijgbaar.

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, Wijnstraat 113/115, BOTTERDAM, Eenige taijnees voor Nederland van de Cliemisclie Hnlpmeststoffen UIT DE FABRIEKEN VAN EDW. PACKARD & CO., te Ipswich. pn?fv^iAMES JO:F^EN worden geleverd met gegarandeerd gehalte onder controle van het proefstation der Byks-Landbouwschool te Wageningen.

BECKER&BUDDINGH, ARNHEM.

Br. W. C. H. STARING, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. 64 bladz. ƒ 0.50.

RECHT-STROO-DORSCHERÜ Nieuwe Paarden-dorschmachines, het Stroo volkomen recht houdend en het Graan nagenoeg schoon inden zak opleverend, veel lager m prijs dan de Buitenlandsche Machines. Zij nemen niet meer plaats in dan een gewoon voertuig en zijn steeds aan onze Fabriek in werking te zien. Met een paard kan in 10 uren van 15 tot 25 Hectoliter Koren of 30 tot au Hectoliter Haver worden gedorscht. . V°orts voorhanden: De beste en goedkoopste Dorsehmachin.es in alle soorten voor Hand-, Stoom- en Paardekracht. , oueU 2 Pa”ds Naaimachines, Stroosnijders en alle andere landbouwwerktuigen. Garantie, proeftijd, levering franco. Prijscouranten met afbeeldingen gratis. Veth & C°. Dordrecht. Koninkl. Nederl. Fabriek van Landbouwwerktuigen. Bekroond op vele groote tentoonstellingen.

Gedeponeerd. Uitgegeven Bij W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.