is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 12, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPBREKEN DER GRASZODE IR BOOMGAARDEN.

Voor het gedijen der ooftboomen is Let opbreken van de graszode gedurende den winter van groot belang. Op de meeste grondsoorten is ten minste het openhouden eener zoogenaamde boomsohijf, tot ongeveer een meter afstand van den stam volstrekt noodig. De ooftboom behoeft vooral gedurende de heete zomermaanden groote hoeveelheden water. Daarom moet er gezorgd worden, dat de ondergrond zich gedurende het regenachtig jaargetijde zooveel mogelijk met water verzadigen kunne. Dit is ook daarom noodig, dat de met gras bedekte oppervlakte veel meer vocht aan den grond onttrekt dan de open grond. De meening, dat de grond door de bedekking met eene graszode tegen uitdrogen beschut wordt, is ten eenenmale valsch, want het is een uitgemaakte zaak, dat de met gras bedekte grond veel meer vocht verdampt dan de niet daarmede bedekte, omdat de bladeren van het gras veel meer vocht verdampen, ’t welk door de wortels aan den grond onttrokken wordt en dit te sterker, naarmate de wortels dieper inden grond indringen. Van hier het nadeel van het zaaien van luzerne onder ooftboomen, omdat zij met hare zeer diepgaande wortels het noodige vocht aan de boomen onttrekt. ONDERZOEK YAN DEN OUDERDOM YAN EIEREN. Om den ouderdom van eieren te leeren kennen lost men 120 gram zout ineen liter water op. In deze volkomen oplossing legt men het te onderzoeken ei. Is het van denzelfden dag, dan zal het op den boden van het vat zinken; was het van den vorigen dag, dan zal het den bodem niet geheel bereiken; is het drie dagen oud, dan drijft het in het vocht; is het meer dan vijf dagen oud, dan drijft het aan de oppervlakte en steekt temeer daarboven uit, naarmate dat het ouder is. YOOR PAARDENFOKKERS. Ineen Zweedsch blad heeft onlangs de paardenkenner Wrangel eene reeks van opmerkingen omtrent de paardenfokkerij medegedeeld, waarvan de volgende punten de hoofdzaak uitmaken: 1. Neem nauwkeurig de plaatselijke omstandigheden in acht. 2. Kies niet den naastbijzijnden, of goedkoopsten, maar steeds den besten dekhengst. 8. Houd altoos in gedachte, dat een krachtige ligchaamsbouw van het veulen alleen afhankelijk is van dien der moeder. 4. Paai' nooit anders dan de beste met de beste en laat u van dit beginsel in geen geval afbrengen. 5. Het arabisch spreekwoord; stilstaan en vet worden zijnde grootste vijanden van het paard, geldt ook voor de fokkerij. 6. Herinner u ook aan het engelsohe spreekwoord: de natuur brengt het veulen voort, de fokker het paard. 7. Let er op, dat in het eerste jaar de grond gelegd moet worden voor het toekomstige paard. 8. Vergeet niet, dat de waarde van het paard door den mond gaat en dat de bij de voeding bespaarde centen licht verloren daalders kunnen worden, 9. Behandel het jonge dier nooit als

186