is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1880, no 12, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR PAARDENFOKKERS.

een gevangene, maar verschaf het frissche lucht en veel beweging, want onreinheid, ongezonde lucht en stilstand ondermijnen zijne krachten. 10. Behoed het dier voor overmatige inspanning; arbeid geeft kracht en gezondheid; te veel verwoest beide. 11. Zorg dat gij steeds meester van uw paard blijft, maar wordt nooit zijn kwelgeest. {Zev. Ct.) GEMENGDE LANDBOUW-BERICHTEN. Velen zijn gewoon in het vroege voorjaar en later inden tijd hunne meidoorn en andere heggen netjes te doen snoeien, maar bedenken niet, dat zij daardoor hunne ijverigste bondgenooten inden strijd tegen de insecten, de vogels, van de noodige broeiplaatsen berooven. Te Kassei heeft men het nadeel daarvan ingezien en is onlangs van gemeentewege bepaald, dat het snoeien van heggen voortaan alleen in het tijdsverloop van 1 October tot 1 Maart mag plaats hebben. {Arnh. Ct.) Een schrikkelijke sneeuwstorm, die drie dageu duurde, woedde den 18 September 1.1. inde provincie Buenos-Ayres. 700,000 koeijen, 500,000 schapen en 350,000 paarden vonden daarin den dood. {Hd.bl.) De leden der dorpslandbouwvereeniging te Gasselter-Nijveen, hebben met drie soorten van gewassen in dit jaar proeven genomen en wel met schurebelkartofifels, sojaboonen en een vreemd soort van gras, als reuzengras bekend. Geen enkele der drie proeven was heel bemoedigend. De schurebels waren laat, brachten niet veel aan en waren niet lekker, zoodat de meeste landbouwers ze niet weer poten. De sojaboonen zijn slechts ten deele opgekomen en bleken van het voorjaar reeds niet tegen vorst bestand te zijn. Die het leven behouden hebben, dragen vrij mild, maar zijn nog verre van rijp. Dit gewas levert, al werd het ook 'rijp, een kleinen oogst. En wat nu bet gras betreft, het kwam wel op, maar het is zoo weinig van belang, wat zijn groei aangaat, dat het de moeite niet waard is er van te spreken. Of het tot de overblijvende planten behoort, weet men niet. Is dat het geval, dan kan het mogelijk later nog wat worden; in het omgekeerde geval is het geen duimbreed gronds waard. {Hd.bl.) De strenge vorst der beide laatste nachten (35 en 36 Oct.) heeft den landbouwers inde omstreken van Venloo eene onberekenbare schade toegebracht. De spurrie, een allergezochtst herfstvoeder, is geheel bevroren en de te veld staande bloemkool, en die is zeer veel, heeft grootendeels hetzelfde lot ondergaan. "Vele aardappelen, die nog op het veld lagen om ingezameld te worden, hebben mede veel geleden. {Hd.bl.) Tot den 36 October waren in het Friesche paardenstamboek ingeschreven 11 hengsten en 33 merriën; in het Friesche rundveestamboek waren toen ingeschreven 43 stieren en 356 koeien. {Vad) De Delftsche politie heeft de nieuwe vogelenwet toegepast op een vogelkoopman, die een zwartkop mees ter markt bracht, welk diertje tot de beschermelingen der wet behoort. {Vad.)

187