is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1881, no 8, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TES AANKONDIGING en „allerlei”.

oordeel begaafd, zich met de leiding der proeven en met het geven van een beredeneerd verslag wil belasten. Doch dit mag niemand a['schrikken, temeer daar zulke proeven, op eenvoudige wijze ingericht, het meeste nut doen voor hen die ze zelve op eigen land nemen. Men behoort daarbij a. h. w. aan zijn grond de vraag te stellen of het gebruik van hulpmeststoffen en zoo ja van welke, daarop voordeelig is. Wij blijven echter bij ons vroeger geuit gevoelen dat in dit geval (door den landbouwer zelf genomen bemestingsproevcn) de inrichting er van veel vereenvoudigd behoort te worden. Wij weuschen ineen der volgende Maandbladen hierop nader terug te komen. Nederlandsch vee naar Amerika en naar Rumanië ter aanfokking uitgevoerd. Het Handelsblad bericht; Men heeft op de tentoonstelling te Londen geleerd hoe voortreffelijk het Hollandsche melkvee is, en de Heer Judson Sraith uit Syracuse inden staat New-lork, doortrekt thans (begin van Juli) de vette weiden van de Deemster, om Hollandsche runderen te koopen. Zoodra hij er honderd bijeen heeft, die waard zijn in het stamboek van het Araerikaansch vee te worden ingeschreven , trekt hij met deze schoone kudde over zee naar het westen. In het Nieuws v.d. Dag lezen wij, dat de regeering van Eumanië inlichtingen heeft gevraagd van het Hoofdbestuur der Iriesohe Maatschappij van Landbouw, omtrent de beste wijze waarop ze eenige stieren in Friesland kan aankoopen. Een exemplaar van het Irlosch Eundveestamboek is naar Rumanie verzonden en aan de Eegeering van dit land medegedeeld, dat op de groote Tentoonstelling te Hannover op 19 —33 Juli jl. stieren on runderen van Friesch ras aanwezig zouden zijn, die daar konden worden gekocht. Het zal wel spoedig bekend worden of dit laatste werkelijk geschied is. De hooge prijzen die voor zulk vee in het buitenland betaald worden, zullen ongetwijfeld van lieverlede de veehouders tot de overtuiging moeten brengen, dat het wel de moeite waard is meer zorg te dragen dan tot nog toe in het algemeen geschiedt, voor eene goede keuze der fokdieren en van eene doelmatige voeding vooral van het jonge vee. Bericht. Wegens plaatsgebrek moest het reeds gereed liggende vervolg op de mededeelingen betreffende het Landbouwcongres te Enschede en een paar andere opstellen tot een volgend nommer blijven liggen. Daarin zal tevens o. a. eene beschrijving voorkomen van de vloeiweiden op heidegrond, aangelegd door den Heer G. J. van Heek te Enschede, door hem zelf beschreven. Een kaartje van den platten grond dier vloeiweiden kan, dank zij de welwillendheid van den Heer van Heek en de goede zorgen van den Uitgever van dit Maandblad , die zich de kosten van het laten vervaardigen eener cliché getroost, daarbij gevoegd worden. Wageningeriy 30 Juli 1881. Red. Errata. In het vorig ur. bl. 110, reg. 11 van boven, staat: ophoudelljke zorg, lees: onophoudelijke zorg.

131