is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 3, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN TAN M». J. A. SCHOBER.

Dr. Ernst Ebermayer: „die gesammte Lehre der Waldstreu, Berlin 1876”, waarin een en ander, voor ieder die ingelicht wil worden, uitvoerig wordt aangewezen en alles overtuigend gestaafd. Zeer wenschelijk ware het, dat ook hier te lande stations werden opgericht om den invloed van de strooiselbedekking nategaan: I°. Op de door den grond opgenomen waterhoeveelheid; 2°. op de verdamping van de vochtigheid van den grond; 3°. op de grondwarmte; 4°. op de losheid van den boschgrond; en s°. op de scheikundige verandering en de inwerking op den boschgrond. {Wordt vervolgd.)

„LEERETOEN WEKKEN, MAAR VOORBEELDEN TREKKEN”,

zoo dacht steller dezer regelen, bij het lezen vaneen paar berichten inde Landbouw-Courant n°. 13, betreffende de Yereeniging „Welbegrepen Eigenbelang” te Aardenburg en twee tentoonstellingen van zaaigranen inde prov. Groningen. De lezer oordeele! Reeds herhaaldelijk werd in dit Maandblad gewezen (zie o. a. bladzij 201 van jaarg. 1879, bl. 66 en 144, jaarg. 1881) op het groote nut, van het aankóopen voor gemeenschappelijke rekening zoo mogelijk onder controle vaneen Proefstation van hulpmeststoffen, voedermiddelen, zaaizaad enz. en tevens zijn er in jaarg. 1880 vooral op bladzij 70) (1) oenige bladzijden gewijd aan de bespreking van middelen, die kunnen worden aangewend, om de kwaliteit van het inden handel verkrijgbare zaaizaad van lieverlede te doen verbeteren. Het is zeer zeker een gelukkig verschijnsel, dat tegenwoordig op verscheidene plaatsen in ons vaderland nog ettelijke meer, dan waarvan hieronder sprake zal zijn dergelijke vereenigingen, sommige reeds sedert verscheidene jaren, met zeer gunstig gevolg werkzaam zijn. Het onderstaande levert daarvan eenige sprekende voorbeelden. Het eerste bericht betreft de schadevergoeding, ten bedrage van f 564.—, die zich een leverancier van 44 700 kgr. superphosphaat aan de Yereeniging „Welbegrepen Eigenbelang” heeft getroost, nu het, uit het onderzoek in het Rijksproefstation bleek, dat de geleverde handelsmeststof niet de gewaarborgde 14 pCt. oplosb. phosphorzuur, maar slechts 12 pCt. van dat bestanddeel bevatte. Voor elk ontbrekend pCt. phosphorzuur wordt 60 ets., of ƒ 1.20 voor iedere 100 kgr. superphosphaat gekort. Inde Landh.-Courant n°. 6 lezen wij omtrent de bedoelde vereeniging het volgende:

De yereeniging -/Welbegrepen Eigenbelang”, die zich ten doel stelt liet voor geüieene rekening aankoopen van zaaigraan en meststoffen, werd voor vier jaren door een achttal landbouwers in het leven geroepen, daartoe opgewekt door den Heer A. Yorsterraan van Oijen, die in eene landbouw-voorlezing het wenschelijke van het tot stand komen eener zoodanige yereeniging onder het oog bracht. Wanneer

(1) Zie ook het bij den Uitgever van dit Maandblad verschenen werkje: //He controle van handelszaaizaden’5 bladz. 64.

43