is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 8, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KULTUDK VAN GRASSEN VOOR ZAADWINNING.

De zaden van Noordschen oorprong zijn van erkend uitstekende kwaliteit (1). Het lijdt echter geen twijfel, of van de Grassen is ook in ons Vaderland zaad te winnen, dat in deugdzaamheid niet voor gene behoeft onder te doen, wanneer de kuituur slechts met de vereischte zorg gedreven wordt. Zoo is b. v. thans reeds o. ahet Brabantsche klaverzaad ook in het buitenland gunstig bekend (2). Het lijdt geen twijfel, of de kuituur ook van Grassen voor het winnen van zaaizaad, kan eene winst opleveren, zoo groot als van eenig handelsgewas mogelijk is. Het begin bij deze cultuur moet natuurlijk zijn, dat men zich in het bezit stelt van in alle opzichten uitmuntend zaaizaad. Nu is de kennis van de verschillende soorten van graszaad op verre na niet zoo algemeen als die van zaden der gewone kultuurgewassen: de beoordeeling der kwaliteit en vooral ook van de echtheid van het zaad onder „echtheid” hier te verstaan, dat het ten verkoop aangeboden of het afgeleverde zaad, werkelijk tot die soort of variëteit behoort, waarvan het den naam draagt levert dikwijls zelfs voor handelaars in graszaden vele bezwaren. Bij eenigen goeden wil en het noodige geduld is echter de kennis vaneen en ander niet zoo heel moeilijk te verkrijgen, terwijl voor een ieder die dit verlangt en die zich zooveel mogelijk zekerheid wil verschaffen, de raad en hulp ten dienste staat van de Proefstations voor de zaden-contróle zooals dat te Wageningen. In het te Zwolle uitgegeven en overal bij de boekhandelaars voor 60 cents verkrijgbare boekje „de Controle van handelszaaizaden” vindt men op bladzij 46 e.v. v. melding gemaakt van de voornaamste hulpmiddelen, die men bij de beoordeeling der kwaliteit gebruikt, als b. v. een eenvoudig vergrootglas („loupe”), mesjes, pincetten (tangetjes), kiemplaten enz. enz. Van veel dienst bij het onderzoek van graszaad zijn vooral ook goede afbeeldingen, die deze zaden ongeveer zooveel vergroot voorstellen, als ze zich bij beschouwing door eene goede loupe aan het oog voordoen. Inde navolgende korte beschrijving van de voornaamste Grassen, die voor de cultuur aanbevelenswaardig zijn, en van enkele andere nadeelige of nuttelooze Grassen, waarvan het zaad somtijds inde plaats van, of vermengd met, dat van goede Grassen inden handel voorkomt, zal de lezer tevens van de voornaamste Grassen nauwkeurige afbeeldingen aantreffen. De clichés zijn, door de bekende firma W. Bal & Zonen te Delft, vervaardigd naar de figuren voorkomende in: „ünsere landwirtsch. Feldsamereien, Landwirthscb-Hefte”, 11, Kiel, Red. C. Jenssen. Ook is een groot gedeelte der beschrijving aan dat werkje ontleend. De Heer Jenssen, tevens uitgever van eene verzameling van zaden der voornaamste onkruid' soorten en Grassen, heeft vooral ook als grondig en practisch kennel’ der laatste, in geheel Duitschland een goeden naam verworven. (1) Vergelijk: Tijdschr. v. landbouwkunde, uitgegeven te Groningen, I, bladzij 216- (3) In het reeds genoemde Verslag van den landbouw' is vermeld, dat in 188° in het geheel uit Nederland voor een waarde van ruim ƒ 400 000 aan klaverzaden en voor bijna ƒ 300 000 aan graszaden werd uitgevoerd, waarvan een gedeelte zeer zeker op Nederlandschen bodem werd gekweekt.

114