is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 1, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STALMEST EN KUNSTMEST.

op den schouder van yon Liebig en riep: „Mijn haan kraait konmg. Stikstofmest en minerale meststoffen: volledige mest”. Alsof er niet een lange reeks van uitstekende mannen ware op te noemen, die hunnen kostbaren tijd met grondige kennis aan de belangen van den landbouw hebben ten offer gebracht. Nadat de aschbestanddeelen der plant bekend waren en men tot de overtuiging was gekomen, dat de plant hoofdzakelijk phospborzuur, kali en kalk en bovendien stikstofverbindingen, (ammoniak en salpeterzuur) als voedsel noodig had, was het wederom de scheikunde, waaraan wijde ontdekking van de daarvoor geschikte stoffen te danken hebben. . Men vond bet phospborzuur behalve inde beenderen, m onuitputtelijke hoeveelheid inden schoot der aarde inde gedaante van coprolieten en van phosphorieten, van zuiver mineralen oorsprong, on c e niet minder onmisbare kali-meststoffen in steenzoutmijnen. Ln door deze hoogst belangrijke ontdekking was „de steen der wijzen gevonden”, niet om direct goud te maken, maar veel meer indirect door middel van plantenvoedsel, de bouwaarde tot bet voortbrengen van rijke oogsten geschikt te maken. Brood ; geen goud maar goudswaarde. Mogelijk zullen vele landbouwers, zelfs wetenschappelijk gevormde landbouwkundigen over deze mijne stelling de schouders ophalen , velen zijn van de hooge waarde van kunstmest nog met doordrongen, maar zeker is bet, dat zulks gebrek is aan landbouwkemns; wij landbouwers zijn nog altijd wat bijziende, ons ontbreekt nog altijd de echte landbouw bril, of er is nog een hoekje in onze hersenkas ledio-, hetwelk bestemd is met landbouwkemns gevuld te worden Stalmest is en blijft hoofdmest. Kunstmest een onmisbaar hulpmiddel. . . , Na deze inleiding zullen wijde samenstelling, bereiding on bewaring van stalmest van naderbij beschouwen, daarna de natuurlijke mest de verschillende guano-soorten en andere meststoffen en ten slotte de zuiver minerale meststoffen ; vervolgens de bemesting in verband met de bewerking van den grond. . ... {Wordt vervolgd) TEE AANKONDIGING EN OVERWEGING! Br. J. Ritzema Bos: Landiouwdiertunde, nuttige en schadelijke dieren van Nederland. Met liet onlangs in liet licht verschenen 2' deel van dit werk is door den begaafden en kundigen schrijver, Leeraar aan de Rijkslandbouwschool, een arbeid ten einde gebracht van zeer groote waarde, «Het verschijnen . lezen wij in het Yoorbericht «vaneen boek-, dat de voor den landbouwer belangrijke dieren behandelt zoowel de nuttige als de schadelijke, behoeft geen rechtvaardiging Zeer waar' maar wij mogen er wel bijvoegen dat de wijze, waarop zulk een boek geschreven is, hier alles afdoet. Inde eerste plaats natuurlijk moet men vertrouwen kunnen dat het daarin medegedeelde volkomen juist en nauwkeurig is Jtn dat is hier zeer zeker in hooge mate het geval. Moeilijk zal men vooral in ederlan iemand aantreffen, die zulk een grondige studie van de landbouwdierkunde in het algemeen en die der insecten in het bijzonder gemaakt heeft, en die zoo "P de hoogte daarvan is als de Schrijver. Inde tweede plaats 13 het ho°= * wen schelijk, dat ineen werk, dat over zulk een uitgebreide wetenschap handelt, van de bijzonderheden waarvan men, ook na aandachtige lezing, bij voorkomende

13