is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1883, no 3, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bericht.

Bericht. Een opstel over het Amerikaansche zaad van Roode Klaver (welk zaad met aanbevelenswaardig is) en een paar andere, moeten tot een volgend Maandblad blijven liggen. Dein dank ontvangen Mededeeling van den Heer Direkteur van het Proefstaten te Wagenmgen, omtrent de voorjaarsprijzen der garandeerende meststof handelaren, zal dan mede opgenomen worden en dan tevens meer uitvoerig melding gemaakt vaneen belangrijke nieuwe, Nederl. industrie, van de Firma van der Linden & 0° te Dordrecht, die wellicht ook inden Landbouw uitgebreide toepassing zal vinden, nl. de gegalvaniseerde (met een laagje zink voorziene)" ijzeren platen voor dak- en zijbekleedmgen enz. Genoemde Firma verzendt uitvoerige prijscouranten met afbeeldingen en beschrijvingen. ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 Cent. Lf ANDELSMESTSTOFFEN.f"T£ I I PESCH. Bekroond door de Land b o n w-V er een igi ng te Zwolle. Prijs ƒ 0.60. NEDERL. H VERZINKFABRIEK, Hooischelven met bew. dak. DORDRECHT. Galv. op ■ OO n. Afdaken voor Mestvaalten en H Gegalvaniseerd Uzeren Daken, Bergplaatsen. H Zijbekleedingen, Uzeren Schuren, Vraagt Catalog. Emmers, Tobben enz. VAN DERKminDFN & C". Ter galvaniseering bij de agenten aanbiedend, vrachtvrij heen en terug.

WetK J. LEUPEN en ZOON, HAARLEM, leveren alle soorten van GRAS- en KLAVERZADEN, met garantie onder controle van het Proefstation der Rijkslandbonwschool te Wayeningen, benevens Baardetandmaïs, en verschillende soorten van zaaihaver MONSTERS en PRIJSOPGAVE worden na aanvraag franco toegezonden. Dr. W. O. H. STARING, VOORIWAALS EN THANS. Opstellen overNeêrlands Grondgesteldheid. 2 druk, 1879, door F. J. VAN PESCH. Met 6 in kleuren gedrukte kaarten. / 3.00.

WETZLARER dubbel geconcentreerd SUPERPHOSPHAAT, nagenoeg vrij van zwavelzuur. Gehalte 40 a 45 pCt. oplosbaar PHOSPHORZÜUR, verkrijgbaar duor C. W. WISSMANN, AMSTERDAM, Generaal Agent voor Nederland en zijne Koloniën. Dr. V. BRUINSMA, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, Noordhoff & Smit. / 1.50 BASCULESbij BECKER&BUDDINGit ARNHEM.

PRACTISCHE BEMESTINGSLEER, "i T iS I stoffen der Planten. Een algemeen verstaanbare leiddraad der Landbouwtj v Sj'be*^lm^e’ 00r ®r- MIL WOLFF, Prof. aan de Landbouw-academie te Hohenheira. Naarden derden druk vertaald door E. C. Enklaak. / 1.80.

48