is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 2, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN TWEEDE PROEFSTATION.

leven geroepen en bekostigd. Tenzij dat deze inrichting niet deugt, en dat wordt door de firma niet bewezen. (1) Dat er gelukkig reeds velen zijn, die in het Proefstation te Wageningen vertrouwen stellen en dat dit vertrouwen toeneemt, blijkt uit de o. a. in n°. 96 der Nieuwe Landb. Ct. medegedeelde cijfers van inde laatste jaren verrichte onderzoekingen. Het cijfer van 1053 voor het aantal in 1883 ten dienste van het publiek verrichtte analyses is zeker aanzienlijk, en het behoeft ons niet te verwonderen dat, zooals in het bedoelde opstel der N. L. C. is gezegd, de tijd dientengevolge zeer beperkt wordt voor het doen van meer wetenschappelijke onderzoekingen tot oplossing van belangrijke vraagstukken, waarvan er nog zoovele op oplossing wachten. Ook andere punten zijn in genoemd opstel aangetoond en uitgemaakt, die evenzeer de wenschelijkheicl aan het licht stellen van de vestiging vaneen tweede Proefstation. Wij wenschen thans ten slotte nog alleen opmerkzaam te maken op eene dwaling, die nog altijd bij sommigen heerscht, nl. deze, dat een Inrichting als een Proefstation niet alleen de kosten van oprichting en jaarlijksche behoeften door de inkomsten zoude moeten kunnen dekken, maar zelfs winst kunnen opleveren! Dit is slechts bij hoogst zeldzame uitzondering mogelijk. Het personeel met de leiding en het verrichten der werkzaamheden belast, moet daarvoor de noodige kennis en ondervinding opgedaan hebben en .... de arbeider is zijn loon waard naar verdienste beloond worden. Wil men vertrouwbare analyses, niet zulke waarvan de cijfers maar eenvoudig vaneen gedrukte prijscourant of uiteen brief overgeschreven worden zooals sommigen in Groningen schijnen te gelooven (!), dan moet men ook vertrouwbare personen aanstellen, en het aantal van dezulken, die tevens door studie, opleiding en ervaring, de noodige vereischten bezitten is nog altijd gering. Bovendien kost het inrichten van de noodige werkplaatsen en hetgeen jaarlijks voor onmisbare gereedschappen en ingrediënten noodig is, tameljjk veel geld, Alles en alles samengerekend zouden de kosten, die voor iedere analyse in rekening moesten worden gebracht, veel te hoog komen te staan, wanneer men de uitgaven door do inkomsten wilde dekken. Zeer weinigen konden dan van de gelegenheid tot onderzoek van landbouwprodukten of handelsartikelen gebruik maken. Het nut, door het onderzoeken van handelsmeststoffen, voedermiddelen, zaden, enz. is ook slechts een gedeelte van hetgeen door een Landbouw-proefstation ten algemeene nutte wordt verricht. (1) (Noot van de Red.) Niet ongepast is hier zeker de opmerking, dat van de zaden controle der Proefstations bijna uitsluitend wordt gebruik gemaakt voor klaverzaden en zulke soorten van graszaden waarvan, even als van de klaverzaden, bet onderzoek zeer gemakkelijk is en het zich wel zelden zal voordoen, dat, bij een onderzoek van hetzelfde soort van zaad, door verschillende onderzoekers, verschillen van eenig belang inde percentcijfers zullen gevonden worden. Verder kan hier bijgevoegd worden, dat in dezen winter voor het eerst in het Proefstation te Wageningen voor het onderzoek naar de kiemkracht van sommige volgens een uitgebreide reeks van voorafgegane proefnemingen daarvoor aangewezen soorten van graszaden een gewijzigde methode wordt toegepast, die verrassend goede uitkomsten geeft. (Zie Nieuwe Landh. Cour. n°. 124). Wij komen hierop nader terug.

28