is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1885, no 12, 1885 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDERLAHDSCHE STMTSWETTEH.

door L. N. SCHUURMAN & P. H. JORDENS. !»• Grondwet, 6' tot Jau 1885 oijgewerkte druk ƒ 0.60 2°. Wet op het Kiesregt, 5* druk, 1881 » 0.26 3°. Wet Provinciale Staten, 4« druk, 1883 0.26 4°. Gemeentewet, 8e druk, bijgewerkt tot Augustus 1883, met aanv. 1885 . . . » 0.50 s°. Reglementen Suriname, Curagao en Ned. Oost-Indië, 2« dr. 1883, met aanvulling tot 1885 « 0.75 3 B°. Wet Armbestuur. 5' druk, 1880 0.26 i 7°. Wet Lager Onderwijs, met besluiten ter uitvoering, 6' druk, 1885. ..." 0.50 “ B°. Wet Middelbaar Onderwijs, 5e druk 1882, met aanvulling tot 1885. » 0.50 9°. Wet Hooger Onderwijs, met besluiten, 2' druk 1882, met aanv. tot 1884 . 0.50 11°. Wet op de Nationale Militie, 5’ druk 1883, met aanvulling tot 1884. . « 0.75 12°. Wet op de Schutterijen, 5* druk, met aanvulling tot 1884 0.25 13». Wet Inkwartieringen, Transporten en Leverantiën, 4« druk, 1884. – 0.25 14°. Wet op de Maten, Gewigten, enz., 4' druk, bijgewerkt tot Maart 1885. « 0.50 15°. Wet Jagt en Visscherij, 5' verin, druk, bijgewerkt tot Sept 1883 ..." 0 25 16°. Wet tot Afkoopbaarstelling der Tienden, 2e druk . 0.15 17°. Wet betr. de Burgerlijke Pensioenen, 4» druk, bijgewerkt tot Sept. 1880. » 0.25 18». Wet op het Zegel, 7' druk, met de wet van 11 Junij 1882 etc f1.25 19». Wetten op de Grondbelasting, 2e druk, Junij 1882 0.25 20°. Wet op de Collegiên van Zetters, 2» druk, 1875 0.25 21». VROOM, Wet Successie, 6e druk, bijgewerkt tot 1 Jan. 1884 0.50 22». Wet op het Briefport, 4' verm. druk, bijgewerkt tot Mei 1878 ...» 0.50 23». Wet omtrent den Waarborg, 4' verm. druk, bijgewerkt tot Julij 1883 . " 0.25 24». Wet op de Onteigening. 4e druk, 1880 0.25 25». Geneeskundige Wetten, 4« druk, October 1882 0.50 J 26». Wet Besmettelijke Ziekten, 3' druk, bijgewerkt tot 1885 0.25 27°. Wet op het Veeartsenijkundig Staatstoezicht, 3« druk, auuv. 1885 » 0.25 28». Wet op de Hondsdolheid, 2e druk 1883 » 0.16 29°. Wet Begraafplaatsen, 3' druk, 1879 0.1 6 30». Wet bij het Oprigten van Inrigtingen, 2» druk, 1879 0.25 31». Wet op de Stoomtoestellen, 3' druk, 1885 025 32». Wet op de Spoorwegen, 2» druk 1879, met aanvulling tot 1884 . . . 0.76 33». Wet op het Begt van Patent, 2» druk, 1884. ’ . 05(1 34». Wet houdende de belasting op het Personeel, 2e druk, 1885 , 0,25 35°. Regiem, voor de Rijks Kanalen, Aanvaringen en Loodsdiensten, met aanvulling tot Juli 1885 * 050 36». Wet Ongebouwde Eigendommen – o 26 37°. Wet op het Notarisambt, met aanvulling tot 1883 .. 0 25 38». Wet op de Waterschapsbesturen » o 25 39». Wet middelen van vervoer 0 )5 40». Wet bescherming diersoorten » o is 41». Wet kleinhandel in Sterken Drank, s«verm. druk. bijgew.tot Mei 1885 .0 25 43». Wet verzending Post pakketten, 8' verm. druk, bijgew. tot Maart 1882 » 0.25 14°. Besluit Reis- en Verblijf kosten met model-declaratie, 1884 025 45». Wetten en Besluiten Zeevisseherijen enz., 1884 ! 46». Wet op de Krankzinnigen, met aanvulling tot 1885 Wetboek van^Strafrecht, 1882 Bovenstaande wetten, allen tezamen in portefeuille met linten en verp of gebonden in 2 linnen banden met vergulden titel ƒ 15,25. Verlangt men afzonderlijke wetten, dan is opgave der Nos. voldoende.