is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ * ° „1111sPllltlU|S van 1000 koeien, over 30 beslagen verdeeld, is gebleken. Ik hot daaronder beslagen aan waarvan 80 pet. reageerden , terwijl dit bij andere met geen enkele koe het geval was. Het gemiddelde percentage leverde dezelfde uitkomsten als in Denemarken en toont niets ten nadeele van het Ncderlandsch vee. Trouwens voor het insluipen van tuberculose moeten allerlei omstandigheden medewerken, waardoor de ziekte optreedt in beslagen waar men haar in hot geheel niet zou verwachten. ik verwijs slechts naar hare verbreiding onder de overigens zoozeer weerstand biedende Russische landrassen. Men schreef van bevoegde zijde meen Russ. vakblad: „Onder het landvee heer scht de tuberculose even goed als onder de cultuurrassen. Er bestaat volstrekt geen ras, dat voor tuberculose onvatbaar is.” _ Hoe bijv. te rijmen dat de tuberculinatie der Simmenthalers in zuiden van Duitschland een zeer ongunstig resultaat gaf? Hoe het ook zij, de tuberculose is een ziekte inde veeteelt, waartegeri geiegeld gestreden moet worden , evenals tegen het onkruid inden akkerbouw. Deze overtuiging heeft dan ook onze Regeering stappen doen nemen, om volgens het Ostertagsche Yerfahren , dat in Oost-Pruisen in de practijk is beproefd en zeer voldaan heeft, hare bestrijding te bevordeien. Zij doet dit door alle tuberculeus bevonden runderen, die door den deskundige gevaarlijk worden geacht, te slachten en over 'te nemen, terwijl de bezitter met den vollen taxatieprijs schadeloos gesteld wordt. ler verspreiding van kennis omtrent de ziekte en de maatregelen ter bestrijding is van de zijde der Regeering eene brochure uitgegeven, waarin tevens opgenomen zijn alle voorwaarden, waaraan de veehouders zmh moeten onderwerpen om de ondersteuning van het Rijk te ontvangen. wat betreft het vetgehalte van de melk v erge te men niet dat niet het vetprocent, maarde boteropbrengst de maatstaf is voor het produktieveimogen, waarin het Hollandsche ras zoozeer uitmunt. Voor deze bewering laten zich tegenwoordig betere bewijzen aanvoeren dan vroeger oen men afgaan moest op getallen, die de fokker eigenmachtig opgeven kon ; nu echter wordt de betrouwbaarheid der aangegeven getallen gecontroleerd door ambtenaren als zuivelconsulenten, contróle-assistenten enz. _lk zal dan ook zoo vrij zijn hier eenige mededeelingen te doen, welke hierop betrekking hebben, en verzoek daarom uwe welwillende aandacht voor het volgende : o\ei het algemeen is in ons land een scherpe controle mogelijk, omdat de veefokkers op geringen afstand van elkander wonen. Er zijn zelfs gedeelten in Holland , waar boerderijen staan langs de hoofdstraat vaneen dorp, waardoor buiten de ambtelijke controle nog een zekere onderlinge plaats heeft. Ingeval de melklijsten niet door den controleur worden gehouden, maar dit aan den fokker wordt overgelaten, omdat de zich onder controle geplaatst hebbende bedrijven verspreid zijn over de geheele provincie, verschijnt op ongeregelde tijden een ambtenaar van de stamboekvereeniging of vaneen andere corporatie, die monsters neemt, waarvan het vetgehalte door den zmvelconsulent wordt onderzocht en vastgesteld. Daarna worden de uitkomsten van zulk een onderzoek vergeleken met die voorkomende op de door den fokker overgelegde lijst, en zóó kan blijken of nauwkeurig en eerlijk gewerkt is. Inde provincie Roord-Holland heeft het melkonderzoek plaats door de wei ang jan fokvereenigingen, die ter behartiging harer algemeene beangen zijn aangesloten tot één Bond. Aan de resultaten, die mij door

139