is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze tegenwoordige kennis van de werking en het gebruik der Bordeauxsche pap als bestrijdingsmiddel van Plantenziekten.

tn het „Jahresbericht der Yereinigung der Yertreter der angewandte Botanik” , le jaargang 1903 1) , komt onder bovenstaanden titel een artikel van Dr. Rudolf Aderhoed voor , dat mij van genoeg belang voorkomt om hiervan een vertaling in extenso te geven, onder toevoeging vaneen opgaaf van litteratuur. Den laten April 1905 is het 20 jaar geleden dat Millardet inde „Annales de la Société d’Agriculture de la Gironde” zijn eerste mededeelingen deed over het nu als Bordeauxsche pap of bouillie bordelaise 2) overal bekende bestrijdingsmiddel tegen zwamziekten. In deze 20 jaren heeft de bouillie niet alleen in Frankrijk en over geheel Europa, maar ook in andere werelddeelen , vooral in Yoord-Amerika de bizondere aandacht getrokken. Door ontelbare proeven is hare werking als bestrijdingsmiddel tegen zeer vele ziekten onderzocht; een onnoembaar aantal liters bouillie is in ’t belang van de bescherming der planten bereid 3) en hare werking is in tallooze publicaties beschreven. Het is verwonderlijk, in welk een korten tijd zij zich bij enkele cultures heeft ingeburgerd , maar nog merkwaardiger is de hoeveelheid litteratuur over dit onderwerp. Wie had bij Millardet’s eerste proeven kunnen vermoeden , dat niet alleen voor de praktijk, maar ook voor de wetenschap , uit ’t gebruik dezer Bordeauxsche pap tal van vraagstukken zouden ontstaan ? En toch is dit het geval! 1) Berlijn, Gebrs. Bobxtraeger, 1904. 2) In het Duitsch Bordeaux Brühe of Kupfervitriolkalkbrühe , in ’t Engelsoh Bordeaux mixture genoemd 3) In ’t Fransche departement Hérault moet volgens schatting van Battanchon reeds tot het jaar 1899 10.000 ton CuSO, verbruikt zijn. (Centralbl. f.Bakt. u. Paras. P- 189). Te Zwaag (K.-H.) in 1904 alleen 2000 KG. CuSO„. (ÏT. Kotterd. Courant 11 Dec. 1904, 2e blad A).