is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaats daartegenover het even beschreven tafereel vaneen Curagaosch landschap, zooals het zich inden regel aan ons oog vertoont, gestoffeerd met eene door hare ellende, hare totale gedegenereerdheid deerniswekkende bevolking, wonende in krotten, gekleed in wat men moeilijk anders dan lompen kan noemen, en, of ze spreekt of zingt, juicht of jammert, steeds het beschaafde oor martelende door haar ruwe klanken. In zulk eene omgeving met genoegen te wonen, is meer dan vaneen beschaafd mensch kan worden verlangd.

In welke handen bevindt zich de bodem, en op welke wijze wordt er partij van getrokken ? Verreweg het grootste gedeelte is particulier eigendom , een veel kleiner, hoewel ook nog niet onaanzienlijk deel, behoort aan het gouvernement. De grootte van beide afdeelingen op te geven, is ónmogelijk, daar, zooals reeds hiervoren gezegd werd, zoo min het eiland Curagao als als eender andere tot de koloniën behoorende eilanden is opgemeten en in kaart gebracht. Zoo is ook van geen der plantages de grootte ook maar eenigszins bekend. Het vorige jaar is een begin gemaakt met de opname der gouvernementsgronden. Het verschil in grootte tusschen de onderscheidene plantages is zeer aanzienlijk. Er zijn er, zooals Savonnet, Knip, Wakao en St. Kruis in ’t westen, en Hato, ’t welk zich langs het middengedeelte der noordkust uitstrekt, die waarschijnlijk wel 2000—2500 H.A. groot zijn, maar er zijn ook massa’s van slechts eenige hectaren uitgestrektheid. Het onderstaande staatje, bewerkt naar gegevens aan het belastingkohier van 1903 ontleend , geeft een overzicht van de plantages van het eiland Curagao, gerangschikt naar hunne geschatte waarde. Voor een geschatte Totale yoor eene „esc}ia^e S Totale ■, S geschatte , ö g geschatte waarde van: 5 b j waarde van; «s , waarde waarde f 43.000 If 43.000 f 3.000 t/m. f 5.000 27 f115.600 f 30.000 t/m. – 35.000 2- 63.000 – 2.000 „ – 3.000 20 – 48.900 – 25.000 „ -30.000 256.000 – 1.000 „ – 2.000 32- 45.100 – 20.000 „ – 25.000 7- 162.000 – 500 „ – 1.000 75- 51.300 – 15.000 „ – 20.000 16- 278.500 – 250 „ – 500 110- 34.550 – 10.000 „ – 15.000 25- 295.600 – 100 „ – 250 87 – 11.650 – 5.000 „ – 10.000 21 – 153.900 De plantage van f 43.000 geschatte waarde is Santa Barbara, bekend door hare phosphaatgroeven, aan welke zij hare betrekkelijk groote waarde ontleent. Wat uitgestrektheid betreft, kan het zich niet meten met het nabijgelegen Fuijk, dat voor slechts f16.000 is aangeslagen. Verschillende andere plantages danken hare hoogere waarde aan de zich er op bevindende zoutpannen, en enkele, die inde nabijheid der stad zijn gelegen, aan het voorhanden zijn van min of meer rijke zoetwaterputten, waarvan het water inde stad wordt verkocht voor 4a 5

360