is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarschijnlijk ook zonder bevloeiïng met voordeel zullen kunnen worden gedreven en weer andere, welke op kleine schaal, met behulp van het noodige water, veel zorg en vooral veel werk, den kleinen landbouwer eene naar verhouding behoorlijke belooning verzekeren. Vooraf echter dienen een tweetal zaken te worden besproken, reeds enkele malen genoemd, welke voor den kleinen landbouwer van groot belang zijn. Men ontneemt den neger zijne geiten, maakt hem door goede politiemaatregelen den clandestienen houtkap en het branden van kolen onmogelijk, evenals het stelen, en toch moet hij leven ! Hij dient daarvoor iets terug te ontvangen. Hoenderfokkerij en bijenteelt zijn daartoe als aangewezen. Hoenderteelt. Er worden vrij algemeen kippen gehouden op de eilanden, maar men weet er geen voordeel van te trekken. Dit is niet te verwonderen. Ook in ons vaderland, zelfs door diegenen, die zich hoofdzakelijk met deze teelt een bestaan trachten te maken, wordt nog vaak grof gezondigd tegen de regelen, door eene rationeele teelt gesteld. Men maakt wel gebruik van de ruimschoots voorhanden litteratuur, alleen echter naar ’t schijnt, om de talrijke daarin vervatte praktische voorschriften onaangewend te laten. Het is hier niet de plaats een cursus in dit vak te houden, hoewel ik gaarne uit mijne eigene ondervinding een en ander ten beste zoude geven. Daarvoor is echter de litteratuur, en van den deskundigen leider mag worden gevorderd, dat hij genoegzaam praktische ondervinding bezit en het noodige inzicht, om de wenken, door ervaren personen gegeven, naar waarde te schatten. In ’t bijzonder beveel ik de lezing aan van het werkje van den bekenden Wright. 1) Men volge diens voorschriften en behartige vooral die wenken welke onmiddellijk in ’t begin van het genoemde werkje worden gegeven, nl. werkelijk te doen, hetgeen hij voorschrijft en de gegeven wenken niet als kleinigheden te beschouwen, welke heel mooi zijn te lezen, maar zonder gevaar kunnen worden verwaarloosd. Hoenderfokkerij brengt wel geene schatten op, als fanatici vaak beweren, maar, met zorg gedreven, verzekert zij haar beoefenaars eene ruime belooning voor de zorgen en moeiten, aan haar besteed. Doch onverdroten zorg en ijver zijn volstrekte vereischten, en daar deze de zwakke zijden zijn van den neger, zooals hij nu is, dient hij zich ze eigen te maken, wat hij toch moet doen, zal er iets van hem terechtkomen. Een uitstekend hoendervoer levert de zonnebloem, welker kuituur bijzonder geschikt is voor den verbouw in ’t klein en die zeer geringe eischen stelt aan vochtigheid. In Zuid-Rusland met zijne langdurige, gloeiend heete en droge zomers gedijt de plant uitstekend. Het is daarom wel zoo goed als zeker, dat zij ook op de curagaosche eilanden zich thuis zal gevoelen. Overigens is zonder twijfel het curagaosche klimaat bij uitstek geschikt voor de hoenderteelt. Kippen floreeren nergens beter dan' ineen droog, gelijkmatig klimaat. Aan twee dingen mag het haar echter niet ontbreken , nl. eenig groenvoer (het behoeft niet al te veel te zijn) en versch 1) The practical poultrykeeper. A complete and Standard guide to the management of poultry bij P. Wright. New-York, Orange Judd Company 751 Broadway. Yan bevriende,-welonderrichte zijde werd mij nog bijzonder aanbevolen de Yederlandsche vertaling van J. Pedeksen-Bjbrgaard, Hoenderteelt.

602