is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 8, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEUZE VAN HET ZAAD.

ontwikkeling kunnen beschikken. Lehman heeft de opbrengst van verschillende partijtjes met de meest mogelijke zorgvuldigheid nagegaan en hij is tot de slotsom gekomen, dat de grootste opbrengst van normaal en volkomen ontwikkelde zaden door planten, uit groot zaad voortgekomen, geleverd werd, terwijl die uit kleine zaden verkregen, de grootste hoeveelheid zaad van minder goede kwaliteit opleverde. Toen hij het zaad na de sorteering onderzocht, heeft hij bevonden, dat op iedere 100 gewichtsdeelen korrels, voortgekomen uit middelmatige en uit kleine korrels, respect. 2 en 3 maal meer onvolkomen of door insecten aangetaste korrels werden aangetroffen dan voortgekomen uit zaad van lstL kwaliteit. Het grootste zaad leverde ook bij den oogst de grootste korrels op. Want als de opbrengst van groote korrels van goed zaaigoed op 100 gesteld werd, dan was het slechts 87 voor middelmatig zaaigoed en slechts 53 voor slecht zaaigoed. Men ziet dat deze uitkomst geheel ten voordeele van uitgezocht zaad is en andere onderzoekingen bij graangewassen, aardappelen enz. gedaan, bevestigen die van Lehmann. Men raadt de landbouwers dikwijls aan minder zaad te gebruiken dan zij gewoon zijn. In zekere gevallen kan deze raad zeker met voordeel opgevolgd worden, maarde onderzoekingen van Lehmann toonen aan, dat men dan rekening moet houden met de kwaliteit van het te gebruiken zaad. Als men deze voorzorg verzuimt, se men er zich aan bloot om niet te slagen of tenminste min er goede resultaten te krijgen dan waarop men kon rekenen onder de omstandigheden en toestanden, waarin men het werk verrichtte. Bovendien moet men ook goed gezuiverd zaad gebruiken, By gemis aan zorg, gebrekkige behandeling enz. is het zaaizaad uit den handel dikwijls vermengd met zaad van onkruid en veel andere onzuiverheid. Het bevat dikwijls zaad van parasieten uit het plantenrijk, dikwijls treft men b.v. zaad van Warkruid aan m zaad van Lucerne, Klaver en Ylas. James Buckmann, oud-leeraar aan de landbouwschool te Lirencester in Engeland, die veel werk heeft gemaakt van het on °£zoe van zaden, heeft in sommige monsters van Roode Klaver «o üüü tot 80 000 onkruidzaden per liter gevonden. In monsters van Witte Klaver heeft hij eveneens per liter 51 200 tot 213 000 korrels vreemd zaad aangetroffen. In eene gelijke hoeveelheid van Inkarnaatklaver, gewaarborgd als echt, vond hij 43 000 korrels enz. Maar tegenwoordig moet men de aanwezigheid van onkruid dikwijls aan oneerlijke vermengingen toeschrijven. Het zaad der graangewassen, van de peulvruchtachtigen met kleine korre as van Klaver, Lucerne, wordt in het bijzonder en in erge mate vervalsoht. Eene vervalsching, die tegenwoordig op groote schaal in België plaats vindt en waartegen de landbouwers voornamelijk op hunne hoede moeten zijn, bestaat hierin, dat klaverzaad vermengd wordt met zaad van de kleine Amerikaansche Lucerne. Dit zaad wordt inde wol uit Buenos-Ayres ingevoerd en men krijgt het uit de fabriekssteden. {Wordt vervolgd.)

122