is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 10, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EIJKSLANDBOUWSCHOOL TE WAGEEINGEN.

Yierkantsvergehjkingen. Meetkunde: Gelijk- en gelijkvormigheid van veelhoeken. Gelijkvormigheid van drie- en veelhoeken. Eenvoudige eigenschappen van den cirkel. Oppervlakken. Natuurkunde. Hoofdpunten uit de leer van het evenwicht en de beweging van vaste lichamen, vloeistoffen en gassen. Geluid. Licht. Scheikunde. Inleiding. Beginselen der anorganische scheikunde Plantkunde. Vervolg der morphologie. Hoofdpunten van den fijneren bouw der plant en van de verrichtingen der organen. Determineeren en de beginselen der systematiek. De leerlingen maken gedurende den cursus een herbarium. Dierkunde. Meer uitvoerige bespreking van de nuttige en de schadelijke zoogdieren en vogels. Beknopt overzicht van de overige klassen der gewervelde dieren en van de verdere hoofdafdeelingen van het dierenrijk. Schadelijke insekten. Staatsinrichting. Inleiding: staat, regeeringsvormen, grondwet. Verdeeling van het rijk. De koning, zijn huis en zijne raadslieden. De volksvertegenwoordigers. Rechten en verplichtingen van het volk. Justitie. Einantiën. Defensiewezen. Zorg voor de zedelijke en stoffelijke welvaart. De provincie en de gemeente. Aardrijkskunde. De staten van Europa, ook in betrekking tot het handelsverkeer met ons land. Azië, en in het bijzonder Nederlandsoh Oost-Indië. Nederlandsch. Lezen. Stijloefeningen. Herhaling der spraakkunst. Hoogduitsch. Verbuiging der voornaamwoorden. Vervoeging der sterke werkwoorden. Voorzetsels. Vertalen in en uit de moedertaal. Spreek- en schrijfoefeningen. Fransch. Voortzetting en uitbreiding der oefeningen in Ai, Engelsch. Hoofdregelen der spraakkunst. Lees- en spreekoefeningen. Overzetten in en uit de moedertaal. Hand- en lijnteekenen. Schetsen en opteekenen naar voorwerpen van ijzerdraad, hout, enz. Het opmeten en teekenen van eenvoudige werktuigen. Landbouwkunde. Veeteelt: lichaamsvormen van het rundvee; rassen; fokken, voeding en verpleging der inlandsche huisdieren. Landbouwwerktuigen en Landbouwboekhouden. Landbouwwerktuigen; Enkelvoudige werktuigen. Tusschenwerktuigen, als deelen van landbouwwerktuigen. Werktuigen voor grondbewerking en grondverbetering. Werktuigen bij het zaaien en verplegen van. den oogst in gebruik. Landbouwboekhouden: De lessen in het boekhouden zullen zóó ingericht worden, dat de leerlingen een volledig overzicht ontvangen vaneen goed ingericht bedrijf, en dat de gewichtigste zaken, waarop gelet moet worden, ter sprake komen. Kennis van den grond, grondbewerking, grondverbetering en plantenteelt. Bodem van Nederland. Algemeene plantenteelt: zaaien, verplegen en oogsten der cultuurgewassen. Derde Klasse. Wiskunde, Landmeten en Waterpassen. Herhaling. Gedurende het eerste half-jaar worden onderwerpen behandeld, welke voor den landbouwer van belang zijn, zooals bijv. inhoudsberekening van lichamen, verklaring van enkele instrumenten bij landmeten en waterpassen in gebruik enz., terwijl gedurende de zomermaanden het onderwijs zooveel mogelijk practisch is en dan hoofdzakelijk bestaat in het opmeten, verdeelen en in teekening brengen van terreinen en in waterpassen. Natuurkunde. Hoofdpunten uit de leer van de warmte, de electriciteit en het magnetisme. Toepassing van het geleerde op verschijnselen inden dampkring. Scheikunde.

157