is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1887, no 6, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MELK-CONTROLE DOOR MIDDEL DER CENTRIFUGAALKRACHT.

niet te ontkennen , dat de roowafscheiding tot bepaling der geldswaarde van de melk, niet op nauwkeurigheid mag bogen. Dr. Yieth stemt dit trouwens zelf ook toe, terwijl hij ook van de Laktoknet yan Dr. de Laval op blz. 19 getuigt, dat de uitkomsten bij vetbepalingen in melk, daarmede verkregen, volkomen overeenstemmen met de uitkomsten der heste gewichts-analytische bepalingen, De behandeling der Laktokriet vereischt echter een veel meer met dergelijke werkzaamheden geoefende hand dan de melkkontroleur van Fjord. . , De heer van Lookeren Campagne heeft nog eenige korte mededeelingen omtrent melkonderzoek toegezegd, die met belangstelling tegemoet gezien worden. F. J. YAN PESCH. HET ANGLER VEE AAN DE RIJKSLANDBOÜWSCHOOL. (1) In verschillende bladen (ook in vakbladen) komt een bericht voor aangaande eene vergelijkende karnproef, die aan de Eijkslandbouwschool zou genomen zijn met de melk van de beide onlangs ingevoerde Angler koeien (in het bericht ten onrechte Holsteinsche koeien genoemd) en die vaneen paar Hollandsche koeien. De uitkomst zou zijn ten gunste van de Angler koeien. Het artikeltje was mijne aandacht niet ontgaan, maar wijl het 200 duidelijk de kenmerken droeg van oppervlakkig oourantennieuws, had ik het niet der moeite waard geacht, er op terug te komen. Uitgenomen eene zeer onbepaalde en onvolledige opmerking aangaande het voeder, wordt inde omschrijving het stilzwijgen bewaard over alle andere omstandigheden zooals tijd van kalven, drachtigheid, ouderdom, wijze van karnen die op de boteropbrengst van invloed kunnen zijn. Yoor lederen zaakkundige zijnde uitkomsten van eene dergelijke proef van geenerlei waarde. Nu word ik echter van zeer gewaardeerde zijde er op gewezen, dat van dit artikel gebruik zou kunnen gemaakt worden om den goeden naam van ons vee (ook omdat de Angler koeien voor Holsteinsch vee worden uitgegeven) in het buitenland te benadeelen. Ofschoon ik in 't algemeen geen nota neem van berichten over de Eijkslandbouwsohool, die door dagbladcorrespondenten de wereld worden ingezonden, wensch ik toch te voorkomen, dat de naam der inrichting onder mijn beheer voor onedele bedoelingen worde gebruikt. Derhalve verklaar ik bij dezen, dat er geene proef noch door mij, noch op mijnen last genomen is, om het Angler vee als melkvee te vergelijken met het Nederlandsche vee, en dat ik alle verantwoordelijkheid voor bedoeld artikel van mij afwerp. (1) Bij de inzending van bovenstaande mededeeling, beloofde de heer B. voor eeo volgend Maandblad een korte beschrijving van het Angler veeras. Daar dit ras niet zeer algemeen bekend is, en voor minder vruchtbare streken uitstekende eigenschappen bezit, zal de toegezegde beschrijving ons en onzen lezers hoogst welkom zijn. {Red.)

91